Sticky Background

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање стручњака који ће моћи да планирају, спроводе, контролишу и унапређују активности, поступке и мере у областима заштите – безбедности и здравља на раду, заштите животне средине, заштите од пожара, ванредних ситуација и сродних области. Реализација наставе се заснива на усвајању напредних стручних знања, ослањајући се на актуелна начела, прописе и стандарде. На овај начин дипломирани студенти стичу компетенције које омогућавају конкурентост на тржишту рада и запошљавање у широком спектру организација на пословима у области инжењерства заштите.

Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Мастер струковне студије; Студије другог степена

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер заштите

Област

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Трајање студија

Две године; Четири семестара

Почетак реализације студијског програма

Школска 2019/2020. година

Курикулум

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Превентива у безбедности и здрављу на раду

8

Ергономија радног места

5

Примењени системи менаџмента

7

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу хемијских материја

8

Управљање чврстим и опасним отпадом

8

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Систем управљања безбедношћу и здрављем на раду

8

Загађење и заштита животне средине

8

Професионални ризик

8

Планирање и пројектовање мера заштите од пожара

5

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Управљање ризиком од катастрофа и ванредним ситуацијама

4

Финансијско планирање реализације оперативних активности

3

Управљање мерама за безбедан и здрав рад на градилиштима

4

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Технички прописи и стандарди

7

Противпожарни системи

7

Противпожарни системи

Опрема и инсталације за експлозивну атмосферу

8

Електричне и громобранске заштитне инсталације

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Надзор над применом прописа у инжењерству заштите

5

Индустрија 4.0 и инжењерство заштите

5

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Индустријска екологија

5

Стратешки менаџмент

5

Стручна пракса 2

3

Завршни рад – примењени-истраживачки рад

8

Завршни рад – израда и одбрана

8