Енергетска ефикасност и чиста енергија

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2018/2019.

Документа

Сврха студијског програма Енергетска ефикасност и чиста енергија је образовање струковних инжењера, оспособљених да раде на пословима енергетске ефикасности у производњи, транспорту и коришћењу топлотне и електричне енергије, примени зелене енергије – обновљивих извора енергије, продубљивању знања неопходних за пројектовање и процену енергетски ефикасних зграда, стицање професионалне квалификације (улазног основа за лиценцу) за послове у домену израде елабората енергетске ефикасности и енергетске сертификације зграда, стицање професионалне квалификације као улазног основа за полагање испита и добијање звања LEED-G(reen) A(ssociate).

Стога енергетску ефикасност у образовном смислу треба посматрати као студијски програм, који је настао као одговор на указане потребе из праксе. Овај програм треба да омогући студентима да додатно конкретизују своја знања која се базирају на разумевању основних принципа енергетске ефикасности из различитих области технике и овладају допунским стручним знањима за реализацију енергетски ефикасних објеката.  Студијски програм Енергетска ефикасност и чиста енергија конципиран је тако да континуирано прати најновија светска достигнућа из области енергетске ефикасности  и чисте енергије и врши њихову имплемнтацију у наставни процес, водећи рачуна о потребама домаће машинске индустрије.

 • Темељно познавање и разумевање свих дисциплина студијског програма;
 • Способност решавања конкретних проблема уз употребу метода и поступака;
 • Способност да на одговарајући начин напишe и да презентујe резултате свог рада;
 • Поседовање компетенција за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем;
 • Способност коришћења лабораторијске и теренске опреме, као и одговарајућих софтвера;
 • Оспособљеност да анализира све параметре енергетске ефикасности и примену обновљивих извора енергије;
 • Да пројектујe енергетски ефикасне енергетске објекте и да организујe и управља процесом изградње таквих објеката;
 • Способност да самостално врши статистичку обраду резултата, као и да формулише и донесе одговарајуће закључке;
 • Стичe знања како да економично користi природне ресурсе Републике Србије, у складу са принципима одрживог развоја.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Енергетска ефикасност и чиста енергија, студент ће моћи да:

 • Комуницира у професионалном и друштвеном окружењу;
 • Усмено и писмено презентује резултате свог рада као и да формулише одговарајуће закључке;
 • Претражује стручну литературу и на страном језику (енглеском);
 • Примени прописе, стандарде и остале нормативно-техничке документе;
 • Вреднује свој рад, као и рад других;
 • Организује превентивна периодична испитивања услова радне средине и врши процену енергетске ефикасности;
 • Припреми израду аката о процени енергетске ефикасности и предложи мере за њено побољшање;
 • Предлаже мере за побољшање услова рада и примену обновљивих извора енергије;
 • Пројектује енергетски ефикасне објекте, као и да управља процесом изградње истих;
 • Свакодневно прати и контролише примену мера заштите на раду у складу са важећим законским и техничким прописима и стандардима;
 • Прописујe технолошке поступке из области енергетске ефикасности;
 • Имплементира постојећа знања у пракси;
 • Учествује у инспекцијском надзору и извештава надлежну инспекцију рада о стању енергетске ефикасности објеката.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика 1

8

2.

Енглески језик 1

5

3.

Рачунарски алати

5

4.

Техничко цртање

6

5.

Техничка механика 1

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Математика 2

7

7.

Енглески језик 2

5

8.

Отпорност материјала

6

9.

Техничка механика 2

6

10.

Материјали

6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Машински елементи 1

6

12.

Оперативни системи и кориснички софтвери

6

13

Хидраулика и пнеуматика

6

14.

Машински системи

6

15.

Информациони системи 1

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Електротехника са електроником

6

17.

Машински елементи 2

6

18.

Компјутерско пројектовање 1

6

19.

Обрадни процеси

6

20.

Сензори и актуатори

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

21.

Мерење и контрола

6

22.

Обновљиви извори енергије – зелена енергија

6

23.

Енергетски процеси и окружење

6

24./25.

Изборни блок 1 (студент бира 2 предмета)

Web апликације

6

Компјутерско пројектовање 2

6

Организација производње 1

6

Технолошки поступци

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

26.

Стручна пракса

4

27./28.

Изборни блок 2 (студент бира 2 предмета)

Термоенергетска анализа процеса

7

Пројектовање енергетски ефикасних објеката

7

Енергетска ефикасност система грејања и климатизације

7

Енергетска ефикасност и заштита животне средине

7

29.

Завршни рад

12

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика 1                        8

     2.        Енглески језик 1                    5

     3.        Рачунарски алати         5

     4.        Техничко цртање           6

     5.        Техничка механика I                6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Математика 2                            7

     7.        Енглески језик 2           5

     8.        Отпорност материјала                      6

     9.      Техничка механика 2                     6

    10.      Материјали       6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.      Машински елементи 1         6

    12.      Оперативни системи и кориснички софтвери        6

    13.      Хидраулика и пнеуматика       6

    14.      Машински системи        6

    15.      Информациони системи 1         6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    16.      Електротехника са електроником         6

    17.      Машински елементи 2        6

    18.      Компјутерско пројектовање 1         6

    19.        Обрадни процеси         6

    20.      Сензори и актуатори        6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    21.      Мерење и контрола        6

    22.      Обновљиви извори енергије – зелена енергија         6

    23.      Енергетски процеси и окружење         6

    24./25.       Изборни блок 1 (студент бира 2 предмета)

                  Web апликације        6

                Компјутерско пројектовање 2         6

                  Организација производње 1          6

                  Технолошки поступци          6

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    26.      Енергетски процеси и окружење         4

    27./28.       Изборни блок 2 (студент бира 2 предмета)

                  Термоенергетска анализа процеса          7

                  Пројектовање енергетски ефикасних објеката          7

                  Енергетска ефикасност система грејања и климатизације          7

                  Енергетска ефикасност и заштита животне средине          7

    29.       Завршни рад          12