Energetska efikasnost i čista energija

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer mašinstva

Oblast

Mašinsko inženjerstvo

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2018/2019.

Dokumenta

Svrha studijskog programa Energetska efikasnost i čista energija je obrazovanje strukovnih inženjera, osposobljenih da rade na poslovima energetske efikasnosti u proizvodnji, transportu i korišćenju toplotne i električne energije, primeni zelene energije – obnovljivih izvora energije, produbljivanju znanja neophodnih za projektovanje i procenu energetski efikasnih zgrada, sticanje profesionalne kvalifikacije (ulaznog osnova za licencu) za poslove u domenu izrade elaborata energetske efikasnosti i energetske sertifikacije zgrada, sticanje profesionalne kvalifikacije kao ulaznog osnova za polaganje ispita i dobijanje zvanja LEED-G(reen) A(ssociate).

Stoga energetsku efikasnost u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program, koji je nastao kao odgovor na ukazane potrebe iz prakse. Ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih principa energetske efikasnosti iz različitih oblasti tehnike i ovladaju dopunskim stručnim znanjima za realizaciju energetski efikasnih objekata.  Studijski program Energetska efikasnost i čista energija koncipiran je tako da kontinuirano prati najnovija svetska dostignuća iz oblasti energetske efikasnosti  i čiste energije i vrši njihovu implemntaciju u nastavni proces, vodeći računa o potrebama domaće mašinske industrije.

 • Temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina studijskog programa;
 • Sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu metoda i postupaka;
 • Sposobnost da na odgovarajući način napiše i da prezentuje rezultate svog rada;
 • Posedovanje kompetencija za praćenje i primenu novina u struci, kao i za saradnju sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • Sposobnost korišćenja laboratorijske i terenske opreme, kao i odgovarajućih softvera;
 • Osposobljenost da analizira sve parametre energetske efikasnosti i primenu obnovljivih izvora energije;
 • Da projektuje energetski efikasne energetske objekte i da organizuje i upravlja procesom izgradnje takvih objekata;
 • Sposobnost da samostalno vrši statističku obradu rezultata, kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke;
 • Stiče znanja kako da ekonomično koristi prirodne resurse Republike Srbije, u skladu sa principima održivog razvoja.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Energetska efikasnost i čista energija, student će moći da:

 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Usmeno i pismeno prezentuje rezultate svog rada kao i da formuliše odgovarajuće zaključke;
 • Pretražuje stručnu literaturu i na stranom jeziku (engleskom);
 • Primeni propise, standarde i ostale normativno-tehničke dokumente;
 • Vrednuje svoj rad, kao i rad drugih;
 • Organizuje preventivna periodična ispitivanja uslova radne sredine i vrši procenu energetske efikasnosti;
 • Pripremi izradu akata o proceni energetske efikasnosti i predloži mere za njeno poboljšanje;
 • Predlaže mere za poboljšanje uslova rada i primenu obnovljivih izvora energije;
 • Projektuje energetski efikasne objekte, kao i da upravlja procesom izgradnje istih;
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera zaštite na radu u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima i standardima;
 • Propisuje tehnološke postupke iz oblasti energetske efikasnosti;
 • Implementira postojeća znanja u praksi;
 • Učestvuje u inspekcijskom nadzoru i izveštava nadležnu inspekciju rada o stanju energetske efikasnosti objekata.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika 1

8

2.

Engleski jezik 1

5

3.

Računarski alati

5

4.

Tehničko crtanje

6

5.

Tehnička mehanika 1

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika 2

7

7.

Engleski jezik 2

5

8.

Otpornost materijala

6

9.

Tehnička mehanika 2

6

10.

Materijali

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Mašinski elementi 1

6

12.

Operativni sistemi i korisnički softveri

6

13

Hidraulika i pneumatika

6

14.

Mašinski sistemi

6

15.

Informacioni sistemi 1

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Elektrotehnika sa elektronikom

6

17.

Mašinski elementi 2

6

18.

Kompjutersko projektovanje 1

6

19.

Obradni procesi

6

20.

Senzori i aktuatori

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Merenje i kontrola

6

22.

Obnovljivi izvori energije – zelena energija

6

23.

Energetski procesi i okruženje

6

24./25.

Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

Web aplikacije

6

Kompjutersko projektovanje 2

6

Organizacija proizvodnje 1

6

Tehnološki postupci

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26.

Stručna praksa

4

27./28.

Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

Termoenergetska analiza procesa

7

Projektovanje energetski efikasnih objekata

7

Energetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije

7

Energetska efikasnost i zaštita životne sredine

7

29.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika 1                        8

     2.        Engleski jezik 1                    5

     3.        Računarski alati         5

     4.        Tehničko crtanje           6

     5.        Tehnička mehanika I                6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika 2                            7

     7.        Engleski jezik 2           5

     8.        Otpornost materijala                      6

     9.      Tehnička mehanika 2                     6

    10.      Materijali       6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Mašinski elementi 1         6

    12.      Operativni sistemi i korisnički softveri        6

    13.      Hidraulika i pneumatika       6

    14.      Mašinski sistemi        6

    15.      Informacioni sistemi 1         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Elektrotehnika sa elektronikom         6

    17.      Mašinski elementi 2        6

    18.      Kompjutersko projektovanje 1         6

    19.        Obradni procesi         6

    20.      Senzori i aktuatori        6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.      Merenje i kontrola        6

    22.      Obnovljivi izvori energije – zelena energija         6

    23.      Energetski procesi i okruženje         6

    24./25.       Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

                  Web aplikacije        6

                Kompjutersko projektovanje 2         6

                  Organizacija proizvodnje 1          6

                  Tehnološki postupci          6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26.      Energetski procesi i okruženje         4

    27./28.       Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

                  Termoenergetska analiza procesa          7

                  Projektovanje energetski efikasnih objekata          7

                  Energetska efikasnost sistema grejanja i klimatizacije          7

                  Energetska efikasnost i zaštita životne sredine          7

    29.       Završni rad          12