Заштита животне средине

Врста и степен студија

Звање које се стиче

Струковни инжењер заштите животне средине

Област

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду

Трајање студија

Три године; Шест семестaра

Укупан број ЕСПБ бодова

180 ЕСПБ

Почетак реализације студијског програма

Школска 2012/2013. година

Документа

Студијски програм Заштита животне средине изводи се са циљем оспособљавања студената за примену знања и вештина које су потребне за укључивање у радни процес. Стручњаци из ове области темељно познају еколошку проблематику и способни су да на научној и етичкој основи, самостално или тимски, сакупљају, класификују и на стандардан начин излажу, предлажу и реализују оптималне методе и поступке решења основних проблема у области загађења земљишта, ваздуха и воде, чиме доприносе заштити свеукупног живог света, а посебно људи.

Кадрови овог профила ће бити оспособљени да раде са успехом као инжењери за заштиту животне средине у свим предузећима које имају за делатност рударство, производњу метала и неметала, производњу електричне енергије, производњу папира, дрвопрерађивачку индустрију, хемијску и петрохемијску индустрију, производњу пољопривредних производа, прехрамбену индустрију. Осим тога могу се запослити у агенцијама за пројектовање и заштиту животне средине, у уредима за контролу квалитета животне средине као инспектори на општинском, регионалном и републичком нивоу.

 • Темељно познавање еколошких дисциплина што стиче кроз научно-стручне предмете;
 • Компетентно врши математичку и статистичку обаду података и користи их за предлагање оптималних решења;
 • Прати и примењује новине у области заштите животне средине и повезује знања из различитих области;
 • Користи информационе и комуникационе технологије за размену података и стручно усавршавање и наставак школовања;
 • Решава проблеме нарушавања и загађења земљишта, ваздуха и воде применом савремених технолошких метода и поступака;
 • Компетентно учествује у заштити и унапређењу биодиверзитета и изради прojеката;
 • Стечена знања примењује у третману отпадних вода и рекултивацији оштећених земљишта;
 • Посебно контролише и штити квалитет воде за пиће;
 • Способан је да прати, учи и примењује нове технологије у прехрамбеној индустрији;
 • Познаје закон о заштити животне средине, пратеће прописе и међународне конвенције;
 • Прати стручну литературу и способан је да на одговарајући начин напише и презентује резултате.

Исход учења основних струковних студија Заштите животне средине, јесте стручњак који је стекао теоретска и практична знања у области заштите животне средине која му омогућују да се непосредно укључи у решавању практичних проблема, који нису ни мали ни без далекосежних последица по укупан живи свет, а посебно по човека. Коришћењем информационих технологија, литературом, практичним искуствима других стручњака, усавршава се кроз самообразовање или наставком школовања на специјалистичким или мастер струковним студијама.

Курикулум

Р. бр.
Назив предмета
Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

1.

Математика

6

2.

Хемија

9

3.

Биологија 1

9

4.

Примена рачунара

3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

5.

Физика животне средине

6

6.

Метеорологија са климатологијом

6

7.

Биологија 2

9

8.

Социологија и пословне комуникације

3

9.

Основи заштите животне средине

9

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

10.

Физика, хемија и заштита земљишта

6

11.

Екологија биљака

6

12.

Заштита биодиверзитета

6

13.

Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

Фиторемедијација

9

Физиологија биљака

9

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

14.

Процеси у животној средини и управљање

6

15.

Микробиологија

6

16.

Екологија животиња

6

17.

Заштита агроекосистема

9

18.

Урбана екологија и пејзажна архитектура

6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

19.

Загађење и заштита ваздуха

6

20.

Технологија заштите животне средине

5

21.

Процена утицаја на животну средину

6

22.

Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

Мелиорације и рекултивација

9

Основи геологије

9

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

23.

Законска регулатива

6

24.

Третман отпада и рециклажа

9

25.

Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

Органска пољопривреда

6

Екологија копнених вода

6

26.

Стручна пракса

1

27.

Завршни рад

12

   Р.бр.    Назив предмета     Број ЕСПБ

ПРВА ГОДИНА - 1. СЕМЕСТАР

     1.          Математика                         6

     2.        Хемија                   9

     3.        Биологија 1         9

     4.        Примена рачунара           3

ПРВА ГОДИНА - 2. СЕМЕСТАР

     5.        Физика животне средине                6

     6.        Метеорологија са климатологијом                           6

     7.        Биологија 2           9

     8.        Социологија и пословне комуникације                       3

     9.      Основи заштите животне средине                     9

ДРУГА ГОДИНА - 3. СЕМЕСТАР

    10.      Физика, хемија и заштита земљишта       6

    11.      Екологија биљака         6

    12.      Заштита биодиверзитета        6

    13.       Изборни блок 1 (студент бира 1 предмет)

                  Фиторемедијација         9

                Физиологија биљака         9

ДРУГА ГОДИНА - 4. СЕМЕСТАР

    14.      Процеси у животној средини и управљање        6

    15.      Микробиологија         6

    16.      Екологија животиња         6

    17.      Заштита агроекосистема        9

    18.      Урбана екологија и пејзажна архитектура         6

ТРЕЋА ГОДИНА - 5. СЕМЕСТАР

    19.        Загађење и заштита ваздуха         6

    20.      Технологија заштите животне средине         5

    21.      Процена утицаја на животну средину        6

    22.       Изборни блок 2 (студент бира 1 предмет)

                  Мелиорације и рекултивација         9

                  Основи геологије          9

ТРЕЋА ГОДИНА - 6. СЕМЕСТАР

    23.      Законска регулатива        6

    24.      Третман отпада и рециклажа          9

 25.       Изборни блок 3 (студент бира 1 предмет)

                  Органска пољопривреда          6

                  Екологија копнених вода          6

    26.       Стручна пракса          1

    28.       Завршни рад          12