ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер технологије

Област

Технолошко инжењерство

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Послодавци за дуални модел студија (ДМС)

Candy Rush д.о.о.; Винарија Virtus д.о.о.; PRUNA д.о.о.

Почетак реализације студијског програма

Школска 2021/2022. година

Документа

Студијски програм мастер струковних студија, Прехрамбена технологија, је оријентисан на стицање практичних знања и вештина и оспособљавању будућих стручњака, струковних мастер инжењера технологије, за примену савремених техничких и технолошких решења у побољшању квалитета у области прехрамбене технологије. Интерес за кадрове из ове области исказују: прехрамбена индустрија (развој нових производа, комуникација у смислу едукације потрошача, контрола квалитета и безбедност производа) и установе које врше контролу квалитета и безбедности хране, као и установе које прате примену стандарда и усклађености правилника везано за увоз и извоз хране.

При конципирању ових студија, прихваћени су највиши стандарди модерног високошколског образовања, дефинисаним Законом о високом образовању Републике Србије, као и болоњском декларацијом. Основни циљ студијског програма је да се на квалитетан и савремен начин, кроз теоријску и практичну наставу, образују мастер инжењери технологије.  Студијски програм је усмерен на перманентну сарадњу са привредним организацијама кроз студијске посете и стручну праксу.

 • Способност организације процеса производње различитих прехрамбених производа;
 • Способност анализе података и процене ризика у технолошким процесима производње различитих прехрамбених производа;
 • Способност праћења квалитета производа од сировине до готовог производа;
 • Способност познавања хемијских и микробиолошких анализа сировина и готових производа;
 • Способност познавања управљања квалитетом и безбедношћу хране;
 • Способност праћења законске регулативе у области производње и контроле квалитета различитих прехрамбених производа;
 • Способност познавања оптималних услова складиштења и чувања хране;
 • Способност организације и контроле прераде нуспроизвода прехрамбене индустрије;
 • Способност познавања заштите животне средине у прехрамбеној индустрији;
 • Способност развоја нових производа;
 • Способност увођења различитих функционалних додатака у производе, у циљу производње нове хране;
 • Способност упознавања потрошача са дијететским производима;
 • Способност решавања конкретних проблема, уз употребу научних метода и поступака;
 • Способност повезивања основних знања из различитих области;
 • Способност праћења и примене новина у струци;
 • Способност употребе информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима одговарајућег подручја;
 • Способност формулисања и доношења закључака;
 • Способност да на одговарајући начин напишу и да презентују резултате рада.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Мастер Прехрамбена технологија, студент ће моћи да:

 • Интегрише знања и вештине у циљу решавања сложених стручних проблема;
 • Расуђује на основу доступних информација које садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања;
 • Покаже знања и вештине при примени технолошких поступака производње у појединим областима прехрамбене технологије;
 • Покаже знања и вештине за производњу здравствено безбедне хране, као и при управљању квалитетом и безбедношћу хране;
 • Покаже знања планирања производње у складу са новопостављеним захтевима тржишта;
 • Примени знања у производњи нове хране и дијететских производа, а све са циљем очувања здравља становништва.

Курикулум - модул Класични модел студија (КМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво

6

Сервиси е-пословања

6

2.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Одабрана поглавља из технологије брашна

6

Одабрана поглавља из технологије млека

6

3.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији

6

Специјална пива и јака алкохолна пића

6

4.

Нековенционална исхрана

6

5.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Одабрана поглавља из технологије воћа и поврћа

6

Технологија воде

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Наука о вину, специјална и воћна вина

6

7.

Хемијске методе у анализи хране

7

8.

Примена ензима у технологији хране

7

9.

Нове технологије паковања хране

6

10.

Стручна пракса 1

4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Микробиолошке методе у производњи хране

6

12.

Управљање квалитетом и безбедношћу хране

6

13.

Нове технологије у производњи кондиторских производа

6

14.

Примењени истраживачки рад

7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

15.

Управљање складиштима и чување хране

4

16.

Патогени микроорганизми у храни

4

17.

Машине и апарати у прехрамбеној индустрији

4

18.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Биоконверзија агроиндустријског отпада

6

Нова храна и дијететски производи

6

18.

