Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

GATECH д.о.о.; СZMR METALIK ; Телеоптик – жироскопи д.о.о.; Aledjo д.о.о.; Игуманов д.о.о.

Документа

Студијски програм Машинско инжењерство обезбеђује стицање знања на нивоу струковног инжењера машинства са ближим усмерењима у подручјима рада који се односе на Компјутерско пројектовање и CNC системе (конструкција алата и прибора; пројектовања технолошких процеса, оперативног управљања конвенционалним и CNC технологијама; организација и припрема производње и контроле квалитета производа; набавке, продаје и управљања производњом – модул М1), по класичном и по дуалном моделу образовања (модул М3) или Грејну, расхладну и процесну технику (извођење и одржавање инсталација: грејања, проветравања и индустријске вентилације; дистрибуције флуида цевним водовима; регулисање струјних и топлотних процеса, затим инсталација у широком спектру процесних постројења и прехрамбене индустрије као и разумевање послова који се односе на експлоатацију и одржавање термотехничких, термоенергетских и процесних постројења – модул М2), по класичном и по дуалном моделу образовања (модул М4).

Сврха студијског програма је да студенту пружи теоријско и практично знање у области компјутерског пројектовања и CNC система и грејне, расхладне и процесне технике (али и сродних и енергетских грана индустрије), да произведе струковне инжењере да разумеју постављене сложене техничке проблема, да ефикасно примене стечена знања у индустријским погонима и енергетским системима, инжењере који ће ефикасно користити литературу, законе, стандарде, интернет и друга комуникациона средства у циљу сарадње на решавању проблема и који ће да прате савремена техничка и технолошка достигнућа.

Сврха модула М3 и М4 по дуалном моделу образовања је да се студенти кроз предмете „учење кроз рад“ још у току студирања практично оспособе за рад.

Студијски програм је рационално постављен тако да је припремни део наставе за оба модула заједнички, а усмеравање се врши кроз уже стручне предмете који се међусобно разликују по модулима.

Одбраном завршног рада студент стиче диплому обима 180 ЕСПБ – бодова, са стручним називом Струковни инжењер машинства.

Завршетком основних струковних студија на студијском програму Машинско инжењерство – са четири модула (Модул М1, М2, М3 и М4), студент стиче опште способности и предметно специфичне способности.

У оквиру програма се развијају:

  1. опште способности – анализа и развој решења, овладавање методима и поступцима истраживања, примена знања у пракси, развој комуникационих способности и тимског рада;
  2. Стручне – инжењерске способности:

– оспособљеност за послове: израде пројектне и оперативне технологије за израду машинских делова; конструкцију алата и прибора за обраду резањем и деформисањем и алата за ливење пластике; програмирања CNC обрадних система; производне логистике; контроле производа и система квалитета; управљања залихама; планирања производње; одржавања капацитета и др. (за модул М1 и М3)

– оспособљеност за послове: познавање и разумевање области грејне, расхладне и процесне технике, решавање конкретних проблема, коришћење информационо-комуникационих  технологија, израда пројеката монтаже за инсталације грејања, вентилације, гасних инсталација и радова везаних за котларнице и надзор над извођењем истих; вођење монтаже инсталација и уградње опреме у широком спектру термоенергетских и процесних постројења као и послова који се односе на њихову експлоатацију и одржавање; одржавање и регулисање струјних и топлотних процеса у разним гранама индустрије, и др. (за модул М2 и М4).

У додатку дипломи, поред осталих података описно се даје професионални статус студента, односно његове компетенције.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Машинско инжењерство студент ће моћи да: 

1) модул М1 и М3

  • стечено знање је у стању да примени продубљено и да испољи разумевање и вештине при решавању проблема у делимично новом или непознатом окружењу у односу на област студија;
  • стечено знање и вештине је у стању да примени у тимском раду при решавању сложених проблема из струке;
  • у стању је да ефикасно прати и усваја новине у области и да на јасан и недвосмислени начин преноси своје закључке, сазнања и поступак закључивања стручној и широј јавности,
  • пројектује CNC технологије и програмира CNC системе,
  • ради на пословима оптимизације производње и унапређења квалитета.

