АKАДЕМИЈА

Делатност Академије је остваривање високог образовања кроз струковне студије првог и другог степена, у оквиру акредитованих студијских програма. Академија у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота, ван оквира студијских програма, као и друге послове којима се комерцијализују резултати стручног, научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

Седиште Академије је у Београду, ул. Катарине Амброзић бр.3 у објекту који је решењем Министарства просвете дат на коришћење Високој школи струковних студија-Београдска политехника из Београда, као правном следбенику Више политехничке школе из Београда.

Академију чини одсек Београдска политехника, одсек Kомпјутерско-машинско инжењерство, одсек за саобраћај, машинство и инжењерство заштите и одсек Примењене инжењерске науке.

Набавка без примене закона Добра: Намештај позизиција у Плану набавки 2.1.1
Набавка без примене закона Добра: Израда и испорука цевовода и опреме аргон чистоће 6.0 у Плану набавки 2.2.6
Набавка без примене закона Добра: Освежавајући напици - Београд у Плану набавки на позицији 2.1.3
Набавка добара: Материјал за одржавање хигијене у Плану набавки на позицији 2.1.19 набавка бр. 11/12
Набавка услуга "Закуп спортске сале" позиција у плану 2.2.10. набавка бр. 14/22
Набавка без примене закона Добра: Намештај позизиција у Плану набавки 2.1.1 набавка бр. 15/22
Набавка услуга: Услуге мобилне телефоније у Плану 34. набавка бр. 16/22
Израда софтвера - Израда ВР софтвера у Плану 0022. набавка бр. 17/22
Набавка добара - Набавка софтверске лиценце-антивирус у Плану 0028. набавка бр. 18/22
Набавка добара - Опрема за посебне намене - Термотехничка опрема у Плану 0013. набавка бр. 21/22
Набавка услуга - Текуће поправке и одржавање - Молерско-фарбарске услуге набавка бр. 22/22

ОСС Компјутерски машински системи
ОСС Индустријско инжењерство
ОСС Енергетска ефикасност и чиста енергија
ОСС Компјутерски машински системи ВЈ ВА
ССС Индустријско инжењерство
МСС Компјутерски машински системи
ОСС Електротехника и рачунарство
ОСС Машинство
ОСС Прехрамбена технологија и нутриционизам
ОСС Заштита биља
ОСС Заштита животне средине ПИН
ОСС Безбедност и здравље на раду БП
ОСС Дизајн индустријских производа
ОСС Графички дизајн
ОСС Графичко инжењерство
ОСС Концепт и карактер дизајн
ОСС Менаџмент квалитетом
ОСС Модни дизајн производа од коже
ОСС Рециклажне технологије
ОСС Заштита животне средине БП
МСС Графичка производња
МСС Графички дизајн
МСС Инжењерство заштите
ОСС Безбедност и здравље на раду СМИЗ
ОСС Друмски и градски саобраћај
ОСС Машинско инжењерство
ОСС Заштита од пожара и спасавање
ССС Машинско инжењерство
МСС Безбедност у саобраћају и организација саобраћаја и транспорта
МСС Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Уверење о акредитацији СП ОСС Дизајн ентеријера
Уверење о акредитацији СП ОСС Друмски саобраћај
Уверење о акредитацији СП ОСС Графичко инжењерство КМС и ДМС
Уверење о акредитацији СП ОСС Безбедност и здравље на раду БП
Уверење о акредитацији СП ОСС Заштита животне средине
Уверење о акредитацији СП ОСС Менаџмент квалитетом
Уверење о акредитацији СП ОСС Рециклажне технологије
Уверење о акредитацији СП ОСС Графички дизајн
Уверење о акредитацији СП ОСС Дизајн индустријских производа
Уверење о акредитацији СП ОСС Модни дизајн производа од коже КМС и ДМС
Уверење о акредитацији СП ОСС Концепт и карактер дизајн
Уверење о акредитацији СП ОСС Енергетска ефикасност и чиста енергија КМС и ДМС
Уверење о акредитацији СП ОСС Компјутерски машински системи
Уверење о акредитацији СП ОСС Индустријско инжењерство
Уверење о акредитацији СП ОСС Компјутерски машински системи - Ваљево
Уверење о акредитацији СП ОСС Друмски и градски саобраћај 2018
Уверење о акредитацији СП ОСС Машинско инжењерство 2018
Уверење о акредитацији СП ОСС Машинско инжењерство КМС и ДМС
Уверење о акредитацији СП ОСС Безбедност и здравље на раду СМИЗ
Уверење о акредитацији СП ОСС Заштита од пожара
Уверење о акредитацији СП ОСС Прехрамбене технологије и нутриционизам
Уверење о акредитацији СП ОСС Заштита животне средине ПИН
Уверење о акредитацији СП ОСС Машинство 2017 ПИН
Уверење о акредитацији СП ОСС Заштита биља
Уверење о акредитацији СП ОСС Електротехника и рачунарство

