Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер пољопривреде за фитомедицину

Област

Биотехничке науке

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Винарија Virtus д.о.о.; MISBELL д.о.о.; PRUNA д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Документа

Услови за упис на овај студијски програм су завршене струковне студије у трајању од три године – 180 ЕСПБ. Кандидат се уписује као самофинансирајући студент. Студенти других струковних мастер студијских програма могу пренети своје ЕСПБ бодове и наставити студије на овом студијском програму.

Студијски програм Фитомедицина  заснован је на савременом курикулуму и наставним плановима предмета који прате савремене токове у области заштите биља и здравствено безбедне хране. 

Студијски програм Фитомедицина нуди два изборна модула:

 • Класични модел студија (КМС),
 • Дуални модел студија (ДМС).

У КМС теоријска и практична настава се изводи на Академији, а стручна пракса у неком од предузећа,  а у ДМС се две трећине наставе изводе као учење кроз рад у предузећу са којим Академија има потписан уговор, а једна трећина наставе на Академији.

Избором модула, предмета и теме завршног рада, студенти стечена знања и вештине прилагођавају својим интересовањима и потребама будућег или радног места на коме већ раде.

По завршетку студија студенти стичу следеће компетенције:

а) опште компетенције:

 • изграђеност потребе коришћења стручне литературе;
 • развој критичког мишљења, способност анализе и аргументовано решавање практичних проблема у оквиру области фитомедицине са циљем доношења истраживачких и у пракси применљивих резултата;
 • способност прикупљања и тумачења релевантних података ради доношења одлука,
 • способност прилагођавања новим ситуацијама;
 • способност организације рада, сложене комуникације и сарадње;
 • способност примењивања новина у области биотехнологије:
 • способни за пренос информација, идеја, проблема и решења истих, како стручној тако и широкој јавности уз адекватно коришћење научно-стручне терминологије;
 • сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
 • професионалне етике

б) специфичне компетенције:

 • знање, вештине и разумевање у области фитомедицине, која допуњују знање стечено на основним струковним студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и примену знања и вештина;
 • знање и вештине у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар биотехничке области техничко-технолошког образовно- научног поља студија;
 • интегрисања знања и вештине у решавању сложених проблема;
 • расуђивање на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова;
 • знања и вештине за очување животне средине;
 • знања и вештине за економично коришћење природних ресурса наше земље, у складу са принципима одрживог развоја;
 • знања и вештине за производњу здравствено безбедне хране;
 • знања планирања производње у складу са новопостављеним захтевима тржишта;
 • пренос знања и закључивања стручној и широј јавности на јасан и недвосмислен.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом МСС Фитомедицине студенти ће моћи  да:

 1. покажу знање, вештине и разумевање у области фитомедицине, која допуњују знање стечено на основним струковним студијама и представља основу за развијање критичког мишљења и примену знања и вештина;
 2. примене знање и вештине у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним областима унутар биотехничке области техничкотехнолошког образовно- научног поља студија;
 3. интегришу знања и вештине, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова;
 4. покажу знања и вештине за очување животне средине;
 5. покажу знања и вештине за економично коришћење природних ресурса наше земље, у складу са принципима одрживог развоја;
 6. покажу знања и вештине за производњу здравствено безбедне хране;
 7. покажу знања планирања производње у складу са новопостављеним захтевима тржишта;
 8. на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и закључивања стручној и широј јавности.

Курикулум - модул Класични модел студија (КМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Третман отпада и рециклажа

6

Пољопривредна зоологија

6

2.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Болести ратарских култура

6

Болести воћа и винове лозе

6

3.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Болести поврћа

6

Болести цвећа и украсног биља

6

4.

Законска регулатива у заштити биља

6

5.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво

6

Сервиси е-пословања

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Патофизиологија биљака

6

7.

Специјална ентомологија

6

8.

Апликација пестицида

6

9.

Фитофармација са токсикологијом и екотоксикологијом

8

10.

Стручна пракса 1

4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Примењени истраживачки рад

7

12.

