Врста и степен студија

Звање које се стиче

Специјалиста струковни инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Трајање студија

Једна година; Два семестара

Укупан број ЕСПБ бодова

60 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2010/2011. година

Документа

Студијски програм Машинско инжењерство (са два модула: CNC технологије и системи и Постројења и опрема у термотехници и процесној техници) на нивоу специјалистичких струковних студија попуњава сегмент у образовном систему који се односи на образовање специјалиста струковних инжењера и задовољења потреба привреде и друштва за технички образованим кадровима у одговарајућим подручјима рада. Студијски програм обезбеђује студенту довољно знања која га чине компетентним да на нивоу специјалисте струковног инжењера решава задатке из следећих домена, зависно од изборног модула.

  • Стечено знање и вештине након завршетка студија, студент је у стању да исказује кроз продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним стручним областима специјализације, које се заснивају на знању и вештинама стеченим на основним струковним студијама;
  • Стечено знање је у стању да примени продубљено и да испољи разумевање и вештине при решавању проблема у делимично новом или непознатом окружењу у односу на област студија;
  • Стечено знање и вештине је у стању да примени у тимском раду при решавању сложених проблема из струке;
  • У стању је да ефикасно прати и усваја новине у области специјализације и да на јасан и недвосмислени начин преноси своје закључке, сазнања и поступак закључивања стручној и широј јавности;
  • Оспособљеност за послове: пројектовања производа применом рачунара; пројектовања CNC технологија, специјалних алата и прибора; програмирања CNC система; управљања производњом; оптимизације производних процеса; унапређења квалитета и др. (за модул CNC  технологије и системи);
  • Оспособљеност за послове: монтаже опреме и инсталација у области термотехнике, процесне технике и гасне технике; одржавања постројења и опреме у широком спектру термотехничких инсталација и процесних постројења; монтаже и одржавања мерно регулационе опреме; израде пратећих пројеката за извођење радова на монтажи инсталација и опреме, и др. (за модул Постројења и опрема у термотехници и процесној техници).

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Машинско инжењерство студент ће моћи да:

  • За изборни модул CNC технологије и системи: стицање теоријских и практичних знања из пројектовања CNC технологија применом савремених програмских пакета, пројектовање алата и прибора са посебним освртом на њихово 3D моделирање и израду; примена теорије и симулације процеса обраде резањем за конкретне захвате; избор оптималних режима резања; трансфер технологија, контрола квалитета производа и сл.;
  • За изборни модул Постројења и опрема у термотехници и процесној техници: послови монтаже термотехничких, термоенергетских и процесних постројења и опреме као и послови који се односе на одржавање и експлоатацију истих; послови монтаже гасних инсталација и опреме, уградње опреме за регулисање струјних и топлотних процеса и њено  испитивање и одржавање; сарадња при изради пројеката са овлашћеним пројектантима,  самостална израда пројеката за монтажу и сл.

Курикулум - Модул CNC технологије и системи

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Технички прописи и стандарди

7

2.

Теорија и симулација процеса обраде

6

3.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Интегрални транспорт

6

Управљање у заштити и спасавању

6

4.

Технологије и програмирање CNC система

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

5.

Основе технике мерења

7

6.

3D моделирање у инжењерству

7

7.

Моделирање алата и прибора за CNC системе

6

8.

Стручна пракса

3

9.

Специјалистички рад

12

Курикулум - Модул Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Технички прописи и стандарди

7

2.

Гасне инсталације и опрема

6

3.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Интегрални транспорт

6

Управљање у заштити и спасавању

6

4.

Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

5.

Основе технике мерења

7

6.

3D моделирање у инжењерству

7

7.

Регулисање процеса

6

8.

Стручна пракса

3

9.

Специјалистички рад

12

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Технички прописи и стандарди           7

     2.        Теорија и симулација процеса обраде         8

    3.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Интегрални транспорт         6

                  Управљање у заштити и спасавању         6

     4.        Технологије и програмирање CNC система          6  

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     5.        Основе технике мерења           7

     6.      3D моделирање у инжењерству            7

     7.        Моделирање алата и прибора за CNC системе    6

     8.        Стручна пракса    3

     9.        Специјалистички рад      12

Курикулум - Модул Постројења и опрема у термотехници и процесној техници

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Технички прописи и стандарди           7

     2.          Гасне инсталације и опрема     8

    3.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Интегрални транспорт         6

                  Управљање у заштити и спасавању         6

     4.        Експлоатација термотехничких и термоенергетских постројења         6  

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     5.        Основе технике мерења           7

     6.      3D моделирање у инжењерству            7

     7.        Регулисање процеса   6

     8.        Стручна пракса    3

     9.        Специјалистички рад      12