STUDIJSKI PROGRAMI U POSTUPKU AKREDITACIJE

Osnovne strukovne studije

Na studijskom programu Grafičko inženjerstvo obrazovaće se strukovni inženjeri tehnologije koji će imati teorijska, praktična znanja i veštine za obavljanje svojih profesionalnih zadataka iz oblasti grafičke tehnologije.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom, student će moći da se neposredno i adekvatno uključi u procese organizacije, praćenja i održavanja rada različitih tehnoloških sistema u segmentu proizvodnih tehnologija.

Cilj studijskog programa je da se kroz teorijsku i praktičnu nastavu, razvijaju kreativne sposobnosti i tehnička znanja studenata. Studenti će biti osposobljeni da zatvore pun krug oblikovanja grafičkog proizvoda – od idejnog dizajnerskog koncepta, razrade do finalnog rešenja i praćenja proizvodnje.

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta za izradu ideje, finalnog rešenja i praćenje proizvodnje proizvoda široke potrošnje, zasnovanog na kreativnom istraživanju problema, a na osnovu svih relevantnih profesionalnih standarda.

Cilj studijskog programa  je osposobljavanje studenata da dizajniraju karaktere, rekvizite, prostore, pozadinske prizore, 3D modele i storibord za filmsku industriju, reklamne filmove i video igre, kao i da kreiraju koncept art za video igre ili film za naručioca.

Nakon studija svršeni studenti će moći da definišu idejno rešenje iz oblasti proizvoda od kože, isprate tehničko-tehnološki postupak i proces proizvodnje, koriste specijalizovane softvere u procesu dizajniranja, kao i da na adekvatan način prezentuju svoje projekte.

Cilj ovog programa je osposobljavanje studenta za izradu idejnog dizajnerskog koncepta, finalnog rešenja korisničkog interfejsa i korisničkog iskustva računarske aplikacije, zasnovane na kreativnom istraživanju referentnih i karakterističnih problema.

Na studijkom programu osnovnih strukovnih studija Elektoenergetika obrazovaće se
strukovni inženjeri elektrotehnike i računarstva koji će imati teorijska i praktična znanja i
veštine za uspešno obavljanje svojih profesionalnih zadataka iz oblasti elektrotehnike i
energetike.

Cilj studijskog programa je osposobljavanje studenata za dizajniranje, implementaciju i administriranje računarskih mreža bez obzira na medijum za prenos signala. Pored navedenog, student će biti osposobljen za administriranje bazama podataka u okviru lokalne računarske mreže.

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera, koji će imati potrebna
znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti mehatronike.

Osnovni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera, koji će imati potrebna
znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti mehatronike.

Na studijskom programu Bezbednost i zdravlje na radu obrazovaće se strukovni inženjeri zaštite na radu koji će imati teorijska, praktična znanja i veštine za uspešno obavljanje svojih profesionalnih zadataka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Na studijskom programu obrazovaće se strukovni inženjeri zaštite od katastrofalnih događaja i požara koji će imati odgovarajuća teorijska, praktična znanja i veštine za uspešno obavljanje poslova iz struke.

Cilj studijskog programa  je profilisanje stručnjaka koji će se svojim znanjima, stečenim teorijskom i praktičnom nastavom i obavljanjem prakse u različitim organizacijama, a u skladu sa potrebama društva, uspešno uključivati u rešavanje profesionalnih zadataka u oblasti zaštite životne sredine.

Na studijskom programu obrazuju se strukovni inženjeri mašinstva koji će imati potrebna znanja i sposobnosti da učestvuju na poslovima projektovanja, izgradnje, ispitivanja, eksploatacije i održavanja postrojenja za proizvodnju energije, industrijskih postrojenja i građevinskih objekata, kao i poslovima vezanim za praćenje i poboljšanje njihove energetske efikasnosti.

Cilj studijskog programa je sticanje teorijskog i praktičnog znanja za vršenje profesionalne prakse strukovne medicinske sestre kao samostalnog profesionalca ili člana tima sa drugim osobama prilikom pružanja zdravstvenih usluga.

Studijski program omogućava sticanje znanja iz inženjerskih disciplina, menadžmenta kvalitetom,
ostalih sistema menadžmenta, kao i informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT); razvijanje
digitalnih, komunikacionih i veština rešavanja problema; sticanje sposobnosti etičkog ponašanja, celoživotnog učenja, individualnog i timskog rada, i prilagođavanja promenama.

Cilj studijskog programa Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane je prenošenje i usvajanje najnovijih stručnih znanja i veština iz oblasti proizvodnje i prometa zdravstveno bezbedne hrane.

Na studijskom programu obrazovaće se strukovni inženjeri poljoprivrede koji će imati teorijska, praktična znanja i veštine za uspešno obavljanjee svojih profesionalnih zadataka iz oblasti fitomedicine.

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih menadžera, koji poseduju stručna znanja u oblasti ekoturizma i ruralnog razvoja i potrebne kompetencije za obavljanje širokog spektra aktivnosti iz ove oblasti. Stečene veštine omogućavaju studentu rešavanje složenih menadžerskih poslova u oblasti ekoturizma i ruralnog razvoja.

Master strukovne studije

Savladavanjem nastavnog gradiva master strukovnih studija, studenti će moći da: identifikuju i analiziraju složene dizajnerske probleme, istraže postojeća rešenja, objasne koncepte rešenja, primenjuju metode i tehnike savremenog dizajna, dizajniraju elemente složenijeg proizvoda i upotrebe različite materijale i metode.

Cilj studijskog programa Industrija 4.0 je osposobljavanje studenta za primenu savremenih tehnologija koncepta Industrija 4.0 u procesu proizvodnje koje obezbeđuju veću efikasnost proizvodnje, efikasnije održavanje proizvodnih sistema i potpunu automatizaciju procesa proizvodnje.

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti organizovanja i rukovođenja sistemima zaštite u organizaciji – bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine, zaštite od požara i zaštiti od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama.

Studije na Studijskom programu Inženjerstvo zaštite od katastrofalnih događaja i požara imaju za
cilj školovanje stručnjaka visokog obrazovanja u oblasti zaštite od katastrofalnih događaja i požara, u okviru polja tehničko-tehnoloških nauka.

Cilj studijskog programa je obrazovanje studenata koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti organizovanja i rukovođenja sistema menadžmenta kvalitetom i/ili integrisanog sistema menadžmenta, ocenjivanja usaglašenosti proizvoda, usluga, sistema i ljudi, primenom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija.

Cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih master inženjera koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti saobraćaja, transporta i logistike, prvenstveno na nivou srednjeg i višeg menadžmenta.

* KMS – Klasični model studija; DMS – Dualni model studija