ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер заштите

Област

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Трајање студија

Две године; Четири семестара

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2019/2020. година

Документа

Студијски програм мастер струковних студија Инжењерство заштите заснован је на савременом курикулуму и наставним плановима предмета који прате актуелне трендове и токове у области заштите, чиме се на квалитетан и савремен начин образују струковни мастер инжењери заштите у складу са препознатим потребама друштва. Сврха студијског програма је да се школују стручњаци који ће моћи да планирају, спроводе, контролишу и унапређују активност, поступке и мере у областима заштите – безбедности и здравља на раду, заштите животне средине, заштите од пожара, безбедности производа и сродних области.

Реализација наставе се заснива на усвајању савремених и напредних стручних знања од стране студената, ослањајући се на актуелна начела, прописе и стандарде. На овај начин дипломирани студенти стичу компетенције које омогућавају конкурентост на тржишту рада и запошљавање у широком спектру организација на пословима у области инжењерства заштите. Студијски програм је усмерен на перманентну сарадњу са привредним и друштвеним организацијама у области инжењерства заштите, како би се сагледали захтеви и потребе окружења у циљу осавремењавања садржаја и метода наставног процеса.

 • Способност анализа стања, предвиђања последица и синтеза решења мера заштите;
 • Успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу;
 • Овладавање методама, поступцима и процесима истраживања;
 • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • Примена знања у пракси;
 • Способност развоја комуникације са ужим социјалним окружењем;
 • Развој сарадњи са друштвеним и међународним окружењем;
 • Развој професионалне етике;
 • Економично коришћења природних ресурса у складу са принципима одрживог развоја.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Инжењерство заштите студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Праћење и примена новина у струци;
 • Развој вештина и спретности у употреби знања у инжењерству заштите;
 • Употреба информационо-комуникационих технологија;
 • Превентивно деловање применом савремених метода и техника;
 • Управљање системима заштите;
 • Управљање ризицима у радном и животном окружењу;
 • Процењивање ефективности система заштите;
 • Процењивање испуњености услова безбедног рада при извођењу грађевинских пројеката;
 • Процењивање, избор и примена средстава и опреме за личну заштиту на раду;
 • Организовање заштите од пожара;
 • Успостављање и развој интегрисаног система менаџмента;
 • Организовање и спровођење инжењерских истраживања у области заштите;
 • Системско претраживање, праћење и примену нових прописа и стандарда у области безбедности и здравља на раду, заштите животне средине, заштите од пожара и заштите објеката;
 • Самостално извођење експеримената, статистичка обрада резултата и извођење закључака;
 • Писмено извештавање и презентовање резултата рада.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Превентива у безбедности и здрављу на раду

7

2.

Ергономија опреме за рад

7

3./4.

Изборни блок 1 (студент бира 2 предмета)

Опасне материје

7

Физичко техничка заштита објеката

7

Медицина и хигијена рада

7

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

5.

Систем безбедности и здравља на раду

7

6.

Системи заштите при изградњи објеката

7

7.

Професионални ризик

8

8.

Лична заштитна опрема

7

9.

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

10.

Превентива у систему заштите од пожара

7

11.

Примењени системи менаџмента

7

12./13.

Изборни блок 2 (студент бира 2 предмета)

Управљање чврстим и опасним отпадом

7

Еколошки ризици

7

Менаџмент ризиком у пословању

7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

14.

Поступци оцењивања усаглашености производа и услуга

7

15.

Загађење и заштита животне средине

7

16.

Струковна инжењерска истраживања

7

17.

Стручна пракса 2

3

18.

Завршни мастер рад

8

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Превентива у безбедности и здрављу на раду                         7

     2.        Ергономија опреме за рад                    7

     3.         Инжењерске комуникације          7

    3./4.       Изборни блок 1 (студент бира 2 предмета)

                  Опасне материје          7

                  Физичко техничка заштита објеката          7

                  Медицина и хигијена рада          7

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     5.        Систем безбедности и здравља на раду                7

     6.        Системи заштите при изградњи објеката                           7

     7.        Професионални ризик           8

     8.        Лична заштитна опрема                        7

     9.        Стручна пракса 1                     5

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    10.      Превентива у систему заштите од пожара         7

    11.      Примењени системи менаџмента          7

    12./13.       Изборни блок 2 (студент бира 2 предмета)

                  Управљање чврстим и опасним отпадом          7

                Еколошки ризици          7

                  Менаџмент ризиком у пословању          7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    14.      Поступци оцењивања усаглашености производа и услуга          7

    15.      Загађење и заштита животне средине          7

    16.      Струковна инжењерска истраживања          7

    17.        Стручна пракса 2          3

    18.       Завршни мастер рад          12