Александра Ристић Јовановић

Модни дизајн производа од коже

Обућа RISH

Александра Ристић Јовановић, рођена је 1992. у Крагујевцу. Основне струковне студије завршила је на Београдској политехници, 2015. године, смер модни дизајн производа од коже, са просечном оценом 9,11. Своје даље усавршавање знања наставља на Високој текстилној школи за дизајн, технологију и менаџмент, где уписује, а потом и завршава специјалистичке струковне студије, 2017. године, са просечном оценом 9,90.

Током студирања на Београдској политехници, била је редован учесник на пројектима и изложбама под менторством проф. Маје Милинић Богдановић. Прву самосталну изложбу одржанла је у Дому Културе, Студентски Град, у Београду 2016. године, у оквиру велике изложбе студената Београдске политехнике. Такође, са својом класом из Школе, била је учесник изложбе у Будимпешти, у оквиру ноћи музија, у српском културном центру, 2014. године. Више пута је награђивана похвалницама, и то: бронзаном, сребрном и златном.

Тренутно је запослена у породичној фирми *Обућа RISH*, почевши од 2010. године, где је вештине стицала и унапређивала у скоро свим фазама развоја бренда, производње, промоције и томе сл. Предузеће се бави израдом малих, лимитираних серија уникатних модела мушке и женске обуће, кожних аксесоара и кожних јакни, као и израдом по мери и жељи купаца. Послове за које је Александра задужена у предузећу односе се на дефинисање пословне стратегије, дефинисање мисије, визије и циља бренда, осмишљавање асортимана, вођење друштвених мрежа, промоција, односи са јавношћу, цртање скица, израда грунта, израда пробног модела, серије, кројење, подлепљивање, финиш, паковање, комуникација са клијентима, узимање мера и сл. Такође, опис посла подразумева и сарадњу са дизајнерима, модне ревије, изложбе, административне обавезе и сл.

Своје прве скице кожних јакни које су се нашле у продаји урадила је 2018. године.  Тренутно се активно бави и ради на првој колекцији РИШ модних патика, што подразумева истраживање, цртање скица, набавку материјала и сл.

Као главну предност студирања на Београдској политехници сматра то што је смер модни дизајн производа од коже једини код нас у Србији и пружа студентима могућност да се образују на пољу дизајна производа од коже. Такође, истиче флексибилност и колегијалност професора и њихову спремност да помогну студентима код којих је израженија жеља да што више науче.

 

Радове Александре Ристић Јовановић, можете погледати на следећим страницама:

 

Фејсбук странице:

https://www.facebook.com/aleksarishoesdesign/

https://www.facebook.com/rishshoes/

Инстаграм странице:

www.instagram.com/rish.shoes/

www.instagram.com/aleksarishoes/

Бруна Скендеровић

Графичка производња

Ротографика

Бруна Скендеровић, рођена је 1976. године у Суботици. Београдску политехнику уписује 2010. године, на студије другог степена – специјалистичке студије, смер графичка производња. Студије успешно завршава 01.06.2012. године, са просечном оценом 9,80, чиме је стекла звање специјалиста струковни инжењер технологије – графичка производња.

Од 2002. године запослена је у штампарији Ротографика, која се бави штампањем часописа, проспеката и књига у тврдом и меком повезу, где обавља послове руководиоца продаје за Републику Србију. Претходно, своје професионалне вештине развијала је, прво у компанији Sinalco (1998-2000), где је обављала послове набавке штампаног материјала, а потом и у предузећу Saatchi&Saatchi (2000-2002).

Њена порука нашим Алумнистима, као и садашњим/будућим студентима Београдске политехнике, гласи:

”Ако имате дефинисан циљ, тежите и радите на њему, важно је бити вредан и успеси ће се низати један за другим.”

Дарко Марковић

Безбедност и здравље на раду

Институт Алфапревинг д.о.о

Дарко Марковић, рођен је 1996. у Београду, а по образовању је струковни инжењер заштите на раду.По завршетку средње школе, уписује Београдску политехнику 2016. године, за коју се определио читањем часописа „Заштита у пракси“ у којем се налази један део који се односи на студијске програме који су акредитовани на Београдској политехници. Дипломирао је насмеру безбедност и здравље на раду,2019. године, са просечном оценом током студија 9,19. Након дипломирања, своје усавршавање наставља уписивањем мастер студија на Академији техничких струковних студија – Одеск Београдска политехника, смер Инжењерство заштите. Своје професионално искуство у струци започиње одмах након дипломирања, када заснива радни однос у Институту Алфапревинг д.о.о., као лице за безбедност и здравље на раду, где поред послова безбедности и здравља на раду обавља и послове противпожарне заштите и заштите животне средине на инфраструктурним пројектима од битног значаја.

