Дуално образовање и нови студијски програми на основним и мастер студијама

Дуално образовање и нови студијски програми на основним и мастер студијама

Након добијене одлуке о акредитацији нових студијских програма која се очекује пре почетка нове школске године,  Академија техничких струковних студија Београд почиње реализацију нових студијских програма на нивоу основних и мастер студија по дуалном и класичном моделу студија. 

Дуални модел студија је модел стручног образовања у оквиру кога се знање и вештине паралелно стичу у школи и у предузећу. Учење кроз рад је савремени концепт образовања који студентима омогућава да усвајају практична, применљива знања и вештине у реалном радном окружењу. Зависно од студијског програма за који се студент определи, већ од првог семестра може почети да одлази у предузеће на учење кроз рад, а паралелно, теоријска знања ће стицати на Академији.

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Циљ студијског програма Рециклажне технологије је образовање струковних инжењера рециклажних технологија, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у свим фазама индустрије рециклаже и интегрисање тих фаза у ефикасан технолошки процес. По завршетку студија студент стиче стручни назив Струковни инжењера технологије – рециклажне технологије. Студијски програм је усмерен ка стицању знања и вештина које омогућавају разумевање и повезивање садржаја и структуре процеса рециклаже и успешно обављање инжењерских послова у свим фазама индустрије рециклаже, интегрисање тих фаза у ефикасан процес рециклаже, контролу, праћење и увођење нових достигнућа у производни процес.

Сврха студијског програма Енергетска ефикасност и чиста енергија је образовање струковних инжењера, оспособљених да по завршетку студија раде на пословима енергетске ефикасности у производњи, транспорту и коришћењу топлотне и електричне енергије, примени зелене енергије – обновљивих извора енергије, продубљивању знања неопходних за пројектовање и процену енергетски ефикасних зграда, стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у домену израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда, стицање професионалне квалификације као улазног основа за полагање испита и добијање звања LEED G(reen) А(ssociate). По завршетку студија студент стиче стручни назив Струковни инжењер машинства.

Студијски програм Машинско инжењерство образује два профила инжењера у оквиру области Машинског инжењерства: модул Компјутерско пројектовање и ЦНЦ системи и модул Грејна, расхладна и процесна техника. По завршетку студија студент стиче стручни назив Струковни инжењер машинства. Студијски програм Машинско инжењерство обезбеђује стицање знања на нивоу струковног инжењера машинства са ближим усмерењима у подручјима рада који се односе на Компјутерско пројектовање и ЦНЦ системе (конструкција алата и прибора; пројектовања технолошких процеса, оперативног управљања конвенционалним и ЦНЦ технологијама; организација и припрема производње и контроле квалитета производа; набавке, продаје и управљања производњом) или Грејну, расхладну и процесну технику (извођење и одржавање инсталација: грејања, проветравања и индустријске вентилације; дистрибуције флуида цевним водовима; регулисање струјних и топлотних процеса, затим инсталација у широком спектру процесних постројења и прехрамбене индустрије као и разумевање послова који се односе на експлоатацију и одржавање термотехничких, термоенергетских и процесних постројења).

Циљ студијског програма Друмски саобраћај је образовање струковних инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање инжењерских послова у области саобраћаја и транспорта. Стручни назив који стиче свршени студент је Струковни инжењер саобраћаја. Студенти на студијском програму стичу знања која се односе на: организацију друмског превоза робе и путника, јавног градског превоза, логистику, технологију претовара, организацију токова путника и пословања на путничким саобраћајним терминалима; саобраћајне токове; затим на послове безбедности и регулисања саобраћаја и транспорта као и надзора над безбедношћу саобраћаја; послове експлоатације и одржавања возила; координисање активностима у вези са паркирањем у градовима, организацију паркирања; рад ауто сервиса и аутобаза и др. Након завршетка студија студент стиче она знања која га чине компетентним да решава задатке за потребе привредних субјеката и установа, у складу са савременом транспортном политиком и савременим правцима развоја саобраћајно-транспортног система.

