Sticky Background

ОДРЖИВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

О студијском програму

Циљ студијског програма је образовање студената за рад у условима преласка на одрживе и конкурентне технологије, засноване на праћењу токова материјала и коришћењу обновљивих или рециклираних сировина. Студенти ће бити оспособљени за контролу, праћење и унапређење технолошких процеса и производне системе са посебним фокусом на допринос развоју и прелазак на одрживе и конкурентне технологије, руковођење одрживим технологијама у производним системима, управљање токовима материјала, минимизацију отпада и максимално искоришћење сировина и примену концепта савремене индустријске производње.

Пријемни испит обухвата тест општег образовања или тест из математике. Информације о пријемном испиту погледајте овде.

Врста и степен студија

Основне струковне студије; Студије првог степена

Звање које се стиче

Струковни инжењер технологије

Област

Технолошко инжењерство

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Божић и синови d.о.о , Inmold d.o.o

Почетак реализације студијског програма

Школска 2023/2024. година

Курикулум – Класични модел студија (КМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Основи пословања

4

Одрживи развој

7

Примена рачунара

6

Увод у инжењерство

7

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Материјали

8

Основи безбедности и здравља на раду

8

Право животне средине

4

Енглески језик 2

3

Производни системи и аутоматизација

7

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Логистика и ланци снабдевања

5

Безбедност технолошких процеса

6

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Еколошки менаџмент

6

Еколошки ризици

6

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Превентивна заштита од пожара и експлозија

6

Интернет и електронско пословање

6

Технички прописи и стандарди

5

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Операције и уређаји за трансформацију материјала

6

Стручна пракса

3

Контрола квалитета

6

Управљање индустријским отпадом

6

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Полимери и биоматеријали

6

Индустријска енергетика

6

Савремена индустријска производња

5

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Карактеризација материјала

5

Циркуларна економија

3

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Биорафинерије

6

Обновљиви извори енергије

6

Управљање пројектима

6

Предузетништво

4

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Логистика повратних токова

8

Концепт 4Р

4

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Интернет ствари

5

Зелене политике

5

Екодизајн

5

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7

Курикулум – Дуални модел студија (ДМС)

ПРВА ГОДИНА – 1. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Математика

6

Основи пословања

4

Одрживи развој

7

Примена рачунара

6

Увод у инжењерство

7

ПРВА ГОДИНА – 2. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Материјали

4

Основи безбедности и здравља на раду

8

Право животне средине

4

Енглески језик 2

3

Производни системи и аутоматизација

3

Учење кроз рад 1

8

ДРУГА ГОДИНА – 3. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Логистика и ланци снабдевања

3

Безбедност технолошких процеса

4

Еколошки менаџмент

4

Превентивна заштита од пожара и експлозија

5

Технички прописи и стандарди

4

Учење кроз рад 2

8

ДРУГА ГОДИНА – 4. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Операције и уређаји за трансформацију материјала

3

Контрола квалитета

4

Учење кроз рад 3

14

Управљање индустријским отпадом

4

Индустријска енергетика

4

Савремена индустријска производња

3

ТРЕЋА ГОДИНА – 5. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Карактеризација материјала

4

Циркуларна економија

3

Управљање пројектима

4

Предузетништво

3

Биорафинерије

3

Учење кроз рад 4

7

ТРЕЋА ГОДИНА – 6. СЕМЕСТАР

Назив предмета

Број ЕСПБ

Логистика повратних токова

4

Концепт 4Р

2

Зелене политике

5

Учење кроз рад 5

8

Екодизајн

3

Завршни рад – стручно-истраживачки рад

7

Завршни рад – израда и одбрана

7