Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни инжењер саобраћаја

Област

Саобраћајно инжењерство

Трајање студија

Три године; Шест семестара

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2008/2009. година

Документа

Студијски програм Друмски и градски саобраћај прати савремене трендове у саобраћајном инжењерству и заснива се на наставном плану у оквиру којег се изучавају организација транспорта путника и робе, безбедност и регулисање саобраћаја, прописи у саобраћају и транспорту, као и утицаји инфраструктуре, просторних и временских ограничења на процесе у саобраћају и транспорту. Основни циљ студијског програма јесте да се кроз интегрисану теоријску и практичну наставу образује и оспособи инжењерски кадар који ће на бази стечених знања успешно решавати задатке из области организације, безбедности и регулисања саобраћаја и транспорта.

Студент стичу знања и вештине за обављање послова, на нивоу струковног инжењера саобраћаја, из области саобраћаја и транспорта у оперативним условима: одабира оптималног транспортног средства, транспорта и претоварних центара; организације паркиралишта, сервиса и аутобаза; анализе токова путника, робе и возила на саобраћајним терминалима; безбедности, регулисања и надзора над одвијањем саобраћаја; унутрашњег транспорта; организације јавног градског превоза; осигурања и процене штете.

 • Самостална примена стеченог знања и вештина након завршетка студија;
 • Самостално коришћење литературе, стандарда и техничких прописа који се односе на струку;
 • Критички приступ анализи постојећег стања и по потреби давање предлога за побољшање;
 • Развијање комуникационе способности и испољавање смисла за тимски рад;
 • Способност наставка студија;
 • Поштовање професионалне етике;
 • Вођење послова: друмског саобраћаја и транспорта, унутрашњег транспорта, организације јавног градског путничког превоза, рада путничких и робних терминала, регулисања и безбедности саобраћаја, надзора над спровођењем мера безбедности саобраћаја, осигурања и процене штете на возилима и др.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Друмски и градски саобраћај студент ће моћи да:

 • Примена стечених знања за решавање задатака у оквиру конкретних примера из инжењерске праксе;
 • Оспособљеност за самосталан и тимски рад;
 • Разумевање и превођење стручних текстова са енглеског језика;
 • Коришћење рачунара и рад у основним Microsoft Office апликацијама;
 • Израда цртежа у програму AutoCAD;
 • Способност рада на пројектима;
 • Способност управљања процесом пословања радне организације;
 • Разумевање законитости кретања возила;
 • Разумевање функције и области примене појединих елемената машина и уређаја;
 • Познавање техничких материјала са становишта карактеристика, техничких захтева и економске оправданости;
 • Познавање основних принципа у области погонских горива и мазива;
 • Мерење параметара и анализа карактеристика саобраћајних токова;
 • Правилан избор вида транспорта, транспортног средства, руте кретања, као и мера безбедности и заштите у зависности од карактеристика робе и амбалаже;
 • Организовање и извршавање задатака транспорта робе и путника различитим видовима превоза;
 • Разумевање основних карактеристика и могућих ефеката опасних материја;
 • Сагледавање утицаја саобраћајно-транспортних процеса на животну средину;
 • Разумевање финансијских појмова и поседовање вештина неопходних за успешно финансијско преговарање и уговарање;
 • Вођење процеса и организације одржавања возила;
 • Избор оптималне руте кретања возила на мрежи са аспекта постојећих ограничења;
 • Организовање паркирања у градовима и организација рада аутобаза;
 • Вођење и организовање унутрашњег транспорта цикличног и континуалног типа на простору материјалне производње, претоварних центара, складишта и центара потрошње;
 • Решавање оперативних проблема регулисања саобраћаја и вођење послова постављања и одржавања саобраћајних знакова и ознака на путу;
 • Организовање јавног градског путничког превоза у погледу израде реда вожње и утврђивања оптималног типа транспортног средства на линији;
 • Организација и реализација унутрашње контроле безбедности саобраћаја у предузећима, дефинисање превентивних програма за унапређење безбедности друмског саобраћаја и спровођење кампања;
 • Саобраћајно-техничка анализа типичних саобраћајних незгода;
 • Познавање палетизације, контејнеризације, рада на робном, контејнерском терминалу, одабир одговарајућег транспортног суда, дефинисање механизације транспорта и претовара;
 • Познавање прописа у области осигурања возила, терета и путника, процена вредности возила и процена вредности штете на возилу;
 • Способност рада на пројектима;
 • Способност управљања процесом пословања радне организације у области саобраћаја и транспорта.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика Б

8

2.

Физика

8

3.

Техничка механика

8

4.

Енглески језик (1. и 2. семестар)

7

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

5.

Отпорност материјала Б

7

6.

Технички материјали и погонске материје

7

7.

Понашање робе у транспорту

8

8.

Јавни градски превоз

7

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

9.

Организација и технологија друмског транспорта

7

10.

Елементи машина и уређаја

7

11.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Управљање пројектима

6

Основе примене рачунара у инжењерству

6

12.

Теорија саобраћајних токова

7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

13.

Мотори и моторна возила

7

14.

Информатика

6

15.

Безбедност саобраћаја

8

16.

Унутрашњи транспорт

6

17.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Еколошки менаџмент

6

Финансијски менаџмент и пословно уговарање

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

18.

Путнички саобраћајни терминали и аутобазе

7

19.

Регулисање саобраћаја

6

20.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Интернет и електронско пословање

6

Опасне и штетне материје и заштита животне средине

8

21.

Интегрални транспорт

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

22.

Изборни блок 4 (студент бира 1 предмета)

Средства и опрема за личну заштиту на раду

6

Објекти и инсталације намењени за радне процесе

6

23.

Изборни блок 5 (студент бира 1 предмета)

Техничко управљање ризицима у осигурању

6

Осигурање и процена штете

6

24.

Путеви и уличне мреже

6

25.

Експлоатације и одржавање техничких средстава

6

26.

Стручна пракса

4

27.

Завршни рад

7

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика Б                         8

     2.         Физика                  8

     3.        Техничка механика         8

     4.         Енглески језик (1. и 2. семестар)          7  

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     5.         Отпорност материјала Б                7

     6.        Технички материјали и погонске материје                           7

     7.        Понашање робе у транспорту          8

     8.        Јавни градски превоз                         7

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

     9.        Организација и технологија друмског транспорта                    7

    10.      Елементи машина и уређаја          7

    11.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Управљање пројектима         6

                Основе примене рачунара у инжењерству         6

12.      Теорија саобраћајних токова          7

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

  13.      Мотори и моторна возила          7

    14.      Информатика          6

    15.      Безбедност саобраћаја         8

    16.      Унутрашњи транспорт          6

    17.       Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Еколошки менаџмент         6

                  Финансијски менаџмент и пословно уговарање         6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    18.      Путнички саобраћајни терминали и аутобазе          7

    19.      Регулисање саобраћаја        3

   20.       Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Интернет и електронско пословање         6

                  Опасне и штетне материје и заштита животне средине         8

    21.      Интегрални транспорт          6

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

22.       Изборни блок 4 (студент бира 1 предмет)           

                  Средства и опрема за личну заштиту на раду      6    

                  Објекти и инсталације намењени за радне процесе          6

23.       Изборни блок 5 (студент бира 1 предмет)           

                  Техничко управљање ризицима у осигурању         6 

                  Осигурање и процена штете         6

    24.      Путеви и уличне мреже          6

    25.      Експлоатација и одржавање техничких средстава         6

    26.      Стручна пракса         4

    27.       Завршни рад          7