Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštita na radu

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Svrha studijskog programa je da obezbedi studentu nakon završetka studija dovoljno znanja koja ga čine kompetentnim na nivou strukovnog inženjera zaštite životne sredine da rešava zadatke za potrebe privrednih subjekata i ustanova. Studije zaštite od požara i spasavanje omogućavaju da se visokostručni kadrovi školuju na ovom studijskom programu po evropskim standardima i odgovaraju potrebama tržišta  rada u našoj zemlji.

Sagledavajući situaciju organizacije zaštite od požara i spasavanja, kadrovi školovani na ovom studijskom programu osposobljavaju se za aktivno učešće na:

 • pravilnom tumačenju propisa u zaštiti od požara i spasavanja shodno domaćoj zakonskoj regulativi i međunarodnim standardima,
 • reorganizovanju snaga i sredstava integrisanog sistema zaštite i spasavanja,
 • analitičkom sagledavanju i proceni posledica od požara na građevinskim objektima, saobraćajnim sredstvima kao i ekološkim posledicama od šumskih požara na poljoprivrednom zemljištu i životnoj sredini,
 • tumačenju metodologije nove nacionalne strategije Srbije u oblasti zaštite od požara i spasavanja.
 • Stečeno znanje i veštine student nakon završetka studija samostalno primenjuje pri rešavanju odgovarajućih zadataka iz struke;
 • Samostalno koristi literaturu, standarde i tehničke propise koji se odnose na struku;
 • Nastoji da kritičkim prilazom vrši analize postojećih stanja i da po potrebi daje predloge za poboljšanje;
 • Pripremljen je da razvija komunikacione sposobnosti i ispoljava smisao za timski rad;
 • Poseduje sposobnost da nastavi studije;
 • Upućen je da ispoljava smisao poštovanja profesionalne etike;
 • Osposobljenost za poslove;
 • planiranja i sprovođenja preventivnih mera za zaštitu od požara;
 • održavanje instalacija za dojavu i gašenje požara;
 • upravljanje rizicima u osiguranju;
 • izrade normativnih akata;
 • efikasnu primenu taktike gašenja požara;
 • obuku lica za zaštitu od požara, i dr.

Student će biti osposobljen za izradu:

 • Planova i pravila za zaštitu od požara;
 • Planova za evakuaciju i jednostavnijih elaborata o zonama opasnosti i programa obuke;
 • Procenu rizika od požara;
 • Planiranje, organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite u okviru teritorijalnih, proizvodnih i drugih sredina;
 • Inspekcijskog nadzora;
 • Rukovođenje vatrogasnim akcijama, požarnim i tehničkim intervencijama.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika B

8

2.

Fizika

8

3.

Tehnička mehanika

8

4.

Engleski jezik (1. i 2. semestar)

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Otpornost materijala B

7

6.

Tehnički materijali i pogonske materije

7

7.

Hemija

7

8.

Medicina rada 1

8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

9.

Elementi mašina i uređaja

7

10.

Osnove mehanike fluida i strujnih mašina

8

11.

Opasne i štetne materije i zaštita životne sredine

8

12.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Mikroklima i radna okolina

6

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

13.

Elektrotehnika sa elektronikom

7

14.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Ekološki menadžment

6

Finansijski menadžment i poslovno ugovaranje

6

15.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Objekti i instalacije namenjeni za radne procese

6

Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava

6

16.

Informatika

6

17.

Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Preventivna zaštita od požara i eksplozija

7

19.

Osnovi taktike gašenja požara

6

20.

Upravljanje u zaštiti i spasavanju

6

21.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Internet i elektronsko poslovanje

6

Sistem bezbednosti i preventivni inženjering

7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Industrijski menadžment

6

Sredstava i oprema za ličnu zaštitu na radu

6

23.

Tehničko upravljanje rizicima u osiguranju

6

24.

Taktika gašenja požara

6

25.

Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje

6

26.

Stručna praksa

4

27.

Završni rad

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika B                         8

     2.         Fizika                  8

     3.        Tehnička mehanika         8

     4.         Engleski jezik (1. i 2. semestar)        7  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.         Otpornost materijala B                7

     6.        Tehnički materijali i pogonske materije                           7

     7.        Hemija          7

     8.        Medicina rada 1                        8

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    9.      Elementi mašina i uređaja          7

     10.        Osnove mehanike fluida i strujnih mašina                    8

     11.        Opasne i štetne materije i zaštita životne sredine                   8

    12.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Mikroklima i radna okolina        6

                Osnove primene računara u inženjerstvu         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

  13.      Elektrotehnika sa elektronikom         7

    14.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Ekološki menadžment         6

                  Finansijski menadžment i poslovno ugovaranje         6

    15.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Objekti i instalacije namenjeni za radne procese         6

                  Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava         6

    16.      Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava        6

    17.      Procesi sagorevanja i termoenergetska postrojenja         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    18.      Preventivna zaštita od požara i eksplozija         7

    19.      Osnovi taktike gašenja požara       6

    20.      Upravljanje u zaštiti i spasavanju      6

   21.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Internet i elektronsko poslovanje         6

                  Sistem bezbednosti i preventivni inženjering         7

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.       Izborni blok5 (student bira 1 predmet)           

                  Industrijski menadžment      6    

                  Sredstava i oprema za ličnu zaštitu na radu          6

23.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Tehničko upravljanje rizicima u osiguranju         6 

                  Osiguranje i procena štete         6

    23.      Tehničko upravljanje rizicima u osiguranju        6

    24.      Taktika gašenja požara        6

    25.      Oprema i uređaji za gašenje požara i spasavanje       6

    26.      Stručna praksa         4

    27.       Završni rad          12