АТССБ је добила средства за реализацију 8 развојних пројеката у оквиру конкурса „Развој високог образовања“ Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, програмске активности

АТССБ је добила средства за реализацију 8 развојних пројеката у оквиру конкурса „Развој високог образовања“ Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, програмске активности

Академија техничких струковних студија Београд је, у оквиру конкурса „Развој високог образовања“, Министарствa просвете, науке и технолошког развоја, добила средства за реализацију осам развојних пројеката. На пројектима ће бити ангажовано више од 30 наставника и сарадника Академије. Планирано је унапређење постојећих предмета, увођењем иновација и нових софтверских алата (укључујући аутоматизацију, дигитализацију и интерактивне технологије виртуелне стварности на различитим акредитованим студијским програмима), а све у току школске 2021/2022. године.

Пројекат под називом Унапређење знања и вештина студената у области аутоматизације и дигитализације на студијама машинства (АДСМ), под руководством др Драгана Комарова, обухвата набавку опреме и израду демонстрационе лабораторијске инсталације система грејања и вентилације, као и набавку опреме за управљање и аутоматизацију машина у оквиру аутоматизације производних процеса.

Поред наведеног пројекта, унапређење студијског програма Машинско инжењерство обухвата увођење у наставу и савременог CAD/CAM софтверског пакета у оквиру Ун-Ми CAD/CAM пројекта, под руководством Горана Василића.

Развој вештина за израду техничке документације, понуде за извођење електричних инсталација и презентовање инвеститору коришћењем информационих и комуникационих технологија у пракси биће предмет ПРОФЕЛИ пројекта, под руководством др Драгослава Перића.

Оспособљавањем студената за коришћење дигиталног тахографа у возилима за превоз лица и терета и за анализу и контролу тахографских записа бавиће се ОСКДТ пројекат, руководиоца др Жељка Ранковића, у циљу унапређења вештина будућих струковних инжењера на пољу саобраћајног инжењерства.

Имплементација иновативног, специјализованог софтвера за модну индустрију Accumark GERBER TECHNOLOGY биће уведена у студијски програм Модни дизајн производа од коже у оквиру пројекта ТехМода, руководиоца др ум. Радета Пејовића.

Пројекат Одговорни дизајн (∞ дизајн), који води др Јелена Дробац Петровић, обухвата развој дигиталне платформе као скупа различитих образовних садржаја, промовише мултидисциплинарни приступ и процес јачања међувезе поља уметности и техничко-технолошког поља.

VR&OHS пројекат, руководиоца др Марте Трнинић, предвиђа унапређење наставе на студијском програму Безбедност и здравље на раду применом интерактивних технологија виртуелне стварности.

Пројекат РАЗВОЈ_ДК_2021, под вођством др ум. Дејана Врачаревића, планира увођење 3D технологије и набавку савремене 3D производне опреме како би се процес савремене уметничке производње заокружио од идејног решења до физичке материјализације.

Реализацијом ових пројеката квалитет извођења наставе на Академији техничких струковних студија Београд биће подигнут на виши ниво.