Тренутно је ангажован на пројектима: Модернизација пруге Београд – Суботица (државна ганица – Келебија), деоница пруге Београд (центар) – СтараПазова; изградња државног пута 1.б реда бр.27, Лозница – Ваљево – Лазаревац, деоница Иверак – Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд – Пожега); као и изградња аутопута Е-763, деоница Сурчин – Нови Београд. Иза себе има и још неколико завршених пројеката од великог значаја.

Учествовао је на петом научно-стручном скупу ПОЛИТЕХНИКА 2019 са међународним учешћем где је излагао рад на тему: Безбедност и здравље на раду у производњи етил-алкохола у предузећу „ПАН-АЛКО СИСТЕМ“”.

Има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, од 2019. године.

Као главне предности студирања на Београдској политехници види стручност професора и асистената који на један квалитетан начин преносе своје знање студентима и своја искуства из привреде. Анимирање студената кроз примере из праксе који помажу касније да се овлада материјом, као имогућност изношења сопственог мишљења и аргумената на одрђену тему. Такође, инсистира се на коришћењу стручне терминологије и на акдемском изражавању.

Порукасадашњим и будућим студентима Београдске политехнике јесте:”да улажу у своје образовање и да имају јасне циљеве како на приватном и образовном тако и на пословном плану. Веома је битно да се стекне знање током студирања и да се овлада материјом, како би касније на адекватан начин одговорили на захтеве са којима ће се сусретати током ангажовања на пројектима. Важно је да на време студенти схвате суштини студирања и да се воде са тиме да им стечено знање нико не може одузети, а да је диплома само показатељ колико се студент залагао и трудио током студија.”

Драгана Милосављевић

Безбедност и здравље на раду

Техпро д.о.о.

Драгана Милосављевић, рођена је 1994. године у Ваљеву. По завршетку средње школе, на препоруку старијих студената, уписује основне струковне студије на Београдској политехници, смер безбедност и здравље на раду, који са успехом завршава 2017. године, чиме је стекла звање струковни инжењер заштите на раду. Исте године, своје даље усавршавање наставља такође на Београдској политехници, уписивањем специјалистичких струковних студија, смер заштита на раду. Тренутно је запослена у предузећу Техпро д.о.о., почев од 2017. године, где је претходно била на пробном раду у центру за едукацију, а онда се својим трудом, залагањем и одговорношћу изборила за свој први уговор у струци, где је задужена за послове безбедности и здравља на раду и заштите од пожара. Компанија ”Техпро д.о.о.”, која поред бројних услуга које пружа на тржишту, као што су услуге безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, заштите животне средине, едукација, техничка заштита, правне услуге и томе слично, има и дугогодишњу сарадњу са Београдском политехником, у виду пословно техничке сарадње, спонзорства на научно стручним скуповима под организацијом Београдске политехнике и сл. Као студент завршне године основних стуковних студија, Драгана Милосављевић била је учесник такмичења студената у познавању струке, тј. области безбедности и здравља на раду, у конкуренцији пет различитих високошколских установа са територије Републике Србије, које је организовала Висока инжењерска школа струковних студија Техникум Таурунум – Земун, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Управе за безбедност и здравље на раду, на 40. Међународном сајму превенције и реаговања у ванредним ситуација и безбедност и здравље на раду. Као награду за учешће и остварени успех на такмичењу, добила је позив за учешће и реализацију стручног пројекта у компанији АЛБО. Пројекат је реализован крајем 2016. године, у периоду од три недеље, а подразумевао је писање чланака за потребе сајта компаније, у вези безбедности и здравља на раду, као и израду студије случаја у Рафинерији нафте НИС, у Панчеву. Предмет студије случаја био је како изабрати адекватна лична заштитна средства за одређене послове и опасне материје са којима запослени имају додира, који материјали су погодни за коју опасну материју, како ускладити са важећим стандардима и компанијским захтевима.

Такође, има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, од 2018. године, а у плану јој је и полагање стручног испита из области заштите од пожара.

Као главне предности студирања на Београдској политехници сматра: посвећивање велике пажње студентима, континуирано унапређење наставе, изгледа школе, наставног кадра и томе слично. Порука коју Драгана Милосављевић има за наше Алумнисте, као и за све садашње, односно будуће студенте Београдске политехнике, јесте што више учешћа и активирања у различитим активностима које организује Београдска политехника, као што су разна такмичења, курсеви, скупови, манифестације итд., што директно везано за струку, што ван тога. Такође, на основу свог личног искуства, сматра да истицање на предавањима, вежбама, стручним праксама итд., стављате себе у позицију да будете запажени од стране некога ко све то види, што вам касније може значити и бити вам препорука када је запослење у питању.

