Компјутерски машински системи

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Мастер струковни инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Трајање студија

Две године; Четири семестра

Укупан број ЕСПБ бодова

120 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2018/2019. година

Документа

Сврха студијског програма Компјутерски машински системи, кроз модул мастер струковни инжењер машинства је да образује мастер струковне инжењере машинства, који су компетентни да по завршетку мастер студија раде у конструкционим бироима, као конструктори сложених машинских елемената и конструкција, у припреми производње, као технолози-програмери, у производњи, у сектору контроле квалитета и у рачунарским центрима пројектно-производних предузећа, као и у услужним делатностима.

Поред претходног мастер струковни инжењери су оспособљени да прате и примењују најновија техничко-технолошка достигнућа на пољу примене рачунара у пројектно-производне сврхе, да сагледавају најновија технолошка достигнућа, да анализирају и упоређују технолошке варијанте и примењују савремене методе са циљем остваривања бољих производних резултата на начин који показује професионалан приступ струци.  У складу са циљевима врши се едукација студената из области рачунарске технике, програмирања, машинских материјала, обрадних система и програмирања CNC  алатних машина, коришћењем најновијих CAD / CAM пакета.

 • Способност решавања конкретних проблема уз употребу метода и поступака;
 • Способност да на одговарајући начин напишу и да презентују резултате свог рада;
 • Поседовање компетенција за праћење и примену новина у струци;
 • Темељно познавање и разумевање свих дисциплина студијског програма;
 • Способност конструисања сложених машинских елемената;
 • Оспособљеност да анализирају све параметре производних технологија уз изналажење најоптималнијих и најсврсисходнијих решења;
 • Способност праћења и примене најновијих техничких достигнућа;
 • Способност рада на рачунарима уз примену одговарајућих софтверских пакета;
 • Способност да самостално врши статистичку обраду резултата, као и да формулише и донесе одговарајуће закључке;
 • Да примењују најсавременија научна достигнућа у циљу израде неопходне технолошке документације;
 • Да стварају услове за анализу и примену савремених технолошких варијанти;
 • Да раде на пословима техничке контроле и управљања пословним системима и услужним делатностима;
 • Да учествују у припреми производње и др.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Компјутерски машински системи студент ће моћи да:

 • Стечена знања примењује у пракси;
 • Комуницира у професионалном и друштвеном окружењу;
 • Презентује резултате свог рада као и да формулише одговарајуће закључке;
 • Се упозна са најновијим методама спајања материјала;
 • Користе транспортне и складишне системе у технолошком процесу;
 • Претражује стручну литературу и на страном језику (енглеском);
 • Учествује у технолошким процесима израде машинских делова;
 • Се упозна са триболошким системима и рационално их примењује;
 • Вреднује свој рад, као и рад других;
 • Организује превентивна периодична испитивања услова рада;
 • Примењује савремене методе у процесу одржавања машинских система;
 • Предлаже мере за побољшање услова рада;
 • Препознају и изврше избор CNC машине, као и одаберу одговарајући алат и прибор;
 • Овлада процесом програмирања појединих CNC машина ;
 • Користе рачунар и одговарајући софтвер у процесу програмирања CNC машина;
 • Врше програмирање CNC машина применом најсавременијих CAD/CAM система за програмирање;
 • Примењују методе вештачке интелигенције;
 • Имплементира постојећа знања у пракси.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Простирање топлоте и масе

10

2.

Заваривање и спајање материјала

9

3.

Мехатронички системи

10

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

4.

Транспортни и складишни ситеми

9

5.

Нове производне технологије

9

6.

Триболошки системи

9

7.

Стручна пракса 1

4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

8./9.

Изборни блок 1 (студент бира 2 предметa)

Компјутерско моделирање и прорачун конструкција

8

Одржавање и поузданост машинских система

8

Савремени обрадни системи

8

Пројектовање машинских компоненти

8

10.

Примењени истраживачки рад

12

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

11./12.

Изборни блок 2(студент бира 2 предметa)

Методе вештачке интелигенције

8

CNC технологије

8

Интегрално управљање квалитетом производа

8

Индустријска постројења и аутоматика

8

13.

Стручна пракса 2

4

14.

Мастер рад

12

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Простирање топлоте и масе                        10

     2.        Заваривање и спајање материјала                  9

     3.        Мехатронички системи        10

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     4.        Транспортни и складишни ситеми          9

     5.        Нове производне технологије               9

     6.        Триболошки системи                          9

     7.        Стручна пракса 1          4

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

   8./9.       Изборни блок 1 (студент бира 2 предметa)

                  Компјутерско моделирање и прорачун конструкција          8

                Одржавање и поузданост машинских система         8

                Савремени обрадни системи         8

                Пројектовање машинских компоненти         8

    10.      Примењени истраживачки рад        12

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    11./12.       Изборни блок 2 (студент бира 2 предметa)

                  Методе вештачке интелигенције          8

                  CNC технологије         8

                  Интегрално управљање квалитетом производа          8

                  Индустријска постројења и аутоматика          8

    13.      Стручна пракса 2          4

    14.      Мастер рад         12