Циљ студијског програма Модни дизајн производа од коже је образовање струковних дизајнера производа од коже, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање послова у области дизајнирања обуће, кожне галантерије и кожне конфекције. По завршетку студија студент стиче стручни назив Струковни дизајнер – дизајн производа од коже. Студијски програм је усмерен ка приступачном и квалитетном усвајању и повезивању знања и вештина потребних за образовање струковних дизајнера у области модног дизајна производа од коже у свим фазама обликовања модног производа. Савладавањем студијског програма, студенти се оспособљавају за успешно дизајнирање обуће, конфекције, галантерије и модних детаља.

Основни циљ студијског програма Графичко инжењерство је образовање струковних инжењера графичке технологије за потребе графичке индустрије, који ће имати потребна знања, способности и вештине за обављање текућих инжењерских послова. Студијски програм се заснива на проучавању специфичних технолошких фаза, као што су припрема, штампа и дорада, у циљу интеграције истих у ефикасан процес добијања графичког производа. По завршетку студија студент стиче стручни назив Струковни инжењер технологије – графичко инжењерство. Студијски програм има два модула: Графичка технологија и Дигитално графичарство. Компетенције стечене реализацијом студијског програма омогућиће студенту да се непосредно и адекватно укључи у оне сегменте графичке производње који одговарају његовим афинитетима, као што су: припрема за штампу, реализација штампе, графичка дорада, техничко-технолошка припрема и контрола квалитета графичких производа и репроматеријала.

Циљ студијског програма Дизајн ентеријера је образовање струковних дизајнера који ће имати теоријска знања и практичне вештине за успешно обављање професионалних задатака из области дизајна ентеријера. По завршетку студија студент стиче стручни назив Струковни дизајнер. Студијским програмом  се оспособљавају студенти за израду свеобухватног идејног дизајнерског концепта и финалног решења ентеријера заснованог на креативном истраживању просторних проблема и на бази свих професионалних стандарда. Студент се оспособљава да професионално уобличи и пренесе идеју користећи стратегије критичког и креативног мишљења, којим би креирао решења унутрашњег простора, диспозиције намештаја и опреме, имајући у виду избор материјала, тип грађевине, захтеве наручиоца, инсталације у просторији, стандарде безбедности и одрживости. Студент ће бити оспособљен да креира визуелну презентацију интегрисану у пројекат, користећи адекватне рачунарске програме, писмено састави образложење пројектних решења и усмено комуницира дизајнерска решења.

МАСТЕР СТУДИЈЕ

Циљ студијског програма Фитомедицина је образовање струковних мастер инжењера, који ће имати потребна знања, способности и вештине за успешно обављање високостручних послова у области заштите биља и производње здравствено безбедне хране. Стручни назив који се стиче овим студијским програмом је Струковни мастер инжењер пољопривреде за Фитомедицину. Сврха студијског програма је образовање стручњака који  имају велики значај у производњи и обезбеђењу квалитетних и здравствено безбедних пољопривредних производа. Студент се формира као високооспособљен стручњак за рационалну примену мера за заштиту биља на пољу током вегетације и заштиту пољопривредних производа након убирања, али и заштиту здравља људи и животиња и примену мера заштите животне средине. Поред тога, студенти ће бити оспособљени и за примену савремених, интегралних мера заштите у циљу производње здравствено безбедне хране са максимално могућим позитивним економским ефектима.

Циљ студијског програма Прехрамбена технологија на мастер струковним студијама је образовање стручњака који поседују специфична знања која им омогућују директно укључивање у различите гране прехрамбене технологије. Стручни  назив који се стиче овим студијским програмом је Струковни мастер инжењер прехрамбене технологије. Стечена знања и вештине ће дипломираним студентима омогућити да се самостално или тимски баве: применом технолошких поступака производње у области прехрамбене индустрије, као и увођењем нових технолошких поступака при производњи различитих прехрамбених производа; применом знања у производњи нове хране и дијететских производа, а све са циљем очувања здравља становништва; управљањем складиштима, отпадом и нуспроизводима; управљање заштитом животне средине у подручју прехрамбене индустрије. Овај програм студија је орјентисан на стицање практичних знања и вештина и оспособљавању будућих стручњака, струковних мастер инжењера прехрамбене технологије, за примену савремених техничких и технолошких решења у побољшању квалитета прехрамбене производње, производњи здраве и еколошки безбедне хране уз поштовање основних принципа одрживости и заштите животне средине.