Иван Костић

Графички дизајн

Метаклиника| Дизајн студио

Иван Костић, рођен је 1986. у Чачку. Београдску политехнику завршио је са просечном оценом 9,90, смер графички дизајн, чиме је стекао звање струковни графички дизајнер. По завршетку студија, радио је као студент демонстратор на Београдској политехници (2009-2010.). Тренутно је запослен у дизајн студију ”Метаклиника”, почев од 2010. године, где је претходно, још као студент, обављао стручну праксу. Студио у ком је запослен бави се готово свим областима графичког и веб дизајна, а његов посао и одговорност обухватају: дизајнирање визуелних идентитета, амбалаже, публикација (од белетристике до корпоративних годишњих извештаја), веб презентација, анимираних видеа и инфографика. Поред тога бави се и илустрацијом. Од 2011. године, ради и дизајн за фестивал анимираног филма Аниманима у Чачку.

Још током студија на Београдској политехници учествовао је на пројекту ”Београдски еколошки дизајн”, заједно са професорима и неколико колега. Истиче да му је овакав пројекат био од великог значаја, не само због тога што је пружио увид у то како је радити на реалном пројекту (где постоје тачно одређени рокови, буџети за продукцију, технолошка ограничења и сл.), већ и због тога што су резултати били видљиви широј публици.

Као главне предности студирања на Београдској политехници истиче то што Школа, поред естетског описмењавања будућих дизајнера, ради и на упознавању студената са правилима и технологијом производње и тиме им битно олакшава професионално бављење дизајном.

Његова порука нашим Алумнистима, као и садашњим/будућим студентима Београдске политехнике, гласи:

”Искористите знање које вам школа нуди, али имајте у виду да је професија графичког дизајнера таква да се завршетком студија ваше школовање и усавршавање не завршава. Трендови, технологија и потражња се стално мењају и те промене је потребно препознати, пратити и у одређеној мери прилагодити им се.”

Леонида Килибарда

Графичка технологија / Графичка производња

Europapier Dunav d.o.o.

Леонида Килибарда, рођена је 1979. у Добоју. Своје Високо образовање започиње уписивањем Београдске политехнике, смер графичка технологија. Даље усавршавање знања наставља уписивањем специјалистичких струковних студија, такође на Београдској политехници, смер графичка производња, које успешно завршава у року, као студент генерације са просечном оценом 9,55, чиме је стекла звање специјалиста струковни инжење технологије – графичка производња. Од 2011. године запослена је у аустријског компанији Europapier Dunav d.о.о., која послује у 13 европских земаља, а бави се продајом разних врста папира, картона, лепенке и осталог графичког репроматеријала који се користе у графичкој индустрији. Задужена је за сектор графичког репроматеријала (штампарске плоче, хемикалије, боје, лепкови, фолије итд.) и одговорна је за продају у Србији и региону. Компанија у којој је запослена, пословно сарађује са Београдском политехником кроз продају папира, и радо се одазивају студентским посетама у договору са професорима Београдске политехнике.

Као главне предности студирања на Београдској политехници сматра то, што Школа тежи да прилагоди студијски програм и градиво актуелним технологијама штампе и савременој графичккој индустрији. Обзиром да се ове технологије брзо развијају и мењају, ажурирање наставног програма представља изазов, али сматра да Школа успева да одговори тим изазовима. Такође, сматра да су студентске посете штампаријама и стручним установама драгоцене и да су присутне у коректној мери.

Њена порука нашим Алумнистима, као и садашњим/будућим студентима Београдске политехнике, гласи:

”Драге колеге, константно улажите у себе. Сакупљајте информације о новим технологијама и будите у току са савременим захтевима тржишта. Делите своје стручно знање и размењујте искуства са осталим колегама. На тај начин сви учимо о позитивним и негативним странама пословних процеса и модерних технологија”.

Марко Вучковић

Дизајн индустријских производа

Марко Вучковић, рођен је 1985. у Бору, Република Србија, са тренутним боравиштем у Њујорку, САД. Основне струковне студије завршио је на Београдској политехници 2009. године, смер Дизајн индустријских производа, чиме је стекао звање струковни дизајнер индустријских производа. Одмах по завршетку студија, своје искуство стицао је прво у Штампарији ”Поште Србије”, од 2009-2017. године, а потом и у компанији Comtrade Group, у којој је стицао и развијао своје знање из web и UI дизајна.  Још током студија на Београдској политехници, био је учесник на две групне изложбе организоване од стране Школе.

