О АKАДЕМИЈИ

Академија техничких струковних студија Београд – АТССБ основана је Одлуком Владе Републике Србије 05 број 022-8045/2019 од 29.08.2019. године.

Одлуком Владе Републике Србије основана је нова високошколска установа спајањем четири високе школе струковних студија са вишедеценијским искуством рада у образовању, и то:

  • Високе школе струковних студија –Београдска политехника из Београда,
  • Високе техничке школе струковних студија из Београда,
  • Високе инжењерске школе струковних студија Техникум Таурунум из Београда,
  • Високе техничке школе струковних студија из Пожаревца.

Данас Академију чине четири одсека:

Академија у обављању делатности обједињује образовни, примењено-истраживачки рад као део јединственог процеса високог образовања. Делатност Академије је остваривање високог образовања кроз струковне студије првог и другог степена, у оквиру акредитованих студијских програма. Академија у оквиру своје делатности може реализовати програме образовања током читавог живота, ван оквира студијских програма, као и друге послове којима се комерцијализују резултати стручног, научног, истраживачког и уметничког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

  • Развој и утврђивање студијских програма, чиме преузимамо одговорност за квалитет образовања.
  • Слобода избора метода интерпретације наставних садржаја чиме наставно особље преузима одговорност за разумевање материје, стицање знања и компетенција студената.
  • Више времена у интерактивном раду са студентима – примењујемо концепт „студент у центру учења”.
  • Студент је дужан да испуњава наставне и предиспитне обавезе.
  • Стално унапређењe ефективности и ефикасности студирања.
  • Коректно опхођење и уважавање у односима са студентима.
  • Подршка учешћу студената у подизању квалитета наставног процеса.
  • Сарадња са послодавцима, привредним и јавним сектором у циљу унапређења релеватности студијских програма на националном нивоу.
  • Тежња ка применљивим знањима и вештинама.
  • Интернационализација Академијемобилност студената, наставника и ненаставног особља и учешће у међународним пројектима.
  • Настава је приоритетна активност.

Дан Академије техничких струковних студија је 21. мај.

Академија организује и изводи струковне студије, у складу са Законом, које  оспособљавају студенте за примену знања и вештина потребних за непосредно укључивање у радни процес.

Струковне студије обухватају следеће нивое, и то:

 1. студије првог степена – основне струковне студије које трају три године (180 ЕСПБ бодова) и специјалистичке струковне студије које трају једну годину (60 ЕСПБ бодова).
 2. студије другог степена –мастер струковне студије које трају две године (120 ЕСПБ бодова).

Академија је члан Конференције академија и високих школа.