Модни дизајн производа од коже

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 1994/1995. година

Документа

Студијски програм Модни дизајн производа од коже образује модне дизајнере у областима кожне конфекције, обуће, галантерије и модних детаља, који ће моћи да одговоре потребама тржишта и захтевима савремене модне индустрије. Студијски програм је усмерен на континуирану сарадњу са еминентним привредним и друштвеним организацијама кроз студијске посете, стручну праксу и партнерства.

Непрекидан и интензиван процес модернизације и увођење дигиталних технологија у процесе дизајнирања и производње условљава и осавремењавање студијског програма. Наставни програм,  осмишљен је тако да код студента развије ликовно-графичке и стручно-специфичне компетенције у области примењене уметности. Садржаји предавања и вежби на уметничким предмета код студената развијају цртачке способности, али и омогућавају стицање вештина и знања неопходних за израду прототипа производа и пратеће техничке документације у процесу дизајнирања производа од коже. Захваљујући таквој пракси, студијски програм Модни дизајн производа од коже, успешно негује и оспособљава стручњаке који се баве модним дизајном, како у стручним тимовима у привредним предузећима тако и у самосталном стваралаштву

 

 • Повезивање теоријских и практичних знања;
 • Способност критичког и самокритичког мишљења;
 • Способност праћења иновација и савремених трендова;
 • Способност самосталног и рада у тиму;
 • Креативност;
 • Способност комуникације на енглеском језику;
 • Способност наставка студирања;
 • Способност комуникације са окружењем;
 • Дизајнирање и конструисање обуће, кожне конфекције, галантерије и модних детаља у складу са естетским, ергономским, функционалним и техничко-технолошким захтевима;
 • Познавање стандарда у области производа од коже;
 • Способност припреме колекције и учествовање у организацији модне ревије;
 • Примењивање специфичних софтверских пакета;
 • Способност препознавања материјала за производе од коже.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Модни дизајн производа од коже, студент ће моћи да:

 • Примењује теоријска и практична знања у процесу дизајнирања производа од коже;
 • Комуницира на енглеском језику;
 • Ради самостално и у стручним тимовима;
 • Комуницира у професионалном и друштвеном окружењу;
 • Вреднује свој и рад других;
 • Дизајнира кожну конфекцију, обућу, галантерију и модне детаље, полазећи од естетских, ергономских и функционалних захтева;
 • Конструише идејно решење производа од коже;
 • Моделује производе од коже у складу са идејним решењем;
 • Изради прототип производа од коже;
 • Прати савремене модне трендове и захтеве тржишта;
 • Дизајнира колекцију;
 • Користи специјализоване софтверске пакете за дизајнирање, развој конструкције и моделовање обуће, кожне конфекције и галантерије;
 • Изабере материјал одређених карактеристика за добијање одговарајућих производа од коже;
 • Дефинише методе и технике у дизајнерском процесу за израду и финализацију готовог модног предмета;
 • Прилагоди креирани модни производ од коже према техничко-технолошким могућностима;
 • Утврди цену готовог производа од коже;
 • Примењује стандарде у области квалитета производа од коже.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Техничко цртање

7

2.

Основи дизајнирања 1

8

3.

Развој производа

7

4.

Цртање 1

7

5.

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Историја уметности 1

4

7.

Основи дизајнирања 2

8

8.

Увод у модни дзајн

6

9.

Цртање 2

7

10.

Енглески језик 2

3

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Сликање

7

12.

Историја уметности 2

4

13.

Дизајнирање обуће 1

7

14.

Материјали

5

15

CAD

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Дизајнирање кожне конфекције 2

8

17.

Дизајнирање кожне галантерије

7

18.

Дизајнирање обуће 2

7

19.

Рачунарско моделовање

6

20.

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

21.

Дизајнирање кожне конфекције 2

8

22.

Модна илустрација

7

23.

Технологија производа од коже

7

24.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

5

Менаџмент квалитетом

5

Основи пословања

5

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

25.

Психологија

3

26.

Модни детаљи

6

27.

Припрема завршног рада

8

28.

Социологија моде

4

29.

Завршни рад

12

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.         Техничко цртање               7

     2.         Основи дизајнирања  1             8

     3.         Развој производа           7

     4.        Цртање 1           7

     5.         Енглески језик 1               3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.         Историја уметности 1                          4

     7.         Основи дизајнирање 2           8

     8.        Увод у модни дизајн                          6

     9.        Цртање 2                    7

     10.        Енглески језик 2                     3

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.       Сликање        7

    12.       Историја уметности 2          8

    13.       Дизајнирање обуће 1                    7

    14.           Материјали          5

    15.         CAD                              6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    16.       Дизајнирање кожне конфекције 1         8

    17.       Дизајнирање кожне галантерије          7

    18       Дизајнирање обуће 2          7

    19.       Рачунарско моделовање         6

    20.        Стручна пракса          3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    21.       Дизајнирање кожне конфекције 2          8

    22.       Модна илустрација          7

    23.       Технологија производа од коже          7

    24.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                Заштита животне средине              5

                Менаџмент квалитетом              5

                Основи пословања              5

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    25.       Психологија         3

    26.       Модни детаљи         6

   27.       Припрема завршног рада             8

   28.     Социологија моде          4

    29.       Завршни рад              12