Као главну предност студирања на Београдској политехници сматра конекцију са колегама и професорима, као и први корак ка професионалном усавршавању. Сматра да му је Школа пружила добру основу коју је он касније самостално надограђивао и усавршавао.

Његова порука нашим Алумнистима, као и садашњим/будућим студентима Београдске политехнике, гласи:

”Увек слушајте свој инстикт у дизајнирању индустријских производа. Неко ће вам можда рећи, да не постоји технологија која ће омогућити да ваша скица постане опипљив производ, али то не значи да не треба јурити за својим сновима, јер како би се развијало друштво ако би исто мислили (дизајнирали).”

 

www.markovuckovic.com

 

https://www.behance.net/vuckovicdesign

Милан Личина

Дизајн индустријских производа / Графички дизајн

Универзитет Метрополитан;
Студио за нове медије - Галерија 12+

Милан Личина, рођен је 1990. у Београду. Београдску политехнику уписује 2009. године, смер дизајн индустријских производа, а потом и смер графички дизајн, 2010. године, уз паралелно студирање. Успешно завршава оба смера, прво графички дизајн 2012. године, а потом и дизајн индустријских производа 2013. године, чиме је стекао звање струковни дизајнер – графички дизајнер/дизајнер индустријских производа. Своје даље усавршавање знање и наставак образовања наставља уписивањем Универзитета Метрополитан у Београду, где у периоду од 2012.-2014. године завршава, прво Академске студије за дизајн интерактивних медија, а потом и Мастер студије из области дизајна Нових медија. Тренутно је на докторским студијама из области дизајна Нових медија на Факултету дигиталних уметности, Универзитета Метрополитан. По завршетку мастер студија, почев од 2014. године, остаје да ради на Факултету дигиталних уметности, као предавач  на мастер и основним студијама. Уз то, паралелно је радио, прво у студију Bulb Creation, као  compositing artist (2014. – 2015.), а потом и у студију за нове медије ”Галерија 12+” (2015. – ). Њогов рад у студију, фокусиран је на истраживање и развој креативних и техничко-технолошких решења пројеката интерактивних инсталација, изради функционалних прототипа, интеграцији вишемедијских елемената у комплексне улазно-излазне системе и њихову контролу. Такође, у зависности од потреба пројеката његови послови укључују рад на интерактивној или генеративној графици у реалном времену, дизајну интерфејса и корисничког искуства, креативном кодирању или различитим аспектима 3Д дизајна попут моделовања и рендеринга. На Универзитету Метрополитан, ангажован је као предавач на основним и мастер студијама. Када је реч о основним студијама, задужен је за предмете: Основе графичког дизајна, који је уводни предмет везан за ликовне елементе и композицију у дизајну и Интерактивни медији 2, који студентима показује могућности креирања дигиталних искустава уз помоћ погона видео игара и креативног кодирања. Што се мастер студија тиче, ту је ангажован на предметима: Филмски и видео композитинг, који се бави теоретском и практичном страном креирања дигиталног композита покретне слике, у складу са актуелним захтевима тржишта и Програмирање визуелних уметности, где студенти креативно користе технике рачунарског програмирања мултимедијалних садржаја за потребе интерактивних инсталација и контроле и креирања садржаја помоћу различитих протокола као што су MIDI, OSC и DMX.

Током студирања на Београдској политехници, Милан Личина је постизао и одређене успехе, а једна од важнијих јесте и похвала стручног жирија на годишној изложби, за изузетан успех из предмета Графички дизајн, 2011. године.

Као главне предности студирања на Београдској политехници истиче искуство предавача у стварним пројектима из струке, које преносе на студенте. Такође, сматра да, поред ликовног, акценат је на снажном технички усмереном образовању које студентима пружа увид и разумевање процеса добијања коначног производа дизајна, што је посебно важно у актуелној сфери посла. Напослетку, разноликост студијских програма и однос између ликовних и технолошких предмета је задовољавајући, и кандидати добијају образовање којим је могуће упустити се у даље пословне или академске подухвате.

Његова порука нашим Алумнистима, као и садашњим/будућим студентима Београдске политехнике, гласи:

”Не постоји установа која пружа свеобухватно дизајнерско образовање и студијске програме који могу да покрију сва ваша интересовања. Улога Факултета или Високе школе јесте, да вас научи да истражујете и стално радите на сопственим вештинама, као и да створите мрежу контаката кроз колеге и професоре. Напослетку, држите се суштинских ствари везаних за визуелне уметности, јер су титуле, технологије и алати пролазног карактера и у сталном развоју. Студијски програм који сте одабрали вас не дефинише ни у једном професионалном аспекту, већ представља основу за даљи развој.”

