Dualno obrazovanje i novi studijski programi na osnovnim i master studijama

Dualno obrazovanje i novi studijski programi na osnovnim i master studijama

Nakon dobijene odluke o akreditaciji novih studijskih programa koja se očekuje pre početka nove školske godine,  Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd počinje realizaciju novih studijskih programa na nivou osnovnih i master studija po dualnom i klasičnom modelu studija. 

Dualni model studija je model stručnog obrazovanja u okviru koga se znanje i veštine paralelno stiču u školi i u preduzeću. Učenje kroz rad je savremeni koncept obrazovanja koji studentima omogućava da usvajaju praktična, primenljiva znanja i veštine u realnom radnom okruženju. Zavisno od studijskog programa za koji se student opredeli, već od prvog semestra može početi da odlazi u preduzeće na učenje kroz rad, a paralelno, teorijska znanja će sticati na Akademiji.

OSNOVNE STUDIJE

Cilj studijskog programa Reciklažne tehnologije je obrazovanje strukovnih inženjera reciklažnih tehnologija, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u svim fazama industrije reciklaže i integrisanje tih faza u efikasan tehnološki proces. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni inženjera tehnologije – reciklažne tehnologije. Studijski program je usmeren ka sticanju znanja i veština koje omogućavaju razumevanje i povezivanje sadržaja i strukture procesa reciklaže i uspešno obavljanje inženjerskih poslova u svim fazama industrije reciklaže, integrisanje tih faza u efikasan proces reciklaže, kontrolu, praćenje i uvođenje novih dostignuća u proizvodni proces.

Svrha studijskog programa Energetska efikasnost i čista energija je obrazovanje strukovnih inženjera, osposobljenih da po završetku studija rade na poslovima energetske efikasnosti u proizvodnji, transportu i korišćenju toplotne i električne energije, primeni zelene energije – obnovljivih izvora energije, produbljivanju znanja neophodnih za projektovanje i procenu energetski efikasnih zgrada, sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu) za poslove u domenu izrade elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada, sticanje profesionalne kvalifikacije kao ulaznog osnova za polaganje ispita i dobijanje zvanja LEED G(reen) A(ssociate). Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni inženjer mašinstva.

Studijski program Mašinsko inženjerstvo obrazuje dva profila inženjera u okviru oblasti Mašinskog inženjerstva: modul Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi i modul Grejna, rashladna i procesna tehnika. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni inženjer mašinstva. Studijski program Mašinsko inženjerstvo obezbeđuje sticanje znanja na nivou strukovnog inženjera mašinstva sa bližim usmerenjima u područjima rada koji se odnose na Kompjutersko projektovanje i CNC sisteme (konstrukcija alata i pribora; projektovanja tehnoloških procesa, operativnog upravljanja konvencionalnim i CNC tehnologijama; organizacija i priprema proizvodnje i kontrole kvaliteta proizvoda; nabavke, prodaje i upravljanja proizvodnjom) ili Grejnu, rashladnu i procesnu tehniku (izvođenje i održavanje instalacija: grejanja, provetravanja i industrijske ventilacije; distribucije fluida cevnim vodovima; regulisanje strujnih i toplotnih procesa, zatim instalacija u širokom spektru procesnih postrojenja i prehrambene industrije kao i razumevanje poslova koji se odnose na eksploataciju i održavanje termotehničkih, termoenergetskih i procesnih postrojenja).

Cilj studijskog programa Drumski saobraćaj je obrazovanje strukovnih inženjera, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje inženjerskih poslova u oblasti saobraćaja i transporta. Stručni naziv koji stiče svršeni student je Strukovni inženjer saobraćaja. Studenti na studijskom programu stiču znanja koja se odnose na: organizaciju drumskog prevoza robe i putnika, javnog gradskog prevoza, logistiku, tehnologiju pretovara, organizaciju tokova putnika i poslovanja na putničkim saobraćajnim terminalima; saobraćajne tokove; zatim na poslove bezbednosti i regulisanja saobraćaja i transporta kao i nadzora nad bezbednošću saobraćaja; poslove eksploatacije i održavanja vozila; koordinisanje aktivnostima u vezi sa parkiranjem u gradovima, organizaciju parkiranja; rad auto servisa i autobaza i dr. Nakon završetka studija student stiče ona znanja koja ga čine kompetentnim da rešava zadatke za potrebe privrednih subjekata i ustanova, u skladu sa savremenom transportnom politikom i savremenim pravcima razvoja saobraćajno-transportnog sistema.

Cilj studijskog programa Modni dizajn proizvoda od kože je obrazovanje strukovnih dizajnera proizvoda od kože, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje poslova u oblasti dizajniranja obuće, kožne galanterije i kožne konfekcije. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni dizajner – dizajn proizvoda od kože. Studijski program je usmeren ka pristupačnom i kvalitetnom usvajanju i povezivanju znanja i veština potrebnih za obrazovanje strukovnih dizajnera u oblasti modnog dizajna proizvoda od kože u svim fazama oblikovanja modnog proizvoda. Savladavanjem studijskog programa, studenti se osposobljavaju za uspešno dizajniranje obuće, konfekcije, galanterije i modnih detalja.