Педологија и заштита геодиверзитета

6

13.

Заштита животне средине

6

14.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Заштита биља у органској производњи

6

Корисни микроорганизми земљишта

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

15.

Исхрана биљака

6

16.

Подизање и одржавање вишегодишњих засада

5

17.

Хербологија

6

18.

Стручна пракса 2

4

19.

Завршни мастер рад - примењени истраживачки рад

7

20.

Завршни мастер рад - израда и одбрана

7

Курикулум - модул Дуални модел студија (ДМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Законска регулатива у заштити биља

5

2.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Третман отпада и рециклажа

6

Пољопривредна зоологија

6

3.

Учење кроз рад 1

1

4.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Болести ратарских култура

6

Болести воћа и винове лозе

6

5.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Болести поврћа

6

Болести цвећа и украсног биља

6

6.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво

6

Сервиси е-пословања

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

7.

Патофизиологија биљака

4

8.

Специјална ентомологија

4

9.

Апликација пестицида

4

10.

Фитофармација са токсикологијом и екотоксикологијом

4

11.

Учење кроз рад 2

14

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

12.

Примењени истраживачки рад

7

13.

Педологија и заштита геодиверзитета

3

14.

Заштита животне средине

3

15.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Заштита биља у органској производњи

6

Корисни микроорганизми земљишта

6

16

Учење кроз рад 3

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

17.

Исхрана биљака

4

18.

Подизање и одржавање вишегодишњих засада

4

19.

Хербологија

4

20.

Завршни мастер рад - примењени истраживачки рад

7

21.

Завршни мастер рад - израда и одбрана

7

22

Учење кроз рад 4

9

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.      Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Третман отпада и рециклажа        6

                  Пољопривредна зоологија       6

     2.      Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Болести ратарских култура        6

                  Болести воћа и винове лозе        6

     3.      Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Болести поврћа        6

                  Болести цвећа и украсног биља        6

     4        Законска регулатива у заштити биља        6

     5.      Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

                  Предузетништво       6

                  Сервиси е-пословања        6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Патофизиологија биљака        6

     7.        Специјална ентомологија       6

     8.      Апликација пестицида         6

     9.        Фитофармација са токсикологијом и екотоксикологијом       8

     10.        Стручна пракса 1         4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.      Примењени истраживачки рад       7

    12.      Педологија и заштита геодиверзитета     6

    13.      Заштита животне средине    6

     14.      Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

                  Заштита биља у органској производњи       6

                  Корисни микроорганизми земљишта        6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    15.      Исхрана биљака    6

    16.      Подизање и одржавање вишегодишњих засада   5

    17.      Хербологија   6

    18.      Стручна пракса 2    4

    19.      Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад        7

   20.      Завршни мастер рад – израда и одбрана        7

Курикулум - модул Дуални модел студија (ДМС)

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

    1.        Законска регулатива у заштити биља        5

    2.      Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Третман отпада и рециклажа        6

                  Пољопривредна зоологија       6

     3.        Учење кроз рад 1        1

    4.      Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Болести ратарских култура        6

                  Болести воћа и винове лозе        6

    5.      Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Болести поврћа        6

                  Болести цвећа и украсног биља        6

     6.      Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

                  Предузетништво       6

                  Сервиси е-пословања        6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     7.        Патофизиологија биљака        4

     8.        Специјална ентомологија       4

     9.      Апликација пестицида         4

     10.        Фитофармација са токсикологијом и екотоксикологијом       4

     11.        Учење кроз рад 2        14

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    12.      Примењени истраживачки рад       7

    13.      Педологија и заштита геодиверзитета     3

    14.      Заштита животне средине    3

     15.      Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

                  Заштита биља у органској производњи       6

                  Корисни микроорганизми земљишта        6

     16.        Учење кроз рад 3        6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    17.      Исхрана биљака    4

    18.      Подизање и одржавање вишегодишњих засада   4

    19.      Хербологија   4

    20.      Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад        7

   21.      Завршни мастер рад – израда и одбрана        7

     22.        Учење кроз рад 4        9