Компјутерски машински системи

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни инжењер машинства

Област

Машинско инжењерство

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2018/2019. година

Документа

Сврха студијског програма Компјутерски машински системи, које се реализује кроз два модула Компјутерско пројектовање и моделирање и Компјутеризовани производни системи, је образовање струковних инжењера машинства, оспособљених да по завршетку студија раде у конструкционим бироима као конструктори машинских елемената и конструкција мање и средње сложености, у припреми производње, као технолози-програмери, у сектору контроле квалитета, у производњи, у рачунарским центрима пројектно-производних предузећа, на пословима техничко-технолошке припреме, на пословима програмирања компјутеризованих производних система и одржавања савремених обрадних система, на пословима техничке контроле и управљања пословним системима и услужним делатностима.

Овај програм треба да омогући студентима да додатно конкретизују своја знања те да праћењем и применом најсавременијих достигнућа на пољу примене рачунара остваре циљеве као што су бољи производни резултати и решавање конкретних уочених проблема. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу опште и предметно-специфичне способности, које су у функцији квалитетног обављања стручне делатности струковног инжењера машинства.  Посебан циљ овог студијског програма је образовање струковних инжењера машинства за потребе пословно-производних система Србије, који су способни да припреме и примене програме производње коришћењем најновијих компјутерских технологија.

 • Поседовање компетенција за праћење и примену новина у струци;
 • Темељно познавање и разумевање свих дисциплина студијског програма;
 • Способност решавања конкретних проблема уз употребу метода и поступака;
 • Способност да на одговарајући начин напишe и да презентујe резултате свог рада;
 • Поседовање компетенција за праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним социјалним и међународним окружењем;
 • Способност конструисања сложених машинских елемената;
 • Способност праћења и примене најновијих техничких достигнућа;
 • Способност рада на рачунарима уз примену одговарајућих софтверских пакета;
 • Способност да самостално врши статистичку обраду резултата, као и да формулише и донесе одговарајуће закључке;
 • Да примењујe најсавременија научна достигнућа у циљу израде неопходне технолошке документације;
 • Да ствара услове за анализу и примену савремених технолошких варијанти;
 • Да ради на пословима техничке контроле и управљања пословним системима и услужним делатностима;
 • Да учествујe у припреми производње и др.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Компјутерски машински системи, студент ће моћи да:

 • Комуницира у професионалном и друштвеном окружењу;
 • Стечена знања примењује у пракси;
 • Презентује резултате свог рада као и да формулише одговарајуће закључке;
 • Претражује стручну литературу и на страном језику (енглеском);
 • Примени прописе, стандарде и остале нормативно-техничке документе;
 • Учествује у технолошким процесима израде машинских делова;
 • Вреднује свој рад, као и рад других;
 • Прави, користи и презентује базе података;
 • Предлаже мере за побољшање услова рада;
 • Ради на примени рачунара у пројектно-производне сврхе;
 • Ради у рачунарским центрима пројектно-производних предузећа;
 • Свакодневно прати и контролише примену мера заштите на раду у складу са важећим законским и техничким прописима и стандардима;
 • Примењује савремене методе за у процесу одржавања машинских система;
 • Имплементира постојећа знања у пракси;
 • Учествује у инспекцијском надзору и извештава надлежну инспекцију рада о стању производних објеката и опреме,
 • Врши програмирање CNC машина применом најсавременијих CAD/CAM система за програмирање.

Курикулум - Класични модел студија (КМС)

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика I

8

2.

Енглески језик I

5

3.

Рачунарски алати

5

4.

Техничко цртање

6

5.

Техничка механика I

6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

6.

Математика II

7

7.

Енглески језик II

5

8.

Отпорност материјала

6

9.

Техничка механика II

6

10.

Материјали

6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

11.

Машински елементи 1

6

12.

Оперативни системи и кориснички софтвери

6

13.

Хидраулика и пнеуматика

6

14.

Машински системи

6

15.

Информациони системи I

6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

16.

Електротехника са електроником

6

17.

Машински елементи 2

6

18.

Компјутерско пројектовање I

6

19.

Обрадни процеси

6

20.

Сензори и актуатори

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

21.

Мерење и контрола

6

22.

Технолошки поступци

7

23.

Програмирање CNC система I

7

24.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмета)

Алати и прибори

6

Компјутерско пројектовање II

6

25.

Стручна пракса

4

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

26./27./28.

Изборни блок 2 (студент бира 3 предмета)

Индустријски рачунарски системи

7

Роботи

7

Компјутерско моделирање и симулација

7

Програмирање CNC система II

7

Флексибилни производни ситеми

7

Одржавање CNC система

7

29.

Завршни рад

9

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика I                         8

     2.        Енглески језик I                    5

     3.        Рачунарски алати          5

     4.        Техничко цртање            6

     5.        Техничка механика I                6

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     6.        Математика II                            7

     7.        Енглески језик II          5

     8.        Отпорност материјала           6

     9.        Техничка механика II            6

    10.      Материјали          6

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    11.      Машински елементи 1          6

    12.      Оперативни системи и кориснички софтвери         6

    13.      Хидраулика и пнеуматика         6

    14.      Машински системи         6

    15.      Информациони системи I         6

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    16.      Електротехника са електроником          6

    17.      Машински елементи 2          6

    18.      Компјутерско пројектовање I          6

    19.        Обрадни процеси          6

    20.      Сензори и актуатори         6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    21.      Мерење и контрола         6

    22.      Технолошки поступци         7

    23.      Програмирање CNC система I         7

    24.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмета)

                  Алати и прибори          6

                  Компјутерско пројектовање II          6

    25.      Стручна пракса          4

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    26./27./28.       Изборни блок 2 (студент бира 3 предмета)

                  Индустријски рачунарски системи          7

                  Роботи          7

                  Компјутерско моделирање и симулација          7

                Програмирање CNC система II         7

                  Флексибилни производни ситеми          7

                  Одржавање CNC система          7

    29.       Завршни рад          9