Industrijsko inženjerstvo

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer industrijskog inženjerstva

Oblast

Industrijsko inženjerstvo i industrijski menadžment

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2018/2019. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Svrha studijskog programa Industrijsko inženjerstvo je obrazovanje strukovnih inženjera, osposobljenih da rade na poslovima proizvodnje, transporta, menadžmenta i programiranja, te produbljivanju znanja neophodnih za vođenje odgovarajućih poslova, uspostavljanju računarskih mreža i pravljenje baza podataka. Zato studije industrijskog inženjerstva u obrazovnom smislu treba posmatrati kao studijski program, koji je nastao kao odgovor na ukazane potrebe koje je iskazala praksa. Ovaj program treba da omogući studentima da dodatno konkretizuju svoja znanja koja se baziraju na razumevanju osnovnih principa industrijskog inženjerstva iz različitih oblasti tehnike i ovladaju dopunskim stručnim znanjima iz oblasti mašinstva, informacionih tehnologija i menadžmenta. 

Studijski program Industrijsko inženjerstvo koncipiran je tako da kontinuirano prati savremena dostignuća iz nabrojanih oblasti i vrši njihovu  implemntaciju u nastavni proces, vodeći računa o potrebama domaće mašinske industrije. Svrha studijskog programa je u skladu sa osnovnim zadacima Akademije i njenom suštinskom orjentacijom i tradicijom vodeće obrazovne institucije na polju industrijskog inženjerstva u savremenoj proizvodnji gde se traži brza promena proizvodnog programa.

 • Temeljno poznavanje i razumevanje svih disciplina studijskog programa;
 • Sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu metoda i postupaka;
 • Sposobnost da planiraju, pripremaju i unapređuju proizvodnju;
 • Sposobnost praćenja i primene novina u struci;
 • Sposobnost saradnje sa lokalnim socijalnim i međunarodnim okruženjem;
 • Sposobnost korišćenja laboratorijske i terenske opreme, kao i odgovarajućih softvera;
 • Da rade u informatičkom centru poslovno-proizvodnih sistema;
 • Da rade u sektoru kontrole kvaliteta;
 • Sposobnost da samostalno vrše statističku obradu rezultata, kao i da formulišu i donose odgovarajuće zaključke;
 • Da uvode standarde i sisteme kvaliteta;
 • Da rade kao menadžeri i programeri.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Industrijsko inženjerstvo, student će moći da:

 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Usvoji principe profesionalne etike u struci;
 • Usmeno i pismeno prezentuje rezultate svog rada;
 • Pretražuje stručnu literaturu;
 • Radi sa bazama podataka;
 • Formira računarse mreže;
 • Programira internet aplikacije;
 • Prati stranu literaturu na engleskom jeziku;
 • Stekne sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica;
 • Vrednuje svoj rad, kao i rad drugih;
 • Samostalno rešava probleme, ali da je sposoban i za timski rad;
 • Prati novine u struci i primenjuju ih;
 • Svakodnevno prati i kontroliše primenu mera zaštite na radu u skladu sa važećim zakonskim i tehničkim propisima i standardima;
 • Propisuje tehnološke postupke iz oblasti industrijskog inženjerstva;
 • Implementira postojeća znanja u praksi;
 • Unapređuje i planira proizvodnju;
 • Upravlja proizvodnjom;
 • Uvodi standarde i sisteme kvaliteta;
 • Kreira industrijske informacione sisteme i dr.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika I

8

2.

Engleski jezik I

5

3.

Računarski alati

5

4.

Tehničko crtanje

6

5.

Tehnička mehanika I

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

6.

Matematika II

7

7.

Engleski jezik II

5

8.

Otpornost materijala

6

9.

Tehnička mehanika II

6

10.

Materijali

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

11.

Mašinski elementi 1

6

12.

Operativni sistemi i korisnički softveri

6

13.

Hidraulika i pneumatika

6

14.

Mašinski sistemi

6

15.

Informacioni sistemi I

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

16.

Elektrotehnika sa elektronikom

6

17.

Mašinski elementi 2

6

18.

Kompjutersko projektovanje I

6

19.

Obradni procesi

6

20.

Sistem kvaliteta

6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

21.

Web aplikacije

7

22.

Organizacija proizvodnje I

6

23.

Računarske mreže I

7

24.

Izborni blok 1 (student bira 1 predmeta)

Programiranje CNC mašina I

6

Kompjutersko projektovanje II

6

25.

Stručna praksa

4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

26./27./28.

Izborni blok 2 (student bira 3 predmeta)

Fleksibilni proizvodni sistemi

7

Digitalna elektronika

7

Informacioni sistemi II

7

Računarske mreže II

7

Kompjutersko modeliranje i simulacija

7

Industrijski računarski sistemi

7

29.

Završni rad

9

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika I                         8

     2.        Engleski jezik I                    5

     3.        Računarski alati          5

     4.        Tehničko crtanje            6

     5.        Tehnička mehanika I                6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     6.        Matematika II                            7

     7.        Engleski jezik II          5

     8.        Otpornost materijala           6

     9.        Tehnička mehanika II            6

    10.      Materijali          6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    11.      Mašinski elementi 1          6

    12.      Operativni sistemi i korisnički softveri         6

    13.      Hidraulika i pneumatika         6

    14.      Mašinski sistemi         6

    15.      Informacioni sistemi I         6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    16.      Elektrotehnika sa elektronikom          6

    17.      Mašinski elementi 2          6

    18.      Kompjutersko projektovanje I          6

    19.        Obradni procesi          6

    20.      Sistem kvaliteta          6

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    21.      Web aplikacije          7

    22.      Organizacija proizvodnje I          6

    23.      Računarske mreže I          7

    24.       Izborni blok 1 (student bira 1 predmeta)

                  Programiranje CNC mašina I          6

                  Kompjutersko projektovanje II          6

    25.      Stručna praksa          4

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    26./27./28.       Izborni blok 2 (student bira 3 predmeta)

                  Fleksibilni proizvodni sistemi          7

                  Digitalna elektronika          7

                  Informacioni sistemi II          7

                Računarske mreže II          7

                  Kompjutersko modeliranje i simulacija          7

                  Industrijski računarski sistemi          7

    29.       Završni rad          9