Katedre

Katedra je nastavno-stručna organizaciona jedinica koju čine nastavnici i saradnici Akademije iz iste ili srodnih užih naučnih oblasti za koje su birani. U okviru Katedri se obrazuju računarske i druge laboratorije i druga radna tela potrebna za efikasno izvođenje nastavnog procesa. Katedre imaju integrativnu funkciju u okviru Akademije koju ostvaruju kroz povezivanje, zajednički rad i komunikaciju nastavnika i saradnika sa različitih odseka Akademije koji su birani u istoj ili srodnim naučnim oblastima.

Na Akademiji su organizovane sledeće Katedre:

 • Katedra za mašinsko inženjerstvo;
 • Katedra za primenjeno mašinsko inženjerstvo;
 • Katedra za elektrotehničko i računarsko inženjerstvo;
 • Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu;
 • Katedra za grafičko inženjerstvo i tehnologije;
 • Katedra za opšteobrazovne i društveno-humanističke nauke;
 • Katedra za biotehnologije;
 • Katedra za likovne i digitalne umetnosti;
 • Katedra za dizajn.

U okviru svoje nadležnosti Katedra:

 1. razmatra sva pitanja iz domena nastave u naučnoj oblasti i nastavno-naučnim disciplinama iz svoje nadležnosti;
 2. vrši analizu pokrivenosti nastave nastavnicima i saradnicima na studijskim programima iz naučne oblasti i nastavno-naučnih disciplina iz svoje nadležnosti;
 3. predlaže Veću Akademije raspisivanje konkursa za izbor u zvanje nastavnika i saradnika i predlaže članove komisije za pisanje izveštaja o kandidatima za izbor u zvanje nastavnika i saradnika;
 4. definiše i predlaže za usvajanje planove angažovanja nastavnika i saradnika sa katedre na studijskim programima Akademije;
 5. definiše predloge za radno angažovanje nastavnika i saradnika sa drugih visokoškolskih ustanova na studijskim programima koji se realizuju na Akademiji a deo nastave koji se ne može pokriti sopstvenim kadrom;
 6. definiše predloge za davanje saglasnosti za radno angažovanje nastavnika i saradnika katedre na drugoj visokoškolskoj ustanovi;
 7. predlaže angažovanje saradnika van radnog odnosa iz privrede za deo praktične nastave koji se ne može pokriti sopstvenim kadrom;
 8. prati odvijanje svih nastavnih aktivnosti i realizaciju stručne prakse za studijske programe iz svoje nadležnosti;
 9. razmatra i usvaja listu tema za završne radove na pojedinim predmetima i odobrava njihovu izradu;
 10. radi na pripremi nastavnih planova i programa za studijskih programa koji se realizuju na jednom ili više odseka Akademije;
 11. vrši usaglašavanje definisanih potreba, interesa i resursa za realizaciju zajedničkih studijskih programa koji se realizuju na više odseka Akademije,
 12. realizuje druge oblike aktivnosti vezane za naučne oblasti i nastavno-naučne discipline iz svoje nadležnosti,
 13. obavlja i druge zadatke i poslove određene ovim statutom i odlukama Veća Akademije.

 

KATEDRA ZA MAŠINSKO INŽENJERSTVO

KATEDRA ZA PRIMENJENO MAŠINSKO INŽENJERSTVO

KATEDRA ZA ELEKTROTEHNIČKO I RAČUNARSKO INŽENJERSTVO

KATEDRA ZA INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE NA RADU

KATEDRA ZA GRAFIČKO INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJE

KATEDRA ZA OPŠTEOBRAZOVNE I DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE

KATEDRA ZA BIOTEHNOLOGIJE

KATEDRA ZA LIKOVNE I DIGITALNE UMETNOSTI

KATEDRA ZA DIZAJN