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 58/3

ДАТУМ: 9.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 9.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  АСИСТЕНТА

I. По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Биологија и заштита животне средине, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 58/2 од  3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 24.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 9.3.2021. године закључно са 24.3.2021. године

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Биологија и заштита животне средине, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 58/2 од  9.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 9.3.2021. године закључно са 24.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведенi извештај,  можете преузети овде.

- Сајт Академије

- А р х и в и

ДМ

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 45/3

ДАТУМ: 10.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 10.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Дизајн производа од коже и Теорију форме, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 45/2 од  10.3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Дизајн производа од коже и Теорију форме, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата, број 45/2 од  10.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 46/3

ДАТУМ: 10.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 10.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Дизајн производа од коже, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 46/2 од 10.3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 25.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године          

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Дизајн производа од коже, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата, број 46/2 од  10.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 60/3

ДАТУМ: 10.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 10.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  АСИСТЕНТА

I. По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 60/2 од 10.3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 25.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 60/2 од  10.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 59/3

ДАТУМ: 10.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 10.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  НАСТАВНИКА ВЕШТИНА

I. По конкурсу за избор наставника у звање наставника вештина за ужу стручну област: Дигиталне технологије, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање наставника вештина са предлогом за избор кандидата број 59/2 од 10.3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 25.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање наставника вештина за ужу стручну област: Дигиталне технологије, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање наставника вештина са предлогом за избор кандидата, број 59/2 од  10.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 50/3

ДАТУМ: 10.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 10.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Дизајн индустријских производа и израда модела и противтипова, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 50/2 од  3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 25.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Дизајн индустријских производа и израда модела и противтипова, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата, број 50/2 од  10.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 10.3.2021. године закључно са 25.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 52/3

ДАТУМ: 11.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 11.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  НАСТАВНИКА ВЕШТИНА

I. По конкурсу за избор наставника у звање наставника вештина за ужу стручну област: Безбедност и здравље на раду у технолошким процесима и професионални ризик, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање наставника вештина са предлогом за избор кандидата број 52/2 од  3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 26.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године    

IV.Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање наставника вештина за ужу стручну област: Безбедност и здравље на раду у технолошким процесима и професионални ризик, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање наставника вештина са предлогом за избор кандидата, број 52/2 од  11.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 54/3

ДАТУМ: 11.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 11.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  АСИСТЕНТА

I. По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерство безбедности и заштите на раду, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 54/2 од  3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 26.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерство безбедности и заштите на раду, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 54/2 од  11.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 51/3

ДАТУМ: 11.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 11.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Дизајн индустријских производа и нови медији у дизајну, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 51/2 од 11.3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 26.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Дизајн индустријских производа и нови медији у дизајну, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата, број 51/2 од  11.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 53/3

ДАТУМ: 11.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 11.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  АСИСТЕНТА

I. По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 52/2 од  3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 26.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 53/2 од  11.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 48/4

ДАТУМ: 11.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 10.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 48/3 од  3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 26.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Инжењерство заштите животне средине, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата, број 48/3 од  11.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 56/3

ДАТУМ: 11.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 11.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  АСИСТЕНТА

I. По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Дизајн ентеријера и примена рачунара у дизајну, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 56/2 од  3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 26.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Дизајн ентеријера и примена рачунара у дизајну, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 56/2 од  11.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 11.3.2021. године закључно са 26.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 57/5

ДАТУМ: 12.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 12.3.2021. године донео је

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

I. По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Заштита биља, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 57/4 од  3.2021. године.

