Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer saobraćaja

Oblast

Saobraćajno inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2008/2009. godina

Dokumenta

Studijski program Drumski i gradski saobraćaj prati savremene trendove u saobraćajnom inženjerstvu i zasniva se na nastavnom planu u okviru kojeg se izučavaju organizacija transporta putnika i robe, bezbednost i regulisanje saobraćaja, propisi u saobraćaju i transportu, kao i uticaji infrastrukture, prostornih i vremenskih ograničenja na procese u saobraćaju i transportu. Osnovni cilj studijskog programa jeste da se kroz integrisanu teorijsku i praktičnu nastavu obrazuje i osposobi inženjerski kadar koji će na bazi stečenih znanja uspešno rešavati zadatke iz oblasti organizacije, bezbednosti i regulisanja saobraćaja i transporta.

Student stiču znanja i veštine za obavljanje poslova, na nivou strukovnog inženjera saobraćaja, iz oblasti saobraćaja i transporta u operativnim uslovima: odabira optimalnog transportnog sredstva, transporta i pretovarnih centara; organizacije parkirališta, servisa i autobaza; analize tokova putnika, robe i vozila na saobraćajnim terminalima; bezbednosti, regulisanja i nadzora nad odvijanjem saobraćaja; unutrašnjeg transporta; organizacije javnog gradskog prevoza; osiguranja i procene štete.

 • Samostalna primena stečenog znanja i veština nakon završetka studija;
 • Samostalno korišćenje literature, standarda i tehničkih propisa koji se odnose na struku;
 • Kritički pristup analizi postojećeg stanja i po potrebi davanje predloga za poboljšanje;
 • Razvijanje komunikacione sposobnosti i ispoljavanje smisla za timski rad;
 • Sposobnost nastavka studija;
 • Poštovanje profesionalne etike;
 • Vođenje poslova: drumskog saobraćaja i transporta, unutrašnjeg transporta, organizacije javnog gradskog putničkog prevoza, rada putničkih i robnih terminala, regulisanja i bezbednosti saobraćaja, nadzora nad sprovođenjem mera bezbednosti saobraćaja, osiguranja i procene štete na vozilima i dr.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Drumski i gradski saobraćaj student će moći da:

 • Primena stečenih znanja za rešavanje zadataka u okviru konkretnih primera iz inženjerske prakse;
 • Osposobljenost za samostalan i timski rad;
 • Razumevanje i prevođenje stručnih tekstova sa engleskog jezika;
 • Korišćenje računara i rad u osnovnim Microsoft Office aplikacijama;
 • Izrada crteža u programu AutoCAD;
 • Sposobnost rada na projektima;
 • Sposobnost upravljanja procesom poslovanja radne organizacije;
 • Razumevanje zakonitosti kretanja vozila;
 • Razumevanje funkcije i oblasti primene pojedinih elemenata mašina i uređaja;
 • Poznavanje tehničkih materijala sa stanovišta karakteristika, tehničkih zahteva i ekonomske opravdanosti;
 • Poznavanje osnovnih principa u oblasti pogonskih goriva i maziva;
 • Merenje parametara i analiza karakteristika saobraćajnih tokova;
 • Pravilan izbor vida transporta, transportnog sredstva, rute kretanja, kao i mera bezbednosti i zaštite u zavisnosti od karakteristika robe i ambalaže;
 • Organizovanje i izvršavanje zadataka transporta robe i putnika različitim vidovima prevoza;
 • Razumevanje osnovnih karakteristika i mogućih efekata opasnih materija;
 • Sagledavanje uticaja saobraćajno-transportnih procesa na životnu sredinu;
 • Razumevanje finansijskih pojmova i posedovanje veština neophodnih za uspešno finansijsko pregovaranje i ugovaranje;
 • Vođenje procesa i organizacije održavanja vozila;
 • Izbor optimalne rute kretanja vozila na mreži sa aspekta postojećih ograničenja;
 • Organizovanje parkiranja u gradovima i organizacija rada autobaza;
 • Vođenje i organizovanje unutrašnjeg transporta cikličnog i kontinualnog tipa na prostoru materijalne proizvodnje, pretovarnih centara, skladišta i centara potrošnje;
 • Rešavanje operativnih problema regulisanja saobraćaja i vođenje poslova postavljanja i održavanja saobraćajnih znakova i oznaka na putu;
 • Organizovanje javnog gradskog putničkog prevoza u pogledu izrade reda vožnje i utvrđivanja optimalnog tipa transportnog sredstva na liniji;
 • Organizacija i realizacija unutrašnje kontrole bezbednosti saobraćaja u preduzećima, definisanje preventivnih programa za unapređenje bezbednosti drumskog saobraćaja i sprovođenje kampanja;
 • Saobraćajno-tehnička analiza tipičnih saobraćajnih nezgoda;
 • Poznavanje paletizacije, kontejnerizacije, rada na robnom, kontejnerskom terminalu, odabir odgovarajućeg transportnog suda, definisanje mehanizacije transporta i pretovara;
 • Poznavanje propisa u oblasti osiguranja vozila, tereta i putnika, procena vrednosti vozila i procena vrednosti štete na vozilu;
 • Sposobnost rada na projektima;
 • Sposobnost upravljanja procesom poslovanja radne organizacije u oblasti saobraćaja i transporta.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika B