Стручна пракса 2

3

19.

Завршни мастер рад - истраживачки рад

7

20.

Завршни мастер рад - израда и одбрана

7

Курикулум - модул Дуални модел студија (ДМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Предузетништво

6

Сервиси е-пословања

6

2.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Одабрана поглавља из технологије брашна

6

Одабрана поглавља из технологије млека

6

3.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији

6

Специјална пива и јака алкохолна пића

6

4.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Одабрана поглавља из технологије воћа и поврћа

6

Технологија воде

6

5.

Нековенционална исхрана

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Наука о вину, специјална и воћна вина

4

7.

Хемијске методе у анализи хране

4

8.

Примена ензима у технологији хране

4

9.

Нове технологије паковања хране

3

10.

Учење кроз рад 1

15

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Примењени истраживачки рад

6

12.

Микробиолошке методе у производњи хране

6

13.

Управљање квалитетом и безбедношћу хране

4

14.

Нове технологије у производњи кондиторских производа

3

15.

Учење кроз рад 2

5

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

Биоконверзија агроиндустријског отпада

6

Нова храна и дијететски производи

6

17.

Машине и апарати у прехрамбеној индустрији

2

18.

Патогени микроорганизми у храни

1

19.

Управљање складиштима и чување хране

2

20.

Учење кроз рад 3

10

21.

Завршни мастер рад - примењени истраживачки рад

6

22.

Завршни мастер рад - израда и одбрана

9

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.      Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Предузетништво       6

                  Сервиси е-пословања        6

     2.      Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Одабрана поглавља из технологије брашна        6

                  Одабрана поглавља из технологије млека        6

     3.      Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији        6

                  Специјална пива и јака алкохолна пића        6

     4.       Нековенционална исхрана       6

     5.      Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

                  Одабрана поглавља из технологије воћа и поврћа        6

                  Технологија воде       6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Наука о вину, специјална и воћна вина      6

     7.        Хемијске методе у анализи хране      7

     8.      Примена ензима у технологији хране        7

     9.        Нове технологије паковања хране      6

     10.        Стручна пракса 1         4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.      Микробиолошке методе у производњи хране      6

    12.      Управљање квалитетом и безбедношћу хране    6

    13.      Нове технологије у производњи кондиторских производа   6

    14.      Примењени истраживачки рад  7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    15.      Управљање складиштима и чување хране   4

    16.      Патогени микроорганизми у храни  4

    17.      Машине и апарати у прехрамбеној индустрији  4

     18.      Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

                  Биоконверзија агроиндустријског отпада       6

                  Нова храна и дијететски производи       6

    19.      Стручна пракса 2    3

    20.      Завршни мастер рад – истраживачки рад        7

   21.      Завршни мастер рад – израда и одбрана        7

Курикулум - модул Дуални модел студија (ДМС)

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.      Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Предузетништво       6

                  Сервиси е-пословања        6

     2.      Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Одабрана поглавља из технологије брашна        6

                  Одабрана поглавља из технологије млека        6

     3.      Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији        6

                  Специјална пива и јака алкохолна пића        6

     4.      Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

                  Одабрана поглавља из технологије воћа и поврћа        6

                  Технологија воде       6

     5.       Нековенционална исхрана       6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Наука о вину, специјална и воћна вина      4

     7.        Хемијске методе у анализи хране     4

     8.      Примена ензима у технологији хране        4

     9.        Нове технологије паковања хране      3

     10.      Учење кроз рад 1        15

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.      Примењени истраживачки рад  6

    12.      Микробиолошке методе у производњи хране      6

    13.      Управљање квалитетом и безбедношћу хране    4

    14.      Нове технологије у производњи кондиторских производа   3

     15.      Учење кроз рад 2        5

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

     16.      Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)

                  Биоконверзија агроиндустријског отпада       6

                  Нова храна и дијететски производи       6

    17.      Машине и апарати у прехрамбеној индустрији  2

    18.      Патогени микроорганизми у храни  1

    19.      Управљање складиштима и чување хране    2

     20.      Учење кроз рад 3        10

    21.      Завршни мастер рад – примењени истраживачки рад        6

   22.      Завршни мастер рад – израда и одбрана        9