Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 1994/1995. година

Документа

Студијски програм Графички дизајн заснован је на савременом курикулуму који прати токове развоја  дизајна и савремене технологије. Основни циљ студијског програма је да се на квалитетан и савремен начин, кроз теоријску и практичну наставу, развијају креативне способности и техничка знања студената. Студијски програм је усмерен на континуирану сарадњу са еминентним привредним и друштвеним организацијама кроз студијске посете, стручну праксу и пројекте.

Студенти стичу знања и вештине потребне за дизајнирање графичког знака, визуелног идентитета, амбалаже, опрему књиге, каталога, рекламног материјала и сродних графичких материјала.  Кроз комбиновање креативних вештина и техничко-технолошко знање образујемо струковне графичке дизајнере оспособљене да професионално обављају послове у дизајнерским студијима, агенцијама, бироима и другим компанијама док их друштвено хуманистички предмети оспособљавају да нађу своје место у будућем радном и професионалном окружењу.

 • Способност претраживање стручне литературе;
 • Примењивање информационих технологија;
 • Способност рада у тиму;
 • Способност комуникације на енглеском језику;
 • Способност примењивања знања у пракси;
 • Способност наставка студирања;
 • Способност креативног повезивања знања из области графичког дизајна;
 • Способност дизајнирања графичког производа према унапред дефинисаним елементима;
 • Способност примењивања актуелних софтверских пакета из области графичког дизајна;
 • Способност вербалне и графичке презентације свог рада;
 • Способност праћења новина из области графичког дизајна.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Графички дизајн студент ће моћи да:

 • Комуницира на енглеском језику;
 • Примени ликовне елементе при обликовању графичких решења;
 • Сарађује са окружењем при дизајнирању графичког производа;
 • Користи типографска правила при осмишљавању графичких производа;
 • Дизајнира ликовно-графичка решења (знак, логотип, визуелни идентитет, плакат, каталог, књигу, амбалажу и др.) у складу са естетским, функционалним и техничко-технолошким захтевима;
 • Примени алате софтверских пакета: за векторску и растерску графику, обликовање текста и web дизајн;
 • Образложи своје дизајнирано графичко решење;
 • Претражује литературу и интернет;
 • Графичко решење прилагоди техникама штампе и дораде;
 • Направи спецификацију потребних материјала за израду графичких производа.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Основи графичке производње

5

2.

Основи дизајнирања 1

8

3.

Цртање 1

7

4.

Развој производа

6

5.

Рачунарске технике у графичком дизајну 1

4

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Историја уметности 1

4

7.

Основи дизајнирања 2

8

8.

Цртање 2

7

9.

Рачунарске технике у графичком дизајну 2

4

10.

Писмо

7

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Сликање

7

12.

Историја уметности 2

4

13.

Енглески језик 1

4

14.

Графичке комуникације

8

15.

Материјали

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Слог

8

17.

Припрема за штампу

8

18.

Енглески језик 2

4

19.

Графички дизајн

8

20.

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

21.

Дизајнирање амбалаже

5

22.

Рачунарске технике у графичком дизајну 3

5

23.

Фотографија

5

24.

Графички дизајн публикација

6

25.

Изборни блок (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

4

Менаџмент квалитетом

4

Основи пословања

4

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

26.

Социологија културе

4

27.

Портфолио и презентација

10

28.

Психологија

4

29.

Рачунарске технике у графичком дизајну 4

5

30.

Завршни рад

12

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Основи графичке производње                          5

     2.         Основи дизајнирања 1                   8

     3.         Цртање 1          7

     4.         Развој производа            6

     5.         Рачунарске технике у графичком дизајну                4

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.         Историја уметности 1                            4

     7.         Основи дизајнирања 2           8

     8.        Цртање 2                          7

     9.        Рачунарске технике у графичком дизајну 2                     4

    10.       Писмо          7

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.       Сликање         7

    12.       Историја уметности 2         4

    13.       Енглески језик 1         4

    14.       Графичке комуникације         8

    15.       Материјали         6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    16.       Слог          8

    17.       Припрема за штампу          8

    18.       Енглески језик 2          4

    19.        Графички дизајн          8

    20.       Стручна пракса          3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    21.       Дизајнирање амбалаже          5

    22.       Рачунарске технике у графичком дизајну 3          5

    23.       Фотографија          5

    24.       Графички дизајн публикација          6

    25.       Изборни блок (студент бира 1 предмет)

                  Заштита животне средине          4

                  Менаџмент квалитетом          4

                  Основи пословања          4

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    26.       Социологија културе          4

    27.       Портфолио и презентација          10

    28.       Психологија          4

    29.       Рачунарске технике у графичком дизајну 4          5

    30.       Завршни рад          12