Дизајн индустријских производа

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни дизајнер

Област

Примењене уметности и дизајн

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 1994/1995. година

Документа

На студијском програму Дизајн индустријских производа студенти се оспособљавају да професионално обављају послове у дизајнерским студијима и бироима који се баве дизајном индустријских производа, дизајном унутрашњег простора, планирањем и опремањем изложбених простора и дизајном урбаног мобилијара. Студијски програм је усмерен на перманентну сарадњу са еминентним привредним и друштвеним организацијама кроз студијске посете и стручну праксу.

Циљеви наставног процеса на овом студијском програму предвиђају образовање професионалног струковног дизајнера – пројектанта индустријских производа, креативног, спремног да усвојена и стечена знања и вештине примени у пракси. Концептима и идејним решењима кроз креирање идејних скица, проучавање техничких карактеристика и финализацију производа, студенти стичу знања из техничке културе. Студенти развијају систем вредновања примењујући аналитичност, креативност и унапређују способност да прате логику развоја производа. Друштвено хуманистички предмети оспособљавају их да нађу своје место у будућем радном и професионалном окружењу.

 • Примењује теоријска и практична знања у пракси;
 • Развија способност критичког и самокритичког мишљења;
 • Способност анализирања и креативног изражавања;
 • Разуме улогу и начин рада дизајнера индустријских производа;
 • Адаптира и максимализује свој учинак и допринос у условима пројектантског тимског рада;
 • Способност комуницирања у професионалном и друштвеном окружењу и изради техничке документације;
 • Способност комуницирања на енглеском језику;
 • Способност за дошколовавање и наставак студирања;
 • Способност учења, усавршавања, праћења и препознавања новина у области дизајна индустријских производа;
 • Разумевање сопствене улоге и улога других стручњака као и утицај метафактора у циклусу креације на теоријском и практичном плану;
 • Способност да сагледа и контролише креативни процес пре, за време и након дизајнирања у задатим оквирима;
 • Примењује специјализоване софтверске пакете који су неопходни у развоју, пројектовању и извођењу дизајна индустријских производа;
 • Способност да дизајнира индустријске производе по захтеву наручиоца (инвеститора);
 • Способност креирања техничких решења која задовољавају естетске, функционалне, ергономске и техничко – технолошке захтеве;
 • Способност планирања и опремања простора.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Дизајн индустријских производа, студент ће моћи да:

 • Анализира и вреднује свој и рад других;
 • Комуницира на енглеском језику;
 • Користи презентационе технике као начин изражавања у комуникацији са окружењем;
 • Дизајнира индустријске производе по захтеву наручиоца (клијента, инвеститора);
 • Креативно пројектује у складу са производним и тржишним реалностима на локалном и ширем плану;
 • Моделује, конструише и склапа једноставнију тродимензионалну макету или прототип дизајнираног индустријског производа у циљу одабира материјала и елемената склопова за реализацију индустријског производа;
 • Разуме и користи различите методе и технике из струке у решавању проблема;
 • Објасни сопствену улогу и улоге других стручњака, као и утицај метафактора у циклусу креације на теоријском и практичном нивоу;
 • Израђује идејне пројекте и потребну техничку документацију;
 • Учествује у изради пројеката у пројектантском тиму;
 • Користи актуелне софтверске пакете;
 • Дизајнира модуларни систем намештаја прилагођен за индустријску производњу;
 • Планира и опрема просторе у ентеријеру и екстеријеру;
 • Користи литературу, каталоге, периодику и интернет у циљу стручног усавршавања.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Техничко цртање

7

2.

Основи дизајнирања 1

8

3.

Цртање 1

7

4.

Развој производа

6

5.

Енглески језик 1

3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Историја уметности 1

4

7.

Основи дизајнирања 2

9

8.

Цртање 2

7

9.

Енглески језик 2

3

10.

Презентационе технике 1

6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Сликање

6

12.

Историја уметности 2

4

13.

Дизајнирање производа 1

9

14.

Презентационе технике 2

6

15.

Материјали

5

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Дизајнирање производа 2

9

17.

Израда модела

8

18.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање пројектима

5

Фотографија

5

19.

CAD 1

5

20.

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

21.

Дизајнирање производа 3

9

22.

Дизајнирање ентеријера

8

23.

CAD 2

6

24.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Заштита животне средине

4

Менаџмент квалитетом

4

Основи пословања

4

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

25.

Дизајн урбаног мобилијара

7

26.

Социологија културе

4

27.

Психологија

4

28.

Припрема завршног рада

6

29.

Завршни рад

12

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Техничко цртање                          7

     2.         Основи дизајнирања                    8

     3.         Цртање 1          7

     4.         Развој производа            6

     5.         Енглески језик 1                3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.         Историја уметности 1                            4

     7.         Основи дизајнирања 2           9

     8.        Цртање 2                          7

     9.        Енглески језик 2                     3

    10.       Презентационе технике 1          6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.       Сликање          6

    12.       Историја уметности 2          4

    13.       Дизајнирање производа 1          9

    14.       Презентационе технике 2          6

    15.       Материјали          5

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    16.       Дизајнирање производа 2          9

    17.       Израда модела          8

    18.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Управљање пројектима          5

                  Фотографија          5

    19.        CAD 1          5

    20.       Стручна пракса          3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    21.       Дизајнирање производа 3          9

    22.       Дизајнирање ентеријера          8

    23.       CAD 2          7

    24.       Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Заштита животне средине          4

                  Менаџмент квалитетом          4

                  Основи пословања          4

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    25.       Дизајн урбаног мобилијара          7

    26.       Социологија културе          4

    27.       Психологија          4

    28.       Припрема завршног рада          6

    29.       Завршни рад          12