Darko Marković

Institut Alfaprevingd.o.o.

Darko Marković, rođen je 1996. u Beogradu, a po obrazovanju je strukovni inženjer zaštite na radu.Po završetku srednje škole, upisuje Beogradsku politehniku 2016. godine, za koju se opredelio čitanjem časopisa „Zaštita u praksi“ u kojem se nalazi jedan deo koji se odnosi na studijske programe koji su akreditovani na Beogradskoj politehnici. Diplomirao je nasmeru bezbednost i zdravlje na radu,2019. godine, sa prosečnom ocenom tokom studija 9,19. Nakon diplomiranja, svoje usavršavanje nastavlja upisivanjem master studija na Akademiji tehničkih strukovnih studija – Odesk Beogradska politehnika, smer Inženjerstvo zaštite. Svoje profesionalno iskustvo u struci započinje odmah nakon diplomiranja, kada zasniva radni odnos u Institutu Alfapreving d.o.o., kao lice za bezbednost i zdravlje na radu, gde pored poslova bezbednosti i zdravlja na radu obavlja i poslove protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine na infrastrukturnim projektima od bitnog značaja.

Trenutno je angažovan na projektima: Modernizacija pruge Beograd – Subotica (državna ganica – Kelebija), deonica pruge Beograd (centar) – StaraPazova; izgradnja državnog puta 1.b reda br.27, Loznica – Valjevo – Lazarevac, deonica Iverak – Lajkovac (veza sa autoputem E-763 Beograd – Požega); kao i izgradnja autoputa E-763, deonica Surčin – Novi Beograd. Iza sebe ima i još nekoliko završenih projekata od velikog značaja.

Učestvovao je na petom naučno-stručnom skupu POLITEHNIKA 2019 sa međunarodnim učešćem gde je izlagao rad na temu: Bezbednost i zdravlje na radu u proizvodnji etil-alkohola u preduzeću „PAN-ALKO SISTEM“”.

Ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu, od 2019. godine.

Kao glavne prednosti studiranja na Beogradskoj politehnici vidi stručnost profesora i asistenata koji na jedan kvalitetan način prenose svoje znanje studentima i svoja iskustva iz privrede. Animiranje studenata kroz primere iz prakse koji pomažu kasnije da se ovlada materijom, kao imogućnost iznošenja sopstvenog mišljenja i argumenata na odrđenu temu. Takođe, insistira se na korišćenju stručne terminologije i na akdemskom izražavanju.

Porukasadašnjim i budućim studentima Beogradske politehnike jeste:”da ulažu u svoje obrazovanje i da imaju jasne ciljeve kako na privatnom i obrazovnom tako i na poslovnom planu. Veoma je bitno da se stekne znanje tokom studiranja i da se ovlada materijom, kako bi kasnije na adekvatan način odgovorili na zahteve sa kojima će se susretati tokom angažovanja na projektima. Važno je da na vreme studenti shvate suštini studiranja i da se vode sa time da im stečeno znanje niko ne može oduzeti, a da je diploma samo pokazatelj koliko se student zalagao i trudio tokom studija.”