Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер саобраћаја

Област

Саобраћајно инжењерство

Трајање студија

Две године; Четири семестaра

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2019/2020. година

Документа

Студијски програм Безбедност у саобраћају и организација саобраћаја и транспорта представља синтезу практичних знања и вештина које су савременом струковном инжењеру саобраћаја потребне за ефикасно руковођење пословима организације саобраћаја и транспорта, регулисања и безбедности саобраћаја и анализу и информисано доношење одлука за унапређење ефикасности саобраћајно-транспортних процеса.

Наставни план студијског програма обрађује савремене трендове у саобраћајном инжењерству, у оквиру којег се детаљније изучавају прописи и стандарди у саобраћају и транспорту, шпедиција и логистика, превентивне активности у безбедности саобраћаја, анализа, увиђаји и вештачење саобраћајних незгода,  употреба информационих технологија, управљање саобраћајном инфраструктуром и понашање у радном окружењу. Основни циљ студијског програма јесте да студент развије способност критичког и аналитичког размишљања и достигне виши ниво компетентности у струци и пословној комуникацији.

 • Самостална примена стеченог знања и вештина након завршетка студија;
 • Примена знања и вештине у тимском раду при решавању сложенијих проблема из струке;
 • Развој критичког и самокритичког мишљења и приступа;
 • Примена метода, поступака и процеса истраживања;
 • Способност анализе, синтезе и предвиђања решења и последица;
 • Развијање комуникационе способности и професионалне етичности;
 • Оспособљеност за послове управљања и унапређења безбедности саобраћаја и транспорта, надзора над спровођењем мера безбедности саобраћаја и транспорта, заштите на раду;
 • Вођење послова шпедиције, логистике, организације рада у оквиру путничког и робног терминала, планирања саобраћаја, управљања документацијом у саобраћају и транспорту, као и организације транспорта опасних материја;
 • Вођење послова увиђаја саобраћајних незгода и превенције истих;
 • Способност за вршење вештачења саобраћајних незгода.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта студент ће моћи да:

 • Савремено пословно комуницирање на свим нивоима хијерархије у радним организацијама;
 • Комуницирање на енглеском језику, разумевање и превод стручних текстова са енглеског језика на српски језик и обрнуто, употреба стручне литературе на енглеском језику;
 • Анализа отказа техничких система и транспортних средстава са утврђивањем узрока;
 • Препознавање опасности и ризика у радном окружењу;
 • Давање предлога мера у оквиру струке и пружање подршке доносиоцима одлука;
 • Формулисање основних елемента захтева за израду информационих система и ефикасно коришћење постојећих система;
 • Праћење и примена прописа и стандарда у области организације саобраћаја и транспорта;
 • Оспособљеност студента за обављање шпедитерских послова, послова установљења ризика транспорта појединих врста терета, вођење послова припреме робе и транспортног средства за превоз, означавања терета и транспортног средства у складу са транспортним околностима, послова обезбеђења робе, припреме и израде саобраћајно техничке документације;
 • Информисано доношење одлука о новим инвестицијама у саобраћајну инфраструктуру, сигнализацију и опрему и транспортни систем у градовима;
 • Дефинисање превентивних активности у области безбедности саобраћаја и спровођење кампања;
 • Анализирање узрока саобраћајних незгода;
 • Обављање послова вештачења самостално као и у тиму састављеном од вештака разних струка.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Шпедиција и логистика

7

2.

Форензичко инжењерство

6

3.

Енглески језик у инжењерству

6

4.

Превентива и кампање у безбедности саобраћаја

7

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

5.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Прописи и стандарди у саобраћају и транспорту

8

Безбедност машина и уређаја

8

6.

IT у инжењерству

7

7.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Ергономија рада

8

Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама

8

8.

Анализа и увиђаји саобраћајних незгода

7

9.

Стручна пракса 1

4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

10.

Организација саобраћаја и управаљање саобраћајном инфраструктуром

8

11.

Вештачење у саобраћају

8

12.

Анализа и управљање ризиком

7

13.

Пословне комуникације

7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

14.

Стручна пракса 2

4

15.

Примењени истраживачки рад

6

16.

Мастер рад

20

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Шпедиција и логистика                       7

     2.        Форензичко инжењерство                  6

     3.        Енглески језик у инжењерству        6

     4.        Превентива и кампање у безбедности саобраћаја         7       

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

    5.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Прописи и стандарди у саобраћају и транспорту          8

                Безбедност машина и уређаја         8

     6.        IT у инжењерству                            7

   7.       Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                Ергономија рада          8

                Заштита и спасавање у ванредним ситуацијама          8

     8.        Анализа и увиђаји саобраћајних незгода                         7

     9.        Стручна пракса 1                    4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    10.      Организација саобраћаја и управљање саобраћајном инфраструктуром         8

    11.     Вештачење у саобраћају         8

    12.    Анализа и управљање ризиком          7

    13.    Пословне комуникације          7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    14.      Стручна пракса 2        4

    15.      Примењени истраживачки рад          6

    16.      Мастер рад         20