 

www.milanlicina.com

Милан Марков

Безбедност и здравље на раду

Квадриком д.о.о.

Милан Марков, рођен је 1990. у Београду, а по образовању је дипломирани инжењер заштите на раду. Након завршетка средње школе, уписује Београдску политехнику 2009. године, смер за безбедност и здравље на раду. Након дипломирања и стеченог звања струковни инжењер заштите на раду, своје усавршавање наставља уписивањем факултета техничких наука у Новом Саду (ФТН), где уписује, а потом и завршава основне академске студије, 2017. године. Своје професионално искуство у струци започиње у предузећу ”Квадриком д.о.о.”, где је крајем 2016. године, још током студирања на ФТН-у започео волонтерски рад, да би од 2017. године засновао радни однос за стално, као лице за безбедност и здравље на раду, консултант за противпожарну заштиту и заштиту животне средине. Од 2019. године ради у предузећу ”Заштита на раду и заштита животне средине Београд д.о.о.”, као стручно лице за безбедност и здравље на раду и заштите од пожара.

Има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, од 2018. године, положен стручни испит из области заштите од пожара, од 2017. године, као и Уверење о основној обуци из прве помоћи, од 2020. године.

Као главне предности студирања на Београдској политехници, види кроз добру организованост система, стручни кадар, ажурност студентске службе, добар план и програм студија који се може применити у пракси, односно помоћи приликом запошљавања.

Мина Тодоровић

Дизајн индустријских производа

Plastipak - Belgium, Packaging Design

Мина Тодоровић, рођена је 1988. у Ужицу, Република Србија. Основне струковне студије завршила је на Београдској политехници 2010. године, смер Дизајн индустријских производа, са просечном оценом 9,61. Своје даље усавршавање знања и вештина из струке наставља одмах по завршетку Београдске политехнике, када уписује Politecnico di Milano, 2010. године у Италији. На истом престижном Факултету завршава и Мастер студије у трајању од 2 године, на смеру Дизајн производа за иновацију (Design del prodotto per I’innovazione). Одмах по завршетку студија, започиње и своју професионалну каријеру у Италији. Прво у студију Drapht Milano, од 2012 – 2013. године, а потом у фирми Plastipak, од 2013 – 2015. године. Тренутно је запослена у фирми Plastipak, са седиштем у Белгији, почев од 2015. gодине. Компанија се бави производњом PET амбалаже и преформи, а њена одговорност обухвата Packaging Design, Graphic Design, Design Engineering и сл.

Као главну предност студирања на Београдској политехници истиче рад са студентима у малим групама, као и добар фокус професора у раду са студентима. Такође сматра да  Београдска политехника одише складним диверзитетом и један је од ретких примера Високе струковне образовне институције која може много да понуди младим надама и талентима.

Њена порука нашим Алумнистима, као и садашњим/будућим студентима Београдске политехнике, гласи:

”The more you know the more you care!”

 

 

https://www.linkedin.com/in/minatodorovic/

https://www.behance.net/minatodorovic

http://www.packagingdesignarchive.org/archive/pack_details/1992-parrot-funny-diet

Наташа Јокић

Графичка технологија / Графичка производња

Завод за израду новчаница и кованог новца - Топчидер

Наташа Јокић, рођена је 1990. у Београду. По завршетку средње школе уписује основне струковне студије на Београдској политехници, смер графичка технологија, које завршава у року 2011. године. Своје даље усавршавање знања и напредовање у струци, наставља на Београдској политехници, уписивањем специјалистичких струковних студија, смер графичка производња, које успешно завршава 2013. године, са просечном оценом 8,5, чиме је стекла звање специјалиста струковни инжењер технологије – графичка производња. Тренутно је запослена у Заводу за израду новчаница и кованог новца – Топчидер, почев од 2013. године, као Виши стручни сарадник за послове графичке технологије. Послове које обавља у Заводу су контрола процеса производње, набавка материјала (јавне набавке), решавање проблема и застоја у производњи. Уска специјалност јој је дигитална штампа. Поред ових послова ангажована је и као интерни аудитор за ISO 27001 – система менаџмента безбедношћу информација

