STUDENTSKI PARLAMENT

Studentski parlament je organ Akademije preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u Akademiji, u skladu sa Zakonom. Rad Studentskog parlamenta je javan. Izbori za predsednika Studentskog parlamenta Akademije i članove Studentskog parlamenta Akademije sprovode se u aprilu, jednom u dve godine. Pravo da biraju i budu birani, za predsednika i članove Studentskog parlamenta Akademije imaju studenti Akademije, upisani na studije u školskoj godini u kojoj se bira Studentski parlament. U sastavu Studentskog parlamenta zastupljeno je najmanje 30% predstavnika manje zastupljenog pola.

Predstavnici Studentskog parlamenta: