Elektrotehnika i računarstvo

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva

Oblast

Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo

Trajanje studija

Dve godine; Četiri semestra

Ukupan broj ESPB bodova

120 ESPB

Poslodavci za dualni model studija (DMS)

DIGITAL LOGIC d.o.o.

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2021/2022. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Uslovi za upis na ovaj studijski program su završene strukovne studije u trajanju od tri godine – 180 ESPB. Kandidat se upisuje kao samofinansirajući student. Studenti drugih strukovnih master studijskih programa mogu preneti svoje ESPB bodove i nastaviti studije na ovom studijskom programu.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo nudi dva izborna modula:

 • Klasični model studija (KMS),
 • Dualni model studija (DMS).

U KMS teorijska i praktična nastava se izvodi na Akademiji, a stručna praksa u nekom od preduzeća,  a u DMS se dve trećine nastave izvode kao učenje kroz rad u preduzeću DIGITAL LOGIC DOO sa kojim Akademija ima potpisan ugovor, a jedna trećina nastave na Akademiji.

U okviru oba modula student ima više izbornih predmeta a završni rad se vezuje za neko preduzeće. Izborom modula, predmeta i teme završnog rada, studenti stečena znanja i veštine prilagođavaju svojim interesovanjima, mogućnostma i potrebama budućeg ili radnog mesta na kome veće rade

Po završetku studija studenti stiču sledeće kompetencije:

a) opšte kompetencije:

 • sposobnost analize i sinteze znanja i podataka i predviđanja mogućih rešenja i posledica;
 • ovladavanje metodima primenjenih istraživanja;
 • primena stečenih znanja i efikasno rešavanje problema u praksi;
 • razvoj kritičkog i samokritičkog mišljenja i pristupa rešavanju zadataka i problema;
 • sposobnost za dalje usavršavanje i praktičan rad u struci;
 • razvoj kreativnosti i sklonosti ka timskom radu;
 • razvoj komunikacionih veština, neposedno i korišćenjem informacionih i komunikacionih tehnologija;
 • sposobnost učenja i praćenja novina u struci;
 • korišćenje srpskog i stranih jezika za komunikaciju u struci;
 • saradnje sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • ponašanje u skladu sa profesionalnom etikom.

b) specifične kompetencije:

 • temeljno poznavanje i razumevanje savremene elektrotehnike i računarstva;
 • rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih saznanja i postupaka primenjenih israživanja;
 • povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihove primene;
 • učešće u razvoju i primeni novih tehnologija u oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva;
 • korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajućeg područja;
 • osposobljavanje za pripremu izgradnje, nabavku, trgovinu, izgradnju, instalaciju, ispitivanje i eksploataciju, održavanje, saradnju pri projektovanju, nadzor pri izgradnji i prijem specijalizovanih uređaja, podsistema i sistema u oblasti elektrotehnike i računarstva;
 • projektovanje, realizacija, održavanje i obezbeđenje sigurnosti računarskih mreža i informacionih sistema;

●   izvođenje praktične nastave iz elektrothnike i računarstva u srednjoj školi.

Po završetku studija na studijskom programu master stukovnih studija Elektrotehnika i računarstvo student će moći da:

 • poseduje napredna specijalizovana stručna znanja koja se odnose na naučne teorije i principe, procese uključujući vrednovanje, kritičko razumevanje i primenu u oblasti elektrotehnike i računarstva;
 • rešava složene probleme na inovativan način koji doprinosi razvoju u oblasti elektrotehnike i računarstva. Upravlja i vodi složenu komunikaciju, interakciju i saradnju sa drugima iz različitih društvenih grupa. Primenjuje složene metode, instrumente i uređaje relevantne za oblast elektrotehnike i računarstva;
 • deluje preduzetnički i preduzima rukovodeće poslove. Samostalno i sa punom odgovornošću vodi najsloženije projekte i poslove. Planira i realizuje primenjena istraživanja. Kontroliše rad i vrednuje rezultate drugih radi unapređivanja postojeće prakse.
 • projektuje, izvodi, održava i upravlja delovima elektroenergetskog sistema i regulisanim elektromotornim pogonima,
 • projektuje mreže i pogone sa obnovljivim izvorima energije i predviđa njihovu proizvodnju,
 • razvija softverske i hardverske infrastrukture za prelazak sa klasičnog na informatički način poslovanja i primenjuje već razvijene aplikacije e poslovanja,
 • projektuje i razvija softverske aplikacije,
 • kreira, koristi i upravlja bazama podataka,
 • razvija i održava sigurnost računarskih mreža i sistema,
 • obezbeđuje i sprovodi osnovne mere bezbednosti i zdravlja na radu,
 •  analizira i primenjuje međunarodne propise i pravilnike iz oblasti elektrotehnike i računarstva.

