АKАДЕМИЈА

Делатност Академије је остваривање високог образовања кроз струковне студије првог и другог степена, у оквиру акредитованих студијских програма. Академија у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота, ван оквира студијских програма, као и друге послове којима се комерцијализују резултати стручног, научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

Седиште Академије је у Београду, ул. Катарине Амброзић бр.3 у објекту који је решењем Министарства просвете дат на коришћење Високој школи струковних студија-Београдска политехника из Београда, као правном следбенику Више политехничке школе из Београда.

Академију чини одсек Београдска политехника, одсек Kомпјутерско-машинско инжењерство, одсек Техникум таурунум и одсек Примењене инжењерске науке.