Osnovni cilj studijskog programa Grafičko inženjerstvo je obrazovanje strukovnih inženjera grafičke tehnologije za potrebe grafičke industrije, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za obavljanje tekućih inženjerskih poslova. Studijski program se zasniva na proučavanju specifičnih tehnoloških faza, kao što su priprema, štampa i dorada, u cilju integracije istih u efikasan proces dobijanja grafičkog proizvoda. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni inženjer tehnologije – grafičko inženjerstvo. Studijski program ima dva modula: Grafička tehnologija i Digitalno grafičarstvo. Kompetencije stečene realizacijom studijskog programa omogućiće studentu da se neposredno i adekvatno uključi u one segmente grafičke proizvodnje koji odgovaraju njegovim afinitetima, kao što su: priprema za štampu, realizacija štampe, grafička dorada, tehničko-tehnološka priprema i kontrola kvaliteta grafičkih proizvoda i repromaterijala.

Cilj studijskog programa Dizajn enterijera je obrazovanje strukovnih dizajnera koji će imati teorijska znanja i praktične veštine za uspešno obavljanje profesionalnih zadataka iz oblasti dizajna enterijera. Po završetku studija student stiče stručni naziv Strukovni dizajner. Studijskim programom  se osposobljavaju studenti za izradu sveobuhvatnog idejnog dizajnerskog koncepta i finalnog rešenja enterijera zasnovanog na kreativnom istraživanju prostornih problema i na bazi svih profesionalnih standarda. Student se osposobljava da profesionalno uobliči i prenese ideju koristeći strategije kritičkog i kreativnog mišljenja, kojim bi kreirao rešenja unutrašnjeg prostora, dispozicije nameštaja i opreme, imajući u vidu izbor materijala, tip građevine, zahteve naručioca, instalacije u prostoriji, standarde bezbednosti i održivosti. Student će biti osposobljen da kreira vizuelnu prezentaciju integrisanu u projekat, koristeći adekvatne računarske programe, pismeno sastavi obrazloženje projektnih rešenja i usmeno komunicira dizajnerska rešenja.

MASTER STUDIJE

Cilj studijskog programa Fitomedicina je obrazovanje strukovnih master inženjera, koji će imati potrebna znanja, sposobnosti i veštine za uspešno obavljanje visokostručnih poslova u oblasti zaštite bilja i proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane. Stručni naziv koji se stiče ovim studijskim programom je Strukovni master inženjer poljoprivrede za Fitomedicinu. Svrha studijskog programa je obrazovanje stručnjaka koji  imaju veliki značaj u proizvodnji i obezbeđenju kvalitetnih i zdravstveno bezbednih poljoprivrednih proizvoda. Student se formira kao visokoosposobljen stručnjak za racionalnu primenu mera za zaštitu bilja na polju tokom vegetacije i zaštitu poljoprivrednih proizvoda nakon ubiranja, ali i zaštitu zdravlja ljudi i životinja i primenu mera zaštite životne sredine. Pored toga, studenti će biti osposobljeni i za primenu savremenih, integralnih mera zaštite u cilju proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane sa maksimalno mogućim pozitivnim ekonomskim efektima.

Cilj studijskog programa Prehrambena tehnologija na master strukovnim studijama je obrazovanje stručnjaka koji poseduju specifična znanja koja im omogućuju direktno uključivanje u različite grane prehrambene tehnologije. Stručni  naziv koji se stiče ovim studijskim programom je Strukovni master inženjer prehrambene tehnologije. Stečena znanja i veštine će diplomiranim studentima omogućiti da se samostalno ili timski bave: primenom tehnoloških postupaka proizvodnje u oblasti prehrambene industrije, kao i uvođenjem novih tehnoloških postupaka pri proizvodnji različitih prehrambenih proizvoda; primenom znanja u proizvodnji nove hrane i dijetetskih proizvoda, a sve sa ciljem očuvanja zdravlja stanovništva; upravljanjem skladištima, otpadom i nusproizvodima; upravljanje zaštitom životne sredine u području prehrambene industrije. Ovaj program studija je orjentisan na sticanje praktičnih znanja i veština i osposobljavanju budućih stručnjaka, strukovnih master inženjera prehrambene tehnologije, za primenu savremenih tehničkih i tehnoloških rešenja u poboljšanju kvaliteta prehrambene proizvodnje, proizvodnji zdrave i ekološki bezbedne hrane uz poštovanje osnovnih principa održivosti i zaštite životne sredine.

