Рециклажне технологије

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни инжењер технологије

Област

Технолошко инжењерство

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2012/2013. година

Документа

Сврха студијског програма је образовање струковног инжењера технологије за рециклажу материјала у складу са препознатим потребама друштва. Заснован је на савременом курикулуму, односно савременим наставним плановима предмета који прате трендове и токове на пољу рециклажних технологија рециклаже материјала и управљања отпадом. Студијски програм омогућава приступачно, савремено и квалитетно високо образовање које ће испунити очекивања студената и потребе послодаваца. Његовом реализацијом школују се струковни инжењери за рад у области рециклаже као делу интегрисаног система управљања отпадом.

Студијски програм је усмерен ка стицању знања и вештина које омогућавају разумевање и повезивање садржаја и структуре процеса рециклаже и успешно обављање инжењерских послова у свим фазама индустрије рециклаже. Усмерен је на перманентну сарадњу са предузећима за рециклажу материјала, како би се сагледали захтеви и потребе окружења у циљу осавремењавања садржаја и метода наставног процеса.

 • Способност повезивања теоријских и практичних знања;
 • Способност самосталног рада и рада у тиму;
 • Способност коришћења информационо-комуникационих технологија;
 • Способност комуницирања на енглеском језику;
 • Способност комуникације са окружењем;
 • Способност коришћења стручне литературе;
 • Оспособљеност за наставак студирања.

Савладавањем наставног градива предвиђеног студијским програмом Рециклажне технологије студент ће моћи да:

 • Дефинише значај и место рециклаже у интегрисаном систему управљања отпадом;
 • Користи правила логистике у прикупљању, транспорту, складиштењу и сепарацији секундарних сировина за рециклажу;
 • Препозна врсту и својства материјала из отпадног тока;
 • Спроводи процесе сортирања секундардних сировина;
 • Тумачи техничку документацију уређаја и опреме за рециклажу;
 • Идентификује врсту и место уређаја у технолошком процесу рециклаже материјала;
 • Примењује методе испитивања материјала;
 • Спроводи технолошки процес рециклаже материјала;
 • Примењује стечена знања у циљу обезбеђивања продуктивности и економичности технолошког процеса рециклаже;
 • Примени стечена знања за решавање практичних проблема у области рециклажних технологија;
 • Претражује и користи стручну литературу;
 • Примени софтверске апликације из пакета MЅ Office;
 • Комуницира на енглеском језику;
 • Води комуникацију у вербалном и писаном облику са професионалним и друштвеним окружењем;
 • Спроводи законску регулативу у процесу рециклаже у складу са принципима одрживог развоја и заштите животне средине.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика

7

2.

Примена рачунара

7

3.

Управљање рециклабилним отпадом

8

4.

Основи пословања

5

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

5.

Хемија

8

6.

Одрживи развој и животна средина

7

7.

Физика

6

8.

Материјали

7

9.

Увод у рециклажу

5

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

10.

Инжењерске комуникације 1

5

11.

Физичкохемијски процеси у рециклажи

7

12.

Операције и уређаји у рециклажи

7

13.

Еколошки менаџмент

5

14.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Енглески језик 1

4

Организационо понашање

4

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

15.

Инжењерске комуникације 2

6

16.

Рециклажа полимерних материјала и папира

6

17.

Управљање опасним и радиоактивним отпадом

7

18.

Енглески језик 2

5

19.

Право животне средине

5

20 .

Стручна пракса

3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

21.

Карактеризација рециклабилних материјала

6

22.

Рециклажа металног и стакленог отпада

5

23.

Рециклажа отпада из посебних токова

6

24./25.

Изборни блок 2 (студент бира 2 предмета)

Мониторинг загађености животне средине

5

Процесна мерна техника

5

Оцењивање животног циклуса

5

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

26.

Практикум рециклажних технологија

6

27.

Логистика отпадних материјала

5

28./29.

Изборни блок 3 (студент бира 2 предмета)

Безбедност и здравље на раду

5

Обновљиви извори енергије

5

Енергетско искоришћење отпадних материјала

5

30.

Завршни рад

12

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика                          7

     2.         Примена рачунара                    7

     3.        Управљање рециклабилним отпадом         8

     4.        Основи пословања            5

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     5.         Хемија               8

     6.        Одрживи развој и животна средина                           7

     7.         Физика           6

     8.       Материјали                          7

     9.        Увод у рециклажу                    5

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    10.       Инжењерске комуникације 1          5

    11.      Физичкохемијски процеси у рециклажи          7

    12.      Операције и уређаји у рециклажи        7

    13.      Еколошки менаџмент         5

    14.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Енглески језик  1          4

                Организационо понашање          4

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    15.      Инжењерске комуникације 2          6

    16.      Рециклажа полимерних материјала и папира         6

    17.      Управљање опасним и радиоактивним отпадом          7

    18.      Енглески језик 2         5

    19.        Право животне средине         5

    20.        Стручна пракса          3

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    21.      Карактеризација рециклабилних материјала          6

    22.      Рециклажа металног и стакленог отпада          5

    23.      Рециклажа отпада из посебних токова          6

    24./25.       Изборни блок 2 (студент бира 2 предмета)

                  Мониторинг загађености животне средине         5

                  Процесна мерна техника          5

                  Оцењивање животног циклуса          5

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    26.      Практикум рециклажних технологија          6

    27.      Логистика отпадних материјала          5

    28./29.       Изборни блок 3 (студент бира 2 предмета)

                  Безбедност и здравље на раду          5

                  Обновљиви извори енергије          5

                  Енергетско искоришћење отпадних материјала          5

    30.       Завршни рад          12