Павле Пурић

Безбедност и здравље на раду

ЛД БЕЗБЕДНОСТ ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ

Павле Пурић, рођен  1995. у Лозници,  по образовању је специјалиста струковни инжењер заштите на раду.Основне струковне студије завршио је на Београдској политехници, смер безбедност и здравље на раду, 2018. године, након чега наставља своје даље усавршавање у струци, прво уписивањем Специјалистичких струковних студија, смер заштита на раду, које завршава са просечном оценом 9,75., а потом и Факултет примењених наука у Нишу,смер Нови извори енергије.Своје професионално искуство у струци започиње убрзо након дипломирања, када заснива радни однос у Институту Алфапревинг д.о.о., као лице за безбедност и здравље на раду. Од 2019. године ради у предузећу ЛД БЕЗБЕДНОСТ ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТУ из Лознице, где обавља послове безбедности и здравља на раду и врши израду компелтне документације из области безбедности и здравља на раду. Такође, сарадник је на технолошким пројектима где предлаже превентивне мере за безбедан и здрав рад приликом имплементације пројеката, као и на пројектима којима се обезбеђују безбедна радна места. Поред ових послова учествује и у преглeду и провери опреме за рад и  испитивању услова радне околине, и врши едукације за све стечене статусе ЈПОА ЛД безбедност пројект института.

Као главне предности студирања на Београдској политехници издваја пружање доста практичног знања, које је од велике важности за будући посао. Професори преносе своје искуство и на тај начин омогућавају да се градиво лакше схвати. Јако битним сматра и наставне посете и одласке у фабрике где се долази  у дирекнтну везу са тим како се поступа и обавља посао заштите на раду. Пракса је значајан део студирања који ова школа може да пружи студентима.

Порука садашњим и будућим студентима Београдске политехнике јесте:”Са завршетком ове школе можете очекивати да ћете добити посао и сигурну будућност, пре свега. Оспособљени за рад у више сектора, ова школа пружа свестраност и добро знање које се стиче захваљујући преданим професорима и асистентима, који улажу много труда како би студенте научили и припремили за рад у струци.”

Радика Илић

Графичка технологија / Графичка производња

Графичка школа Нови Београд

Радика Илић, рођена је 1969. у Краљеву. Основне струковне студије завршила је на Београдској политехници, смер графичка технологија, 2001. године. Своје даље усавршавање знања у струци наставља на Београдској политехници, уписивањем специјалистичких струковних студија, смер графичка производња, које завршава 2011. године са просечном оценом 9,6, чиме је стекла звање специјалиста струковни инжењер графичке производње.

Своје професионално искуство у струци стицала је још од 1989. године у графичком предузећу ”Нови дани” у Београду.

Тренутно је запослена у средњој Графичкој школи на Новом Београду, почев од 2003. године, где ради као наставник практичне наставе за смер Техничар графичке дораде. Школа у којој је запослена има дугогодишњу сарадњу са Београдском политехником, а њена улога поред наставних активности, између уосталог је и да координира студентима са Београдске политехнике приликом обављања стручних посета/пракси у оквиру студијског програма графичка технологија, где се упознају са процесом рада.

Ружица Грабовац

Безбедност и здравље на раду

Савез самосталних синдиката Србије

Ружица Грабовац, рођена је 1994. у Краљеву. Основне струковне студије завршила је на Београдској политехници, смер безбедност и здравље на раду, 2016. године. Своје даље усавршавање у струци наставља на Београдској политехници, уписивањем Специјалистичких струковних студија, смер заштита на раду, које завршава као студент генерације 2017. године, са просечном оценом 9,5. Радно искуство у струци развијала је у периоду 2016. – 2020. године у компанији А.Д. ”ИНСА” индустрија сатова, са седиштем у Земуну, где је још као студент остала запажена руководству компаније, прво као посетилац практичне наставе на једном од предмета завршне године, а онда и кроз похађање праксе и израде свог завршног рада у предузећу, добивши посао само три недеље након дипломирања. Послови за које је била задужена у компанији односили су се на безбедност и здраље на раду, заштиту од пожара, заштиту животне средине и имплементацију стандарда. Такође, А. Д. ”ИНСА” има дугогодишњу сарадњу са Београдском политехником, која се, између осталог, односи на: посете студената завршне године, смера безбедност и здравље на раду, у оквиру практичне посете, могућности обављања праксе на основним/специјалистичким студијама, могућност израде заврног рада, спонзорство на научно-стручном скупу ”Политехника” итд. Од 2020. године прелази у Савез самосталних синдиката Србије, где је између осталог и председница секције младих.

