ГРАФИЧКA ПРОИЗВОДЊА

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни мастер инжењер технологије

Област

Технолошко инжењерство

Трајање студија

Две године; Четири семестaра

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2020/2021. година

Документа

Циљ студијског програма мастер струковних студија Графичка производња је да образује струковне мастер инжењере графичке производње, за потребе графичке индустрије који ће моћи да одговоре следећим захтевима:

 • креирање развоја производних капацитета;
 • управљање графичком производњом.

Студенти стичу продубљена знања и вештине у области графичке производње у складу са захтевима тржишта и могућностима које пружа интензиван напредак графичке технологије, водећи рачуна о принципима заштите животне средине. Посебна пажња се посвећује студенту и његовим потребама да приступачно и квалитетно стекне потребне компетенције, које су друштвено оправдане и корисне. Компетенције стечене реализацијом студијског програма омогућиће студенту да се непосредно и адекватно укључи у руковођење графичком производњом.

 • Способност решавања проблема;
 • Способност прилагођавања новим ситуацијама;
 • Контрола квалитета у области графичке производње;
 • Способност примењивања новина у области графичке производње;
 • Способност планирања и организовања графичке производње;
 • Успостављање односа између штампаних и електронских медија;
 • Способност креирања и побољшања процеса израде графичких производа у складу са захтевима тржишта и заштите животне средине;
 • Познавање процеса дизајнирања графичких производа;
 • Способност специјализоване припреме за штампу за одређену технологију штампе;
 • Способност контроле квалитета отиска за различите технологије штампе;
 • Познавање савремених амбалажних материјала и система паковања у амбалжној индустрији;
 • Способност унапређења протока материјала и информација у процесу израде графичких производа;
 • Способност контроле квалитета припреме и израде графичких производа;
 • Способност анализе резултата пословања.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Графичка производња студент ће по завршетку студија бити оспособљен да:

 • Оцени могућности заједничког наступа штампаних и електронских медија;
 • Креира једноставније електронске медије;
 • Пазуме принципе дизајнирања различитих графичких производа;
 • Интегрише захтеве заштите животне средине у процесе израде графичких производа;
 • Управља бојом кроз цео процес припреме за штампу;
 • Контролише специјализовану припрему за штампу за различите технологије штампе;
 • Контролише целокупан процес израде графичког производа за све технологије штампе ради унапређивања квалитета;
 • Планира графичку производњу пратећи трендове развоја савремених амбалажних материјала;
 • Примењује савремена технолошка решења дигиталних штампача у циљу побољшања квалитета графичких производа добијених технологијом дигиталне штампе;
 • Изради пословни план у циљу процењивања оправданости инвестирања у графичку производњу;
 • Анализира тржиште и издваја захтеве које треба применити;
 • Планира производњу у складу са новопостављеним захтевима тржишта;
 • Побољша постојећу графичку производњу у складу са новонасталим захтевима;
 • Трансформише организацију израде графичких производа у циљу побољшања протока материјала;
 • Разуме предности мрежног повезивања производних целина и одреди захтеве за успостављање побољшаног протока информација мрежним повезивањем;
 • Користи методе и технике испитивања различитих графичких производа у циљу управљања квалитетом.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Мултимедијалне презентације

8

2.

Заштита животне средине у графичкој индустрији

7

3.

Организација инвестиција

6

4.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Статистичке методе и технике

9

Стандардизација и оцењивање усаглашености

9

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

5.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Индустријска екологија

5

Еколошко пословање

5

6.

Методе и технике испитивања графичких производа

7

7.

Kолор менаџмент и специјализована припрема за штампу

8

8.

Савремени амбалажни материјали и системи паковања

7

9.

Стручна пракса 1

3

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

10.

Организација израде графичких производа

7

11.

Савремена технолошка решења дигиталних штампча

7

12.

Дизајнирање графичких производа

6

13.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Токови материјала у урбаним системима

7

Еколошки ризици

7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

14.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

Боје и лакови у графичкој индустрији

10

Дорада графичких производа специфичног дизајна

10

15.

Управљање квалитетом комерцијалних технологија штампе

5

16.

Примењени истраживачки рад

5

17.

Стручна пракса 2

3

18.

Завршни мастер рад - истраживачки рад

3

19.

Завршни мастер рад - израда и одбрана

9

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Мултимедијалне презентације                          8

     2.        Заштита животне средине у графичкој индустрији                    7

     3.        Организација инвестиција          6

    4.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Статистичке методе и технике           9

                  Стандардизација и оцењивање усаглашености            9

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

    5.       Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Индустријска екологија           5

                  Еколошко пословање           5

     6.        Методе и технике испитивања графичких производа                    7

     7.        Kолор менаџмент и специјализована припрема за штампу     8

     8.        Савремени амбалажни материјали и системи паковања       7

     9.        Стручна пракса 1           5

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    10.      Организација израде графичких производа        7

    11.      Савремена технолошка решења дигиталних штампча      7

    12.      Дизајнирање графичких производа     7

    13.       Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Токови материјала у урбаним системима          7

                Еколошки ризици          7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    14.       Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)

                  Боје и лакови у графичкој индустрији          10

                  Дорада графичких производа специфичног дизајна          10

    15.      Управљање квалитетом комерцијалних технологија штампе            5

    16.      Примењени истраживачки рад          5

    17.       Стручна пракса 2         3

    18.      Завршни мастер рад – истраживачки рад          3

    19.        Завршни мастер рад – израда и одбрана          9