ORGANI

Organe Akademije čine:

 • Organ upravljanja
 • Organ poslovođenja
 • Stručni organi
 • Studentski parlament
 • Savet poslodavaca

ORGAN UPRAVLJANJA AKADEMIJE – SAVET AKADEMIJE

Savet Akademije čini 19 članova koji se biraju po sledećoj strukturi:

 1. 10 članova (55%) čine predstavnici Akademije i to:
  • četiri člana Odseka Beogradska politehnika (tri člana nastavnog osoblja i jedan član nenastavnog osoblja);
  • dva člana Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo (jedan član nastavnog osoblja i jedan član nenastavnog osoblja);
  • dva člana Odseka za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite (jedan član nastavnog osoblja i jedan član nenastavnog osoblja);
  • dva člana Odseka Primenjene inženjerske nauke (jedan član nastavnog osoblja i jedan član nenastavnog osoblja).
 2. šest (6) članova (30%) predstavnika osnivača;
 3. tri (3) člana (15%) predstavnici studenata Akademije.

ORGAN POSLOVOĐENJA AKADEMIJE – PREDSEDNIK AKADEMIJE

Presednik Akademije se bira iz reda nastavnika Akademije koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom, a izabrani su na neodređeno vreme i imaju izražene organizatorske sposobnosti i iskustvo na poslovima rukovođenja. Za predsednika može biti izabrano lice koje ima minimalno pet godina rada u Akademiji, odnosno Odseku, sa punim radnim vremenom. Predsednik može imati pomoćnike iz reda zaposlenih u Akademiji u radnom odnosu sa punim radnim vremenom.

STRUČNI ORGANI

Stručni organi Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd su:

 • Nastavno-stručno veće Akademije – najviši stručni organ Akademije, koje čine predsednik, pomoćnici predsednika, rukovodioci odseka, predstavnici Veća odseka i predstavnici Studentskog parlamenta;
 • Nastavno-stručno veća Odseka – čine nastavnici, asistenti sa doktoratom i asistenti u radnom odnosu sa punim radnim vremenom koji rade u Odseku.
 • Kolegijum Akademije – operativno telo koje saziva predsednik Akademije radi koordiniranja rada Akademije, članovi Kolegijuma su predsednik Akademije, pomoćnici predsednika Akademije, rukovodioci Odseka, sekretar Akademije, sekretar Odbora za kvalitet a po potrebi i drugi zaposleni po odluci predsednika.
 • Veće katedre – stručni organ koji razmatra sva pitanja iz domena nastave a koji čine nastavnici i saradnici Akademije iz iste ili srodnih užih naučnih oblasti za koje su birani. Akademija ima devet katedri;
 • Odbor za kvalitet – organ koji promoviše kulturu kvaliteta u Akademiji i koji se stara o uspostavljanju, održavanju i razvoju sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Etički odbor – savetodavno i stručno telo koje obrazuje Akademija.

STUDENTSKI PARLAMENT

Studentski parlament je organ Akademije preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u Akademiji, u skladu sa Zakonom. Rad Studentskog parlamenta je javan. Izbori za predsednika Studentskog parlamenta Akademije i članove Studentskog parlamenta Akademije sprovode se u aprilu, jednom u dve godine. Pravo da biraju i budu birani, za predsednika i članove Studentskog parlamenta Akademije imaju studenti Akademije, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament. U sastavu Studentskog parlamenta zastupljeno je najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

SAVET POSLODAVACA

Savet poslodavaca je savetodavni organ Akademije čija je uloga ostvarivanje saradnje između Akademije i privrede, a u cilju razvoja studijskih programa Akademije u skladu sa potrebama tržišta rada, kao i pronalaženja mogućnosti i načina za praktičnu obuku studenata Akademije tokom studija. Savet poslodavaca ima do pet članova, iz sledećih oblasti: grafičko inženjerstvo, mašinsko inženjerstvo, saobraćajno inženjerstvo, inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu, elektrotehničko i računarsko inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment, biotehnologij i dizajn.