Studijski program Elektrotehnika i računarstvo osmišljen je sa ciljem da pruži nova, naprednija znanja iz oblasti elektrotehničkog i računarskog inženjerstva uz korišćenje savremenih tehnologija i da kod studenata razvije organizacione sposobnosti za primenu znanja i veština potrebnih za upravljanje radnim procesima. Stručni naziv koji se stiče ovim studijskim programom je Strukovni master inženjer elektrotehnike i računarstva. Svrha je osposobljavanje studenata da odgovore zahtevima tržišta rada i društvenim promenama i to prvenstveno kroz: osposobljavanje studenata za izvođenje kompleksnih praktičnih inženjerskih zadataka u oblastima projektovanja (pomoću računara primenjujući savremene programe za projektovanje), izvođenja radova, održavanja i upravljanja delovima elektroenergetskih i industrijskih sistema (proizvodnji, prenosu, distribuciji i korišćenju električne energije), regulisanih elektromotornih pogona, realnih akvizicionih sistema u raznim inženjerskim naprednim sistemima i aplikacijama; osposobljavanje studenata za razvoj softverske i hardverske infrastrukture za prelazak sa klasičnog na informatički način poslovanja i odgovarajuću promenu poslovnih i proizvodnih procesa, što podrazmeva i osposobljenost za projektovanje i razvoj softverskih aplikacija, upravljanje timovima za izradu, primenu i održavanje aplikacija informacionih sistema, analizu poslovnih procesa, i njihovo unapređenje primenom savremenih tehnologija.

Studijski program Mašinsko inženjerstvo je koncipiran tako da omogućuje studentu bliže usmeravanje u struci kroz dva izborna modula: modul M1 CNC tehnologije i sistemi i modul Procesna i termotehnika. Po završetku studija student stiče stručni naziv Master strukovni inženjer mašinstva. Studijski program obezbeđuje studentu dovoljno znanja koja ga čine kompetentnim da na nivou master strukovnog inženjera rešava zadatke iz sledećih domena, zavisno od izbornog modula. Završetkom studija na modulu CNC tehnologije i sistemi, student se osposobljava za samostalan ili timski rad za sledeće poslove: tehnoekonomska optimizacija proizvodnih procesa; projekovanje, razvoj i transfer tehnologija; projektovanje i modeliranje alata za obradu rezanjem, deformisanjem, alata za livenje plastike kao i pribora za obradu metala; projektovanje CNC tehnologija i programiranje CNC obradnih sistema; upravljanje materijalima i proizvodima; primena i unapređenje sistema kvaliteta i dr. Završetkom studija na modulu Procesna tehnika i termotehnika, student se osposobljava za sledeće poslove: održavanje i eksploatacija termotehničkih, termoenergetskih i procesno proizvodnih sistema; regulisanje strujnih i toplotnih procesa u industriji; projektovanje i izvođenje instalacija i ugradnje opreme za grejanje, ventilaciju, gasne instalacije, kotlarnice i dr.

Osnovni cilj studijskog programa master strukovnih studija Grafički dizajn je osposobljavanje studenata za stručno izvođenje složenijih dizajnerskih rešenja u skladu sa estetskim, funkcionalnim i tehničkim zahtevima privrede i tržišta. Studenti će biti obučeni da samostalno ili u timu, analiziraju i razvijaju zadovoljavajuće koncepte i vrše njihovu primenu u projektnim zadacima, kroz posmatranje problema sa različitih aspekata. Stručni naziv koji student stiče po završetku studija je Master Strukovni dizajner – Grafički dizajn.

Savladavanjem nastavnog gradiva studenti će moći da: istraže postojeća rešenja, definišu ciljnu grupu potrošača, objasne ideju i koncept svog rešenja, primenjuju metode i tehnike savremenog dizajna, dizajniraju sve elemente složenijeg grafičkog proizvoda i upotrebe različite materijale i tehnike štampe i dorade za realizaciju rešenja iz oblasti modula studijskog programa: Dizajn vizuelnog identiteta, Oblikovanje knjige i Dizajna ambalaže i oglašavanje.

Pored navedenih master programa, u planu je i realizacija novog studijskog programa po klasičnom modelu obrazovalja na master strukovnim studijama pod nazivom Zaštita životne sredine i održivi razvoj. Cilj realizacije studijskog programa jeste obrazovanje stručnjaka za uspešno obavljanje inženjerskih poslova i aktivno uključivanje u procese rada u javnim i privatnim sistemima koji se bave zaštitom i kontrolom kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, upravljanjem otpadom i implementacijom koncepta održivog razvoja u praksi. Studijski program Zaštita životne sredine i održivi razvoj je usmeren na visoko obrazovanje studenata za profesiju strukovnog master inženjera zaštite životne sredine, u skladu sa potrebama savremenog društva. Ovim studijskim programom omogućava se savremeno i visoko kvalitetno obrazovanje strukovnih master inženjera, koji mogu obavljati poslove u privrednim subjektima, institucijama i drugim organizacijama u oblasti očuvanja životne sredine (očuvanje i zaštita vazduha, voda, zemljišta od zagađivanja, upravljanje čvrstim i opasnim otpadom i očuvanje resursa).