Ружица Грабовац, добитница је бројних награда и признања из струке, учесница на различитим такмичењима, конференцијама и сл. у области безбедности и здравља на раду. Још као студент, 2015. године, освојила је прво место на првој стручној конференцији под називом ”Студенти у сусрет струци”, која је одржана у Уранополицу, Грчка, чији је издавач била Конференција академија струковних студија Србије (КАССС), са радом чији је назив гласио ”Неки од савремених трендова у заштити од буке”. Након тога, 2016. године, на такмичењу студената са смера безбедност и здравље на раду, у конкуренцији пет различитих високошколских установа са територије Републике Србије, које је организовала Висока инжењерска школа струковних студија Техникум Таурунум – Земун, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Управа за безбедност и здравље на раду, на 40. Међународном сајму превенције и реаговања у ванредним ситуација и безбедност и здравље на раду, освојила је прво место у пару са колегиницом Тањом Жигић, као представнице Београдске политехнике. Учесник је и излагач на IV научно стручној конференцији – ПОЛИТЕХНИКА 2017, аутор је радова објављених у часопису ”Заштита у пракси”, где је и сама постала спољњи сарадник. Након огромног искуства и знања, стеченог у кратком периоду, Ружица Грабовац 2018. године конкурише на престижном такмичењу у области безбедности и здрављу на раду ”28. април” које сваке године организује Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. У великој конкуренцији, успева да освоји Похвалницу ”28. април”, која се додељује најистакнутијим лицима за безбедност и здравље на раду.

Поред свих ових награда, Ружица Грабовац има положен стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, од 2016. године, као и стручни испит из области заштите од пожара, од 2017. године. Модератор је на једном од семинара у вези безбедности и здравља на раду, као пример добре праксе који је одржан у Савезу самосталних синдиката Србије за младе активисте.

Предности студирања на Београдској политехници види кроз преданост професора и сарадника да уведу студенте у област функционисања система безбедности и здравља на раду, обраду норматива из области, израда многобројних семинарских радова, давање студентима могућност да се искажу на разним такмичењима и скуповима и сл.

Слађана Гојгић

Заштита животне средине

ПРО ТЕНТ

Слађана Гојгић, рођена је 28. јула 1990. године у Београду. Београску политехнику уписала је 2012. године, смер заштита животне средине, коју је успешно завршила 2017. године, дипломиравши са оценом 10 на тему ”Проблеми клизишта у Србији”, чиме је стекла звање струковни инжењер заштите животне средине. Од 2010. године запослена у компанији ”ПРО ТЕНТ” д.о.о., где обавља послове техничара за контролу питке воде. Током студирања, била је излагач на студентској трибини, под називом ”Управљање отпадом: стање и перспектива”,  организована у оквиру предмета инжењерска истраживања, чији учесници су били студенти завршне године смера заштита животне средине. Као главне предности Београдске политехнике види посвећеност професора актуелним темама и предмету рада, као и свакодневним дешавањима у држави и окружењу, преношењу тих знања на студенте, подстицање самосталног рада студената и сл. Порука коју има нашим Алумнистима, као и садашњим, односно будућим студентима Београдске политехнике гласи: ”уколико постоји жеља за напредовањем, сваки циљ је остварив”.

Тигран Окиљ

Графичка технологија

ТПЦ Штампарија

Тигран Окиљ, рођен је 1995. у Београду. По завршетку средње Графичке школе, уписује Београдску политехнику, смер графичка технологија, који успешно завршава 2018. године, са просечном оценом 8.35, чиме је стекао звање дипломирани инжењер графичке технологије. Још током студија, своје искуство је стицао радећи у бројним компанијама, чиме је паралелно усавршавао своје теоријско образовање током студија, као и практично искуство, радећи у тим компанијама.

На завршној години студија, 2017. године, оснива приватну фирму ”ТПЦ Штампарија”, полазећи од сопствене визије да оснује компанију и да научено стави у службу своје фирме са могућношћу и напором да сам организује процес рада, као и да има могућност да тестира и развија одређене методе рада, сходно исплативости и потражњи тржишта, као и сопственим преференцијама. Фирма коју је основао бави се штампом, и то применом разних врста технологија, као што је дигитална штампа, офсет штампа, штампа на текстилу, Солвент и УВ штампа. Поред наведеног, предузеће пружа и услуге дизајна и припреме за штампу.

Учесник је бројних стручних семинара и конференција, а посебно истиче семинар ”Дигитална и сито штампа”, који похађа већ четири године у низу, у периоду од 2014.-2017. године. Затим сајам ”Графима”, који посећује шесту годину у низу, у периоду од 2012-2017. године. Током завршне године студија на Београдској политехници, био је и стипендиста Министарства науке и просвете, а такође је био и члан студентског парламента Београдске политехнике.

