ОРГАНИ

Органе Академије чине:

 • Орган управљања
 • Орган пословођења
 • Стручни органи
 • Студентски парламент
 • Савет послодаваца

ОРГАН УПРАВЉАЊА АКАДЕМИЈЕ – САВЕТ АКАДЕМИЈЕ

Савет Академије чине:

 1. представници Академије:
  • др Стојко Биочанин, председник Савета
  • др Жолт Kовач
  • мр Владан Радивојевић,
  • Љиљана Сушић
  • мр Миланка Плавшић
  • др Јован Исаковић
  • Срђан Барзут
  • др Татјана Секулић
  • др Драгослав Перић
  • Небојша Николић
 1. представници оснивача:
  • доц.др Владимир Павићевић
  • Веселин Лекић, дипл. правник
  • Нађа Младеновић Kораћ,дипл. правник
  • Бојана Стевановић, дипл. историчар,
  • Жарко Оташевић, дипл. филолог
 1. представници студената Академије:
  • Марко Радић
  • Милан Николић
  • Јован Глоговац

ОРГАН ПОСЛОВОЂЕЊА АКАДЕМИЈЕ – ПРЕДСЕДНИК АКАДЕМИЈЕ

Преседник Академије се бира из реда наставника Академије који су у радном односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време и имају изражене организаторске способности и искуство на пословима руковођења. За председника може бити изабрано лице које има минимално пет година рада у Академији, односно Одсеку, са пуним радним временом. Председник може имати помоћнике из реда запослених у Академији у радном односу са пуним радним временом.

СТРУЧНИ ОРГАНИ

Стручни органи Академије техничких струковних студија Београд су:

 • Наставно-стручно веће Академије – највиши стручни орган Академије, које чине председник, помоћници председника, руководиоци одсека, представници Већа одсека и представници Студентског парламента;
  • др Марина Стаменовић
  • др Предраг Максић
  • мр Весна Аливојводић
  • др ум. Јелена Дробац
  • др Данијела Живојиновић
  • др Зоран Лалић
  • др Милан Милутиновић
  • др Ђорђе Ђурђевић
  • др Александар Шотић
  • др Радиша Стефановић
  • др Злата Живковић
  • др Доминик Бркић
  • др Предраг Дробњак
  • др Александра Настасић
  • др Горан Зајић
 • Наставно-стручно већа Одсека – чине наставници, асистенти са докторатом и асистенти у радном односу са пуним радним временом који раде у Одсеку.
 • Колегијум Академије – оперативно тело које сазива председник Академије ради координирања рада Академије, чланови Колегијума су председник Академије, помоћници председника Академије, руководиоци Одсека, секретар Академије, секретар Одбора за квалитет а по потреби и други запослени по одлуци председника.
 • Веће катедре – стручни орган који разматра сва питања из домена наставе а који чине наставници и сарадници Академије из исте или сродних ужих научних области за које су бирани. Академија има девет катедри;
 • Одбор за квалитет – орган који промовише културу квалитета у Академији и који се стара о успостављању, одржавању и развоју система менаџмента квалитетом;
 • Етички одбор – саветодавно и стручно тело које образује Академија.

СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

Студентски парламент је орган Академије преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе у Академији, у складу са Законом. Рад Студентског парламента је јаван. Избори за председника Студентског парламента Академије и чланове Студентског парламента Академије спроводе се у априлу, једном у две године. Право да бирају и буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента Академије имају студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. У саставу Студентског парламента заступљено је најмање 30% представника мање заступљеног пола.

САВЕТ ПОСЛОДАВАЦА

Савет послодаваца је саветодавни орган Академије чија је улога остваривање сарадње између Академије и привреде, а у циљу развоја студијских програма Академије у складу са потребама тржишта рада, као и проналажења могућности и начина за практичну обуку студената Академије током студија. Савет послодаваца има до пет чланова, из следећих области: графичко инжењерство, машинско инжењерство, саобраћајно инжењерство, инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, електротехничко и рачунарско инжењерство, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, биотехнологиј и дизајн.