2) модул М2 иМ4

  • ради на монтажи и инсталацији грејне опреме, топлотних апарата и расхладних уређаја, пумпи, компресора и вентилатора, цевних водова и каналског развода ваздуха;
  • ради на одржавању постројења и опреме у процесној индустрији,
  • ради на монтирању и одржавању мерно регулационе опреме,

ради на изради пратећих пројеката за узвођење радова на монтажи инсталација и опреме.

Курикулум - Модул 1: Компјутерско пројектовање и CNC системи (КМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика

6

2.

Статика

7

3.

Техничко цртање

6

4.

Енглески језик 1

4

5.

Увод у компјутерско пројектовање и CNC системе

5

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Енглески језик 2

3

7.

Метрологија

9

8.

Механика

7

9.

Машински материјали

6

10.

Отпорност материјала

7

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање пројектима

6

Основе примене рачунара у инжењерству

6

12.

Обрада метала резањем

5

13.

Oдржавање и преглед средстава за рад

5

14.

Мерење и контрола

6

15.

Пројектовање производа применом рачунара CAD

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Информатика

6

17.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Аутоматизација производних процеса

6

Мерни сензори и основе управљања

6

18.

Програмирање CNC машина

5

19.

Машински елементи

5

20.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмета)

Безбедност и здравље на раду

7

Oпрема и процеси у заштити животне средине

7

21.

Стручна пракса 1

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

22.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмета)

Производни процеси и безбедност опреме за рад

6

Систем безбедности и превентивни инжењеринг

6

23.

Пројектовање технолошких поступака

5

24.

Алати и прибори

5

25.

Стручна пракса 2

3

26.

Дизајн у машинству

5

27.

Интернет и електронско пословање

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

28.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмета)

Техничка хидромеханика

5

Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање

5

29.

Завршни рад – Стручно-истраживачки рад

4

30.

Завршни рад – Израда и одбрана

8

31.

Основе законских регулатива

2

32.

Пројектовање технологије применом рачунара САМ

6

33.

Обрада метала деформисањем

5

Курикулум - Модул 2: Грејна, расхладна и процесна техника (КМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика

6

2.

Статика

7

3.

Техничко цртање

6

4.

Одабрана поглавља физике

7

5.

Енглески језик 1

4

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Енглески језик 2

3

7.

Отпорност материјала

7

8.

Увод у процесну технику

7

9.

Механика

7

10.

Машински материјали

6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање пројектима

6

Основе примене рачунара у инжењерству

6

12.

Термодинамика

6

13.

Инжењерски прорачуни

6

14.

Обрада метала резањем

5

15.

Пројектовање производа применом рачунара CAD

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Грејање

5

17.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Аутоматизација производних процеса

6

Мерни сензори и основе управљања

6

18.

Техничка хидромеханика

5

19.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмета)

Oпрема и процеси у заштити животне средине

7

Пројектовање енергетски ефикасних објеката

7

20.

Стручна пракса 1

3

21.

Машински елементи

5

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

22.

Цевни водови

7

23.

Топлотни апарати и расхладни уређаји

6

24.

Пумпе, компресори и вентилатори

7

25.

Стручна пракса 2

3

26.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмета)

Микроклима и радна околина

6

Интернет и електронско пословање

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

27.

Завршни рад - Стручни истраживачки рад

4

28.

Основе законских регулатива

2

29.

Завршни рад – Израда и одбрана

8

30.

Каналски развод

6

31.

Процеси сагоревања и термоенергетска постројења

6

32.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмета)

Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавања

5

Обрада метала деформисањем

5

Курикулум - Модул 3: Компјутерско моделовање и CNC системи (ДМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика

6

2.

Статика

7

3.

Техничко цртање

6

4.

Енглески језик 1

4

5.

Увод у компјутерско пројектовање и CNC системе

5

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Енглески језик 2

3

7.

Метрологија

9

8.

Механика

7

9.

Машински материјали

6

10.

Отпорност материјала

7

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Мерење и контрола

3

12.

Обрада метала резањем

3

13.

Oдржавање и преглед средстава за рад

2

14.

Основе примене рачунара у инжењерству

6

15.

Пројектовање производа применом рачунара CAD

3

16.

Учење кроз рад 1

12

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

17.

Информатика

6

18.

Машински елементи

5

19.

Програмирање CNC машина

3

20.

Аутоматизација производних процеса

3

21.