Као главне предности студирања на Београдској политехници сматра то што Школа студенте спрема квалитетно за улазак на тржиште рада. Образовање покрива теоријски спектар, а такође довољно укључује и знања из праксе. Сматра да је на њега највећи утисак оставило, али и обележило као професионалца, то што професори одговарају на конкретна питања, потребе и проблеме студената, који долазе из струке, док не теже само да покрију програм који је прописан. Такође сматра да је на Београдској политехници стекао знање и вештине које свакодневно користи у свом практичном раду, а која нису само уско инжењерска, већ су и економска, комерцијална, али и етичку димензију  коју носи у себи.

Њена порука нашим Алумнистима, као и садашњим/будућим студентима Београдске политехнике, гласи:

Квалитетна едукација је оно што чини разлику између успешног предузетника, и некога ко само поседује почетни капитал. Знање је вечити капитал!

Ако желите бити предузетник, морате имати снажну личност, бити истрајни и упорни, имати став, развијену машту, бити задовољни сами собом, радознали и веома мотивисани. Место где ће се вредновати ваша идеја и план, а где ће се акумулирати потребно знање и енергија да следите свој пословни сан је Београдска политехника.

Оно што је заједничко свим предузетницима је страст према ономе што раде, страст према идејама и жеља да их остваре на тржишту. Уз то, сви предузетници желе да управљају својом судбином и да им само тржиште одређује шта треба да раде. Искористите ове особине и склоности које имате у себи од почетка својих студија, упијајте знање. Одбијајате од себе ствари које вас не занимају, јер добро је знати и шта те не занима.

Осим периода студија, када се знање стиче и кад имате прилику да истражујете оно што Вас занима, након тога неће бити прилике. Излазак на тржиште не оставља време за то, контитнуриано сте у ситуацији или да немате довољно новца или да немате довољно времена, а понекад недостаје обоје”.

Инстаграм профил ”ТПЦ Штампарије”: https://www.instagram.com/tpcstamparija/?hl=sr

Владимир Јанковић

Графички дизајн

Нордеус

Владимир Јанковић, рођен је 1982. у Скопљу, Македонија, а по образовању је Мастер графички дизајнер. По завршетку средње школе, уписује Београдску политехнику, смер за графички дизајн. Након дипломирања и стеченог звања графички дизајнер, своје усавршавање наставља на Факултету за дизајн (ФАД), где уписује и завршава мастер студије, 2006. године. По завршетку мастер студија радио је у две мање компаније које су пружале услуге израде интернет сајтова, на позицији дизајнера (”Whitecity Soft”, 2006.-2010. и ”Codeion”, 2010.-2012.). Обе компаније радиле су са мањим клијентима углавном из иностранства и са по неким већим домаћим клијентима (Гигатрон, Comtrade …). Од 2012. запослен је у компанији ”Нордеус”, која се бави израдом мобилних игара. ”Нордеус” је креатор једне од најпопуларнијих спортских игара на мобилној платформи ”Top Eleven”. Игра је активна већ 8 година и даље задржава своју популарност. Поред те игре, ”Нордеус” развија и друге наслове, али у зависности од квалитета ти наслови јако често не доживе да буду пуштени у јавност. Почео је као дизајнер ”генералиста”, радећи и графички дизајн и ствари везане за интернет, као и дизајн за игре. Временом, како је компанија расла, фокусирао се на развоју игара и то у сфери корисничког интерфејса. Учествовао је у тражењу и запошљавању нових људи, комуникацији са ”outsource” компанијама и вођењу њихове креативе, предавањима и радионицама. Рад на играма му је посебно интересантан и драг због тога што у себи окупља веома различите сфере уметности, тако да је у додиру са најразличитијим стварима: анимацијом, 3Д, илустрацијом, дизајном карактера, специјалним ефектима…. а све то у сврху да игра што боље изгледа и да буде што више забавна.

До сада је учествовао и одржао неколико трибина и предавања на различитим догађајима у земљи и иностранству, а све у сврху преношења искуства у развоју игара, комуникацији са студентима и саветовања везана за радове њихових портфолиа.

Порука садашњим и будућим студентима Београдске политехнике је једна изрека коју је и сам, више пута видео обистињену, а гласи: ”Hard work wins over talent, when talent doesn’t work hard”. Како каже, згодна ствар у нашој струци је што је тај ”тежак посао” забаван, узбудљив и интересантан, тако да изговора нема.

Behance profil:    https://www.behance.net/60Seconds

Artstation profil: https://www.artstation.com/dreamaze