8

2.

Fizika

8

3.

Tehnička mehanika

8

4.

Engleski jezik (1. i 2. semestar)

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Otpornost materijala B

7

6.

Tehnički materijali i pogonske materije

7

7.

Ponašanje robe u transportu

8

8.

Javni gradski prevoz

7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

9.

Organizacija i tehnologija drumskog transporta

7

10.

Elementi mašina i uređaja

7

11.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

Upravljanje projektima

6

Osnove primene računara u inženjerstvu

6

12.

Teorija saobraćajnih tokova

7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

13.

Motori i motorna vozila

7

14.

Informatika

6

15.

Bezbednost saobraćaja

8

16.

Unutrašnji transport

6

17.

Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

Ekološki menadžment

6

Finansijski menadžment i poslovno ugovaranje

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

18.

Putnički saobraćajni terminali i autobaze

7

19.

Regulisanje saobraćaja

6

20.

Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

Internet i elektronsko poslovanje

6

Opasne i štetne materije i zaštita životne sredine

8

21.

Integralni transport

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.

Izborni blok 4 (student bira 1 predmeta)

Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu

6

Objekti i instalacije namenjeni za radne procese

6

23.

Izborni blok 5 (student bira 1 predmeta)

Tehničko upravljanje rizicima u osiguranju

6

Osiguranje i procena štete

6

24.

Putevi i ulične mreže

6

25.

Eksploatacije i održavanje tehničkih sredstava

6

26.

Stručna praksa

4

27.

Završni rad

7

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika B                         8

     2.         Fizika                  8

     3.        Tehnička mehanika         8

     4.         Engleski jezik (1. i 2. semestar)          7  

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.         Otpornost materijala B                7

     6.        Tehnički materijali i pogonske materije                           7

     7.        Ponašanje robe u transportu          8

     8.        Javni gradski prevoz                         7

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

     9.        Organizacija i tehnologija drumskog transporta                    7

    10.      Elementi mašina i uređaja          7

    11.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmet)

                  Upravljanje projektima         6

                Osnove primene računara u inženjerstvu         6

12.      Teorija saobraćajnih tokova          7

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

  13.      Motori i motorna vozila          7

    14.      Informatika          6

    15.      Bezbednost saobraćaja         8

    16.      Unutrašnji transport          6

    17.       Izborni blok 2 (student bira 1 predmet)

                  Ekološki menadžment         6

                  Finansijski menadžment i poslovno ugovaranje         6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    18.      Putnički saobraćajni terminali i autobaze          7

    19.      Regulisanje saobraćaja        3

   20.       Izborni blok 3 (student bira 1 predmet)

                  Internet i elektronsko poslovanje         6

                  Opasne i štetne materije i zaštita životne sredine         8

    21.      Integralni transport          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

22.       Izborni blok 4 (student bira 1 predmet)           

                  Sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu      6    

                  Objekti i instalacije namenjeni za radne procese          6

23.       Izborni blok 5 (student bira 1 predmet)           

                  Tehničko upravljanje rizicima u osiguranju         6 

                  Osiguranje i procena štete         6

    24.      Putevi i ulične mreže          6

    25.      Eksploatacija i održavanje tehničkih sredstava         6

    26.      Stručna praksa         4

    27.       Završni rad          7