Oпрема и процеси у заштити животне средине

3

22.

Учење кроз рад 2

11

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

23.

Дизајн у машинству

3

24.

Пројектовање технолошких поступака

4

25.

Интернет и електронско пословање

6

26.

Алати и прибори

3

27.

Учење кроз рад 3

12

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

28.

Основе законских регулатива

2

29.

Пројектовање технологије применом рачунара

3

30.

Опреме и уређаји за гашење пожара и спасавање

2

31.

Обрада метала деформисањем

3

32.

Завршни рад – Стручно-истраживачки рад

4

33.

Завршни рад – Израда и одбрана

8

34.

Учење кроз рад 4

10

Курикулум - Модул М4: Грејна, расхладна и процесна техника (ДМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика

6

2.

Статика

7

3.

Техничко цртање

6

4.

Енглески језик 1

4

5.

Одабрана поглавља физике

7

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Енглески језик 2

3

7.

Отпорност материјала

7

8.

Механика

7

9.

Увод у процесну технику

7

10.

Машински материјали

6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Термодинамика

4

12.

Пројектовање производа применом рачунара

3

13.

Обрада материјала резањем

3

14.

Основе примене рачунара у инжењерству

6

15.

Инжењерски прорачуни

3

16.

Учење кроз рад 1

12

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

17.

Грејање

4

18.

Техничка хидромеханика

4

19.

Машински елементи

5

20.

Мерни сензори и основе управљања

2

21.

Опрема и процеси у заштити животне средине

3

22.

Учење кроз рад 2

11

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

23.

Цевни водови

4

24.

Топлотни апарати и расхладни уређаји

4

25.

Пумпе, компресори и вентилатори

4

26.

Микроклима и радна околина

3

27.

Учење кроз рад 3

13

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

28.

Основе законских регулатива

2

29.

Каналски развод

3

30.

Процеси сагоревања и термоенергетска постројења

3

31.

Обрада метала деформисањем

3

32.

Завршни рад - Стручно-истраживачки рад

4

33.

Завршни рад - Израда и одбрана

8

27.

Учење кроз рад 4

9

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика               6

     2.        Статика               7

     3.        Техничко цртање      6

     4.        Енглески језик 1         4  

     5.        Увод у компјутерско пројектовање и CNC системе          5

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Енглески језик 2        3

     7.        Метрологија         9

     8.        Механика     7

     9.        Машински материјали          6

    10.      Отпорност материјала      7

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Управљање пројектима         6

                Основе примене рачунара у инжењерству        6

12.      Обрада метала резањем        5

  13.      Oдржавање и преглед средстава за рад       5

    14.      Мерење и контрола         6

    15.      Пројектовање производа применом рачунара CAD        6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    16.      Информатика         6

   17.       Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Аутоматизација производних процеса         6

                  Мерни сензори и основе управљања        6

    18.      Програмирање CNC машина         5

    19.      Машински елементи       5

20.       Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)           

                  Безбедност и здравље на раду      7    

                  Oпрема и процеси у заштити животне средине          7

    21.      Стручна пракса 1      3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

22.       Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)           

                  Производни процеси и безбедност опреме за рад      6   

                  Систем безбедности и превентивни инжењеринг      6    

    23.      Пројектовање технолошких поступака         5

    24.      Алати и прибори       5

    25.      Стручна пракса 2         3

    26.      Дизајн у машинству         5

    27.      Интернет и електронско пословање          6

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

28.       Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)           

                  Техничка хидромеханика      5   

                  Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавање      5   

    29.      Завршни рад – Стручно-истраживачки рад        4

    30.      Завршни рад – Израда и одбрана        8

    31.      Основе законских регулатива         2

    32.      Пројектовање технологије применом рачунара САМ         6

    33.      Обрада метала деформисањем        5

Курикулум - Модул 2: Грејна, расхладна и процесна техника (КМС)

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика               6

     2.        Статика                  7

     3.        Техничко цртање        6

     4.        Енглески језик 1          4  

     5.        Одабрана поглавља физике         7

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Енглески језик 2         3

     7.        Отпорност материјала         7

     8.        Увод у процесну технику     7

     9.        Механика         7

    10.      Машински материјали     6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Управљање пројектима         6

