ZAPOSLENJE

Republika Srbija
AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH
STUDIJA BEOGRAD
BROJ:
433/4-3/4
DATUM: 18.10.2021. godine
B e o g r a d, Katarine Ambrozić 3

Na osnovu člana 75. stav 1. tačka 19. Statuta Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, člana 15. stav 1. Pravilnika o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, predsednik akademije, dana 18.10.2021. godine doneo je

O  D  L  U  K  U

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVEŠTAJA KOMISIJE S PREDLOGOM
ZA IZBOR VIŠEG PREDAVAČA

I. Po konkursu za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača za užu stručnu oblast: Dizajn industrijskih proizvoda, objavljenog dana 6.10.2021. godine u glasilu „Službeni glasnik RS“, stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača sa predlogom za izbor kandidata broj 433/4-3/3 od 18.10.2021. godine.

II. Izveštaj iz tačke I. ove Odluke biće na uvidu javnosti u periodu od 18.10.2021. godine zaključno sa 2.11.2021. godine u kom periodu se može izvršiti i uvid u dokumentaciju u Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5.

III. Primedbe na Izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u periodu od 18.10.2021. godine zaključno sa 2.11.2021. godine

IV. Odluku sa izveštajima objaviti na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije.

DOSTAVLJENO:                                                                                                      PREDSEDNIK AKADEMIJE

– Oglasna tabla

– U konkursni materijal                                                                                            dr Marina Stamenović

– Sajt Akademije

– A r h i v i

    DM

AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD, po konkursu za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača za užu stručnu oblast: Dizajn industrijskih proizvoda, raspisanom dana 6.10.2021. godine u glasilu „Službeni glasnik RS“, stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima, konkursa, kandidatima za izbor nastavnika u zvanje predavača sa predlogom za izbor kandidata, broj 433/4-3/3 od  18.10.2021. godine.

Izveštaj je na uvidu javnosti u periodu od 18.10.2021. godine zaključno sa 2.11.2021. godine.

Primedbe na izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u napred navedenom periodu u kom periodu se može izvršiti i uvid u isti.

Uvid u konkursnu dokumentaciju može se izvršiti u Sekretarijatu, Beograd,  Katarine Ambrozić 5.

Navedeni izveštaj, možete preuzeti ovde.

Republika Srbija
AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH
STUDIJA BEOGRAD
BROJ:
413/4-2/4
DATUM: 14.10.2021. godine
B e o g r a d, Katarine Ambrozić 3

Na osnovu člana 75. stav 1. tačka 19. Statuta Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, člana 15. stav 1. Pravilnika o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, predsednik akademije, dana 14.10.2021. godine doneo je

O  D  L  U  K  U

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVEŠTAJA KOMISIJE S PREDLOGOM
ZA IZBOR VIŠEG PREDAVAČA

I. Po konkursu za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača za užu stručnu oblast: Računarsko-softverske tehnike sa informatikom i Računarom podržani tehnološki sistemi sa procesom projektovanja i konstruisanja, objavljenog dana 24.9.2021. godine u glasilu „Službeni glasnik RS“, stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača sa predlogom za izbor kandidata broj 433/4-2/3 od 14.10.2021. godine.

II. Izveštaj iz tačke I. ove Odluke biće na uvidu javnosti u periodu od 14.10.2021. godine zaključno sa 29.10.2021. godine u kom periodu se može izvršiti i uvid u dokumentaciju u Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5.

III. Primedbe na Izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u periodu od 14.10.2021. godine zaključno sa 29.10.2021. godine

IV. Odluku sa izveštajima objaviti na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije.

DOSTAVLJENO:                                                                                                      PREDSEDNIK AKADEMIJE

– Oglasna tabla

– U konkursni materijal                                                                                            dr Marina Stamenović

– Sajt Akademije

– A r h i v i

    DM

AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD, po konkursu za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača za užu stručnu oblast: Računarsko-softverske tehnike sa informatikom i Računarom podržani tehnološki sistemi sa procesom projektovanja i konstruisanja, raspisanom dana 24.9.2021. godine u glasilu „Službeni glasnik RS“, stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima, konkursa, kandidatima za izbor nastavnika u zvanje predavača sa predlogom za izbor kandidata, broj 433/4-2/3 od  14.10.2021. godine.

Izveštaj je na uvidu javnosti u periodu od 14.10.2021. godine zaključno sa 29.10.2021. godine.

Primedbe na izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u napred navedenom periodu u kom periodu se može izvršiti i uvid u isti.

Uvid u konkursnu dokumentaciju može se izvršiti u Sekretarijatu, Beograd,  Katarine Ambrozić 5.

Navedeni izveštaj, možete preuzeti ovde.

Republika Srbija
AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH
STUDIJA BEOGRAD
BROJ:
413/4-1/4
DATUM: 11.10.2021. godine
B e o g r a d, Katarine Ambrozić 3

Na osnovu člana 75. stav 1. tačka 19. Statuta Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, člana 15. stav 1. Pravilnika o izboru i angažovanju nastavnika i saradnika Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, predsednik akademije, dana 11.10.2021. godine doneo je

O  D  L  U  K  U

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVEŠTAJA KOMISIJE S PREDLOGOM
ZA IZBOR VIŠEG PREDAVAČA

I. Po konkursu za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača za užu stručnu oblast: Inženjerski menadžment, objavljenog dana 24.9.2021. godine u glasilu „Službeni glasnik RS“, stavlja se na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima konkursa, kandidatima za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača sa predlogom za izbor kandidata broj 433/4-1/3 od 11.10.2021. godine.

II. Izveštaj iz tačke I. ove Odluke biće na uvidu javnosti u periodu od 11.10.2021. godine zaključno sa 26.10.2021. godine u kom periodu se može izvršiti i uvid u dokumentaciju u Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5.

III. Primedbe na Izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u periodu od 11.10.2021. godine zaključno sa 26.10.2021. godine

IV. Odluku sa izveštajima objaviti na oglasnoj tabli i na sajtu Akademije.

DOSTAVLJENO:                                                                                                      PREDSEDNIK AKADEMIJE

– Oglasna tabla

– U konkursni materijal                                                                                            dr Marina Stamenović

– Sajt Akademije

– A r h i v i

    DM

AKADEMIJA TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD, po konkursu za izbor nastavnika u zvanje višeg predavača za užu stručnu oblast: Inženjerski menadžment, raspisanom dana 24.9.2021. godine u glasilu „Službeni glasnik RS“, stavlja na uvid javnosti Izveštaj Komisije o učesnicima, konkursa, kandidatima za izbor nastavnika u zvanje predavača sa predlogom za izbor kandidata, broj 433/4-1/3 od  11.10.2021. godine.

Izveštaj je na uvidu javnosti u periodu od 11.10.2021. godine zaključno sa 26.10.2021. godine.

Primedbe na izveštaj mogu se podneti Nastavno-stručnom veću Akademije tehničkih strukovnih studija Beograd, preko Sekretarijata, Beograd, Katarine Ambrozić 5, u napred navedenom periodu u kom periodu se može izvršiti i uvid u isti.

Uvid u konkursnu dokumentaciju može se izvršiti u Sekretarijatu, Beograd,  Katarine Ambrozić 5.

Navedeni izveštaj, možete preuzeti ovde.