Kurikulum - modul Klasični model studija (KMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Odabrana poglavlja iz električnih kola

8

2.

Informacioni sistemi

6

3.

Industrijski sistemi i protokoli

6

4.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Servisi e-poslovanja

6

Preduzetništvo

6

5.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Procena uticaja na životnu sredinu

6

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Pouzdanost električnih sistema

6

7.

Primena elektronike u industriji

6

8.

Stručna praksa 1

4

9.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Telekomunikacije u elektroenergetici

6

Bežične mreže

6

10.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Pametne distributivne mreže

6

Programiranje aplikacija baza podataka

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Primenjeni istraživački rad

6

12.

Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije

6

13.

Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu

8

14.

Električne i gromobranske zaštitne instalacije

8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Računarstvo u oblaku

6

Bezbednost računarskih mreža

6

16.

Odabrana poglavlja iz opreme i sistema

2

17.

Stručna praksa 2

4

18

Završni master rad - primenjeni istraživački rad

6

19

Završni master rad - izrada i odbrana

8

20.

Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)

Obrada signala

6

Obnovljivi izvori energije

6

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Servisi e-poslovanja

6

Preduzetništvo

6

2.

Odabrana poglavlja iz električnih kola

5

3.

Informacioni sistemi

4

4.

Industrijski sistemi i protokoli

4

5.

Učenje kroz rad 1

7

6.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

Procena uticaja na životnu sredinu

6

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

7.

Pouzdanost električnih sistema

4

8.

Primena elektronike u industriji

4

9.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Telekomunikacije u elektroenergetici

6

Bežične mreže

6

10.

Učenje kroz rad 2

8

11.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Pametne distributivne mreže

6

Programiranje aplikacija baza podataka

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

12.

Učenje kroz rad 3

11

13.

Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije

3

14.

Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu

4

15.

Električne i gromobranske zaštitne instalacije

4

16.

Primenjeni istraživački rad

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

17.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

Računarstvo u oblaku

6

Bezbednost računarskih mreža

6

18.

Učenje kroz rad 4

6

19.

Završni master rad - primenjeni istraživački rad

6

20.

Odabrana poglavlja iz opreme i sistema

2

21.

Završni master rad - izrada i odbrana

8

22.

Obrada signala

4

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.        Odabrana poglavlja iz električnih kola        8

     2.          Informacioni sistemi        6

     3.        Industrijski sistemi i protokoli       6

     4.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Servisi e-poslovanja        6

                  Preduzetništvo       6

     5.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Procena uticaja na životnu sredinu        6

                  Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom        8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Pouzdanost električnih sistema         6

     7.        Primena elektronike u industriji        6

     8.        Stručna praksa 1         4

     9.    Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Telekomunikacije u elektroenergetici       6

                  Bežične mreže       6

    10.    Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Pametne distributivne mreže       6

                  Programiranje aplikacija baza podataka       6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Primenjeni istraživački rad       6

    12.      Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije      6

    13.      Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu     8

    14.      Električne i gromobranske zaštitne instalacije     8

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.    Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Računarstvo u oblaku       6

                  Bezbednost računarskih mreža       6

    16.      Odabrana poglavlja iz opreme i sistema     8

    17.      Stručna praksa 2    4

    18.      Završni master rad – primenjeni istraživački rad        6

    19.      Završni master rad – izrada i odbrana        8

20.       Izborni blok 6 (student bira 1 predmet)

                  Obrada signala       6

                  Obnovljivi izvori energije         6

Kurikulum - modul Dualni model studija (DMS)

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.      Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Servisi e-poslovanja        6

                  Preduzetništvo       6

     2.        Odabrana poglavlja iz električnih kola        5

     3.          Informacioni sistemi        4

     4.        Industrijski sistemi i protokoli       4

     5.        Učenje kroz rad 1      7

     6.      Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)

                  Procena uticaja na životnu sredinu        6

                  Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom        8

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     7.        Pouzdanost električnih sistema         4

     8.        Primena elektronike u industriji        4

     9.    Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Telekomunikacije u elektroenergetici       6

                  Bežične mreže       6

     10.        Učenje kroz rad 2        8

    11.    Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Pametne distributivne mreže       6

                  Programiranje aplikacija baza podataka       6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     12.        Učenje kroz rad 3        11

    13.      Projektovanje i izrada tehničke dokumentacije      3

    14.      Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu     4

    15.      Električne i gromobranske zaštitne instalacije     4

    16.      Primenjeni istraživački rad       6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    17.    Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)

                  Računarstvo u oblaku       6

                  Bezbednost računarskih mreža       6

    18.      Učenje kroz rad 4      6

    19.      Završni master rad – primenjeni istraživački rad        6

    20.      Odabrana poglavlja iz opreme i sistema     2

    21.      Završni master rad – izrada i odbrana        8

    22.      Obrada signala      4