Menadžment kvalitetom

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer menadžmenta

Oblast

Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 1994/1995. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Tokom skoro 30 godina postojanja, studijski program je pretrpeo značajne transformacije u skladu sa promenama koje su se dešavale u okruženju. Tri puta je uspešno akreditovan. Kao najveći doprinosi društvu ističu se: preko 600 diplomiranih studenata; međunarodna prepoznatljivost kvalifikacija koje stiču studenti; uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom na Odseku Beogradska politehnika na čijem su uspostavljanju bili angažovani nastavnici studijskog programa.

Studijski program Menadžment kvalitetom osposobljava studente za aktivno uključivanje u radne procese uspostavljanja, održavanja, poboljšavanja i provere sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima, odnosno za realizaciju procesa i aktivnosti u okviru funkcije kvaliteta u organizacijama i ustanovama različitih delatnosti. Uvođenje i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom je imperativ za svaku modernu organizaciju. Studije menadžment kvalitetom – diplomirani studenti imaju mogućnost zaposlenja u organizacijima različitih delatnosti, veličine i oblika vlasništva, koje su opredeljene u pravcu obezbeđenja kvaliteta proizvoda/usluga.

 • Sposobnost razumevanja i rešavanja problema iz struke;
 • Sposobnost komunikacije na engleskom jeziku;
 • Sposobnost za rad u timu;
 • Sposobnost kritičkog i samokritičkog mišljenja;
 • Praćenje novina u struci;
 • Sposobnost korišćenja savremenih komunikaciono – informacionih tehnologija;
 • Veština usmenog i pismenog izražavanja;
 • Sposobnost razumevanja značaja sistema interne i eksterne komunikacije u sistemu menadžmenta organizacije;
 • Sposobnost komuniciranja u procesima sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Temeljno poznavanje i razumevanje oblasti kvaliteta u celini;
 • Sposobnost primenjivanja znanja iz oblasti kvaliteta u realnim situacijama;
 • Sposobnost uspostavljanja, održavanja i poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Sposobnost identifikovanja i rešavanja problema u oblasti komunikacije u procesima sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Prepoznavanje različitih relevantnih koncepata u oblasti kvaliteta;
 • Temeljno poznavanje i razumevanje terminologije iz standardizacije i ocenjivanja usaglašenosti;
 • Temeljno poznavanje i razumevanje principa i postupaka provere sistema menadžmenta u različitim organizacijama i u različitim situacijama;
 • Sposobnost upravljanja programima provere u organizaciji;
 • Temeljno poznavanje i razumevanje principa, zahteva i primene standarda za sisteme menadžmenta.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Menadžment kvalitetom student će moći da:

 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Vrednuje svoj rad i rad drugih;
 • Komunicira u profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Usmeno prezentuje rezultate svog rada;
 • Izradi pismeni stručni izveštaj;
 • Primeni softverske aplikacije iz paketa MS Office;
 • Pretražuje stručnu literaturu;
 • Primeni standarde i ostale normativno-tehničke dokumente;
 • Opiše infrastrukturu kvaliteta u Republici Srbiji;
 • Izrađuje dokumente sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Prepozna i oceni rizike u različitim aktivnostima organizacije;
 • Identifikuje i rešava probleme u oblasti komunikacije u procesima SMK;
 • Poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom primenom odgovarajućih metoda i tehnika;
 • Primeni informacione tehnologije u praćenju, analizi i unapređenju kvaliteta;
 • Analizira postojeći sistem menadžmenta kvalitetom organizacija različitih veličina i delatnosti;
 • Realizuje aktivnosti projekta uspostavljanja sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa međunarodnim standardima;
 • Identifikuje osnovne probleme u upravljanju kvalitetom proizvoda i procesa;
 • Funkcionisanje organizacije tumači kroz odvijanje procesa u organizaciji;
 • Efikasno komunicira tokom pripreme i realizacije provere sistema menadžmenta;
 • Sprovodi aktivnosti kontinuiranog poboljšavanja kvaliteta proizvoda i procesa;
 • Planira provere sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Sprovodi interne provere sistema menadžmenta kvalitetom.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Matematika

5

2.

Osnovne kvaliteta

6

3.

Osnove komunikacija u menadžmentu kvalitetom

7

4.

Razvoj proizvoda

6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Standardizacija

7

6.

Osnove menadžmenta

7

7.

Metrologija

9

8.

Primenjena statistika

7

9.

Sociologija

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Sistem menadžmenta kvalitetom

8

11.

Logistika

7

12.

Menadžment ljudskim resursima

6

13./14.

Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

Ekološki menadžment

6

Engleski jezik 1

6

Menadžment rizikom u poslovanju

6

Održavanje i pregled sredstava za rad

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Ocenjivanje usaglašenosti

7

16.

Informacione tehnologije u menadžmentu kvalitetom

7

17.

Engleski jezik 2

5

18.

Standardizovani sistemi menadžmenta

8

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

19.

Osnovi poslovanja

5

20.

Uspostavljanje i integracija sistema menadžmenta

7

21.

Metode i tehnike u menadžmentu

7

22.

Organizaciono ponašanje

5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

23.

Stručna praksa

3

24.

Inženjerska istraživanja

5

25.

Provere sistema menadžmenta

6

26./27.

Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

Logistika otpadnih materijala

5

Bezbednost i zdravlje na radu

5

Upravljanje projektima

5

Psihologija rada

5

28.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Matematika                          5

     2.         Osnove kvaliteta                    6

     3.         Osnove komunikacija u menadžmentu kvalitetom         7

     4.         Razvoj proizvoda            6

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.         Standardizacija                7

     6.         Osnove menadžmenta                            7

     7.         Metrologija           9

     8.        Primenjena statistika                          7

     9.        Sociologija                     6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.       Sistem menadžmenta kvalitetom          8

    11.       Logistika          7

    12.       Menadžment ljudskim resursima          6

    13./14.       Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

                 Ekolokški menadžment          6

                  Engleski jezik  1          6

                  Menadžment rizikom u poslovanju          6

                  Održavanje i pregled sredstava za rad          6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.       Ocenjivanje usaglašenosti          7

    16.       Informacione tehnologije u menadžmentu kvalitetom          7

    17.       Engleski jezik 2          5

    18.       Standardizovani sistemi menadžmenta          8

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    19.        Osnovi poslovanja          5

    20.       Uspostavljanje i integracija sistema menadžmenta          7

    21.       Metode i tehnike u menadžmentu          7

    22.       Organizaciono ponašanje          5

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    23.       Stručna praksa          3

    24.       Inženjerska istraživanja          5

    25.       Provere sistema menadžmenta          6

    26./27.       Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

                  Logistika otpadnih materijala          5

                  Bezbednost i zdravlje na radu          5

                  Upravljanje projektima          5

                  Psihologija rada          5

    28.       Završni rad          12