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 27.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 12.3.2021. године закључно са 27.3.2021. године    

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Заштита биља, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата, број 57/4 од  12.3.2021. године.

Извештај је на увиду јавности у периоду од 12.3.2021. године закључно са 27.3.2021. године.

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

Наведени извештај, можете преузети овде.

 

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 49/3

ДАТУМ: 12.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

 

 

 

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 12.3.2021. године донео је

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ПРЕДАВАЧА

 

 

I. По конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Примена рачунара и основи информатике, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 49/2 од 12.3.2021. године.

 

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 27.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

 

 

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 12.3.2021. године закључно са 27.3.2021. године    

 

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање предавача за ужу стручну област: Примена рачунара и основи информатике, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање предавача са предлогом за избор кандидата, број 49/2 од  12.3.2021. године.

 

Извештај је на увиду јавности у периоду од 12.3.2021. године закључно са 27.3.2021. године.

 

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

  

 

Наведени извештај, можете преузети овде.

 

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 55/3

ДАТУМ: 12.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

 

 

 

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 12.3.2021. године донео је

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  АСИСТЕНТА

 

 

I. По конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерски менаџмент, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата број 55/2 од  3.2021. године.

 

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 27.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

 

 

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 12.3.2021. године закључно са 27.3.2021. године    

 

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор сарадника у звање асистента за ужу стручну област: Инжењерски менаџмент, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор сарадника у звање асистента са предлогом за избор кандидата, број 55/2 од  12.3.2021. године.

 

Извештај је на увиду јавности у периоду од 12.3.2021. године закључно са 27.3.2021. године.

 

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

  

 

Наведени извештај, можете преузети овде.

 

Република Србија

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА БЕОГРАД

БРОЈ: 47/3

ДАТУМ: 12.3.2021. године

Б е о г р а д, Катарине Амброзић 3

 

 

 

На основу члана 75. став 1. тачка 19. Статута Академије техничких струковних студија Београд, члана 15. став 1. Правилника о избору и ангажовању наставника и сарадника Академије техничких струковних студија Београд, председник академије, дана 12.3.2021. године донео је

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У

О СТАВЉАЊУ НА УВИД ЈАВНОСТИ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ С ПРЕДЛОГОМ ЗА ИЗБОР  ВИШЕГ ПРЕДАВАЧА

 

 

I. По конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Цртање и сликање, објављеног дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља се на увид јавности Извештај Комисије о учесницима конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата број 47/2 од  3.2021. године.

 

II. Извештај из тачке I. ове Одлуке биће на увиду јавности у периоду од 3.2021. године закључно са 27.3.2021. године у ком периоду се може извршити и увид у документацију у Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5.

 

 

III. Примедбе на Извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у периоду од 12.3.2021. године закључно са 27.3.2021. године    

 

IV. Одлуку са извештајима објавити на огласној табли и на сајту Академије.

 

ДОСТАВЉЕНО:                                                  ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

- Oгласна табла

- У конкурсни материјал                                          др Марина Стаменовић

- Сајт Академије

- А р х и в и

    ДМ

 

АКАДЕМИЈА ТЕХНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД, по конкурсу за избор наставника у звање вишег предавача за ужу стручну област: Цртање и сликање, расписаном дана 26.2.2021. године у гласилу „Службени гласник РС“, ставља на увид јавности Извештај Комисије о учесницима, конкурса, кандидатима за избор наставника у звање вишег предавача са предлогом за избор кандидата, број 47/2 од  12.3.2021. године.

 

Извештај је на увиду јавности у периоду од 12.3.2021. године закључно са 27.3.2021. године.

 

Примедбе на извештај могу се поднети Наставно-стручном већу Академије техничких струковних студија Београд, преко Секретаријата, Београд, Катарине Амброзић 5, у напред наведеном периоду у ком периоду се може извршити и увид у исти.

 

Увид у конкурсну документацију може се извршити у Секретаријату, Београд,  Катарине Амброзић 5.

  

 

Наведени извештај, можете преузети овде.