                Основе примене рачунара у инжењерству         6

12.      Термодинамика       6

  13.      Инжењерски прорачуни      6

    14.      Обрада метала резањем         5

    15.      Пројектовање производа применом рачунара CAD        6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    16.      Грејање         5

   17.       Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Аутоматизација производних процеса         6

                  Мерни сензори и основе управљања         6

    18.      Техничка хидромеханика        5

   19.       Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Oпрема и процеси у заштити животне средине         7

                  Пројектовање енергетски ефикасних објеката         7

    20.      Стручна пракса 1        3

    21.      Машински елементи        5

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    22.      Цевни водови        7

    23.      Топлотни апарати и расхладни уређаји        6

    24.      Пумпе, компресори и вентилатори        7

    25.      Стручна пракса 2        3

    26.       Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)           

                  Микроклима и радна околина     6    

                  Интернет и електронско пословање    6    

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    27.      Завршни рад – Стручни истраживачки рад        4

    28.      Основе законских регулатива        2

    29.      Завршни рад – Израда и одбрана        8

    30.      Каналски развод        6

    31.      Процеси сагоревања и термоенергетска постројења       6

    32.       Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)           

                  Опрема и уређаји за гашење пожара и спасавања      5    

                  Обрада метала деформисањем     5    

Курикулум - Модул 3: Компјутерско пројектовање и CNC системи (ДМС)

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика               6

     2.        Статика                  7

     3.        Техничко цртање      6

     4.        Енглески језик 1          4  

     5.        Увод у компјутерско пројектовање и CNC системе          5

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Енглески језик 2         3

     7.        Метрологија         9

     8.        Механика     7

     9.        Машински материјали          6

    10.      Отпорност материјала      7

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.      Мерење и контрола     3

    12.      Обрада метала резањем    3

    13.      Oдржавање и преглед средстава за рад     2

    14.      Основе примене рачунара у инжењерству     6

    15.      Пројектовање производа применом рачунара CAD    3

    16.      Учење кроз рад 1     11

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    17.      Информатика     6

    18.      Машински елементи     5

    19.      Програмирање CNC машина     3

    20.      Аутоматизација производних процеса     3

    21.      Oпрема и процеси у заштити животне средине    5

    22.      Учење кроз рад 2     11

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    23.      Дизајн у машинству     3

    24.      Пројектовање технолошких поступака     4

    25.      Интернет и електронско пословање     6

    26.      Алати и прибори     3

    27.      Учење кроз рад 3     12

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    28.      Основе законских регулатива     2

    29.      Пројектовање технолошких поступака     4

    30.      Опреме и уређаји за гашење пожара и спасавање     2

    31.      Обрада метала деформисањем     3

    32.      Завршни рад – Стручно-истраживачки рад     4

    33.      Завршни рад – Израда и одбрана     8

    34.      Учење кроз рад 4     10

Курикулум - Модул М4: Грејна, расхладна и процесна техника (ДМС)

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика               6

     2.        Статика                  7

     3.        Техничко цртање        6

     4.        Енглески језик 1          4  

     5.        Одабрана поглавља физике         7

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Енглески језик 2         3

     7.        Отпорност материјала         7

     8.        Механика         7

     9.        Увод у процесну технику     7

    10.      Машински материјали     6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.      Термодинамика       4

    12.      Пројектовање производа применом рачунара        3

    13.      Обрада метала резањем         3

    14.      Основе примене рачунара у инжењерству         6

    15.      Инжењерски прорачуни        3

    16.      Учење кроз рад 1         12

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    17.      Грејање         4

    18.      Техничка хидромеханика         4

    19.      Машински елементи         5

    20.      Мерни сензори и основе управљања         2

    21.      Опрема и процеси у заштити животне средине        3

    22.      Учење кроз рад 2         11

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    23.      Цевни водови        4

    24.      Топлотни апарати и расхладни уређаји        4

    25.      Пумпе, компресори и вентилатори        4

    26.      Микроклима и радна околина        3

    27.      Учење кроз рад 3         13

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    28.      Основе законских регулатива         2

    29.      Каналски развод         3

    30.      Процеси сагоревања и термоенергетска постројења        3

    31.      Обрада метала деформисањем         3

    32.      Завршни рад -Стручно- истраживачки рад         4

    33.      Завршни рад – израда и одбрана         8

    34.      Учење кроз рад 4         9