Студијски програм Електротехника и рачунарство осмишљен је са циљем да пружи нова, напреднија знања из области електротехничког и рачунарског инжењерства уз коришћење савремених технологија и да код студената развије организационе способности за примену знања и вештина потребних за управљање радним процесима. Стручни назив који се стиче овим студијским програмом је Струковни мастер инжењер електротехнике и рачунарства. Сврха је оспособљавање студената да одговоре захтевима тржишта рада и друштвеним променама и то првенствено кроз: оспособљавање студената за извођење комплексних практичних инжењерских задатака у областима пројектовања (помоћу рачунара примењујући савремене програме за пројектовање), извођења радова, одржавања и управљања деловима електроенергетских и индустријских система (производњи, преносу, дистрибуцији и коришћењу електричне енергије), регулисаних електромоторних погона, реалних аквизиционих система у разним инжењерским напредним системима и апликацијама; оспособљавање студената за развој софтверске и хардверске инфраструктуре за прелазак са класичног на информатички начин пословања и одговарајућу промену пословних и производних процеса, што подразмева и оспособљеност за пројектовање и развој софтверских апликација, управљање тимовима за израду, примену и одржавање апликација информационих система, анализу пословних процеса, и њихово унапређење применом савремених технологија.

Студијски програм Машинско инжењерство је конципиран тако да омогућује студенту ближе усмеравање у струци кроз два изборна модула: модул М1 ЦНЦ технологије и системи и модул Процесна и термотехника. По завршетку студија студент стиче стручни назив Мастер струковни инжењер машинства. Студијски програм обезбеђује студенту довољно знања која га чине компетентним да на нивоу мастер струковног инжењера решава задатке из следећих домена, зависно од изборног модула. Завршетком студија на модулу ЦНЦ технологије и системи, студент се оспособљава за самосталан или тимски рад за следеће послове: техноекономска оптимизација производних процеса; пројековање, развој и трансфер технологија; пројектовање и моделирање алата за обраду резањем, деформисањем, алата за ливење пластике као и прибора за обраду метала; пројектовање ЦНЦ технологија и програмирање ЦНЦ обрадних система; управљање материјалима и производима; примена и унапређење система квалитета и др. Завршетком студија на модулу Процесна техника и термотехника, студент се оспособљава за следеће послове: одржавање и експлоатација термотехничких, термоенергетских и процесно производних система; регулисање струјних и топлотних процеса у индустрији; пројектовање и извођење инсталација и уградње опреме за грејање, вентилацију, гасне инсталације, котларнице и др.

Основни циљ студијског програма мастер струковних студија Графички дизајн је оспособљавање студената за стручно извођење сложенијих дизајнерских решења у складу са естетским, функционалним и техничким захтевима привреде и тржишта. Студенти ће бити обучени да самостално или у тиму, анализирају и развијају задовољавајуће концепте и врше њихову примену у пројектним задацима, кроз посматрање проблема са различитих аспеката. Стручни назив који студент стиче по завршетку студија је Мастер Струковни дизајнер – Графички дизајн.

Савладавањем наставног градива студенти ће моћи да: истраже постојећа решења, дефинишу циљну групу потрошача, објасне идеју и концепт свог решења, примењују методе и технике савременог дизајна, дизајнирају све елементе сложенијег графичког производа и употребе различите материјале и технике штампе и дораде за реализацију решења из области модула студијског програма: Дизајн визуелног идентитета, Обликовање књиге и Дизајна амбалаже и оглашавање.

Поред наведених мастер програма, у плану је и реализација новог студијског програма по класичном моделу образоваља на мастер струковним студијама под називом Заштита животне средине и одрживи развој. Циљ реализације студијског програма јесте образовање стручњака за успешно обављање инжењерских послова и активно укључивање у процесе рада у јавним и приватним системима који се баве заштитом и контролом квалитета ваздуха, воде и земљишта, управљањем отпадом и имплементацијом концепта одрживог развоја у пракси. Студијски програм Заштита животне средине и одрживи развој је усмерен на високо образовање студената за професију струковног мастер инжењера заштите животне средине, у складу са потребама савременог друштва. Овим студијским програмом омогућава се савремено и високо квалитетно образовање струковних мастер инжењера, који могу обављати послове у привредним субјектима, институцијама и другим организацијама у области очувања животне средине (очување и заштита ваздуха, вода, земљишта од загађивања, управљање чврстим и опасним отпадом и очување ресурса).