Zaštita životne sredine

Vrsta i stepen studija

Zvanje koje se stiče

Strukovni inženjer zaštite životne sredine

Oblast

Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu

Trajanje studija

Tri godine; Šest semestara

Ukupan broj ESPB bodova

180 ESPB

Početak realizacije studijskog programa

Školska 2007/2008. godina

Dokumenta

O studijskom programu

Studijski program Zaštita životne sredine zasnovan je na savremenom kurikulumu i nastavnim planovima predmeta koji se zasnivaju na principima zaštite životne sredine i primeni nacionalnih i domaćih propisa. Osnovni cilj studijskog programa je da se na kvalitetan i savremen način, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, obrazuju strukovni inženjeri zaštite životne sredine. Studije zaštite životne sredine su usmerene na permanentnu saradnju sa privrednim i društvenim organizacijama kroz studijske posete i stručnu praksu.

Studenti stiču znanja i veštine za rad i rukovođenje principima zaštite životne sredine u industriji, primenu propisa i organizovanja monitoringa i zaštite životne sredine, i sagledavanje posledica ugrožavanja životne i radne sredine. Cilj realizacije studijskog programa jeste obrazovanje inženjera zaštite životne sredine koji će se preventivno i operativno baviti zaštitom vazduha, vode i zemljišta od raznih aspekata njihovog ugrožavanja, upravljanjem otpadom i uspostavljanjem koncepta čistije proizvodnje. Studenti se obrazuju za obavljanje poslova inženjera, inspektora, referenata i savetnika za zaštitu životne sredine.

 • Sposobnost učestvovanja u planiranju i organizovanju zaštite životne sredine u poslovnom sistemu i društvenoj zajednici;
 • Sprovođenje odgovarajućih aktivnosti za rešavanje problema zagađivanja vazduha, vode i zemljišta;
 • Veština prikupljanja i upravljanja informacijama u oblasti zaštite životne sredine (priprema izveštaja i izveštavanje o stanju životne sredine);
 • Sposobnost primene odgovarajućih sistemskih mera za izradu i realizovanje planova i programa monitoringa zaštite životne sredine;
 • Sposobnost procene efikasnosti i efektivnosti procesa, opreme i uređaja u odnosu na ispunjenost mera zaštite životne sredine;
 • Sposobnost učestvovanja u izradi lokalnih strategija zaštite životne sredine;
 • Sprovođenje procedure procene uticaja na životnu sredinu i izradu studija o proceni uticaja;
 • Sagledavanje ugrožavanja u radnoj sredini.

Savladavanjem nastavnog gradiva predviđenog studijskim programom Zaštita životne sredine, student će moći da:

 • Komunicira na engleskom jeziku;
 • Primeni znanja i veštine rada u interdisciplinarnim timovima;
 • Primeni domaće i međunarodne propise, standarde i ostale normativno-tehničke dokumente u profesionalnom i društvenom angažovanju;
 • Demonstrira nove ideje profesionalnom i društvenom okruženju;
 • Primeni znanja iz oblasti informacionih tehnologija;
 • Razume procese koji dovode do narušavanje kvaliteta životne sredine;
 • Zna posledice zagađivanja životne i radne sredine;
 • Razume potrebu čistije proizvodnje i učestvuje u izradi studije procene uticaja na životnu sredinu;
 • Izradi studiju o proceni ekološkog rizika;
 • Izvrši analizu zagađenosti vazduha, zemljišta i vode i sistematizuje rezultate primenjujući znanja iz informacionih tehnologija;
 • Učestvuje u sistemu upravljanja zaštitom životne sredine (primeni standard ISO 14001) u preduzećima i društvenim zajednicama;
 • Primeni metode zaštite životne sredine;
 • Demonstrira i realizuje procedure i postupke tretmana i reciklaže u oblasti upravljanja čvrstim i opasnim otpadom;
 • Razume potrebu, racionalnog korišćenja energetskih i materijalnih resursa.

Kurikulum

R. br.
Naziv predmeta
Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

1.

Osnovi ekologije

7

2.

Osnovi inženjerstva

7

3.

Primena računara

6

4.

Odabrana poglavlja fizike

7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

5.

Hemija životne sredine

8

6.

Tehnološke operacije

7

7.

Sociologija

6

8.

Energetika i životna sredina

6

9.

Engleski jezik 2

6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

10.

Zagađenje i zaštita vazduha

6

11.

Ekološki menadžment

6

12.

Osnovi poslovanja

6

13./14.

Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

Bezbednost tehnoloških procesa

6

Procena rizika na radu

6

Medicina i higijena rada

6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

15.

Zagađenje i zaštita zemljišta

7

16.

Zagađenje i zaštita voda

8

17.

Pravo životne sredine

5

18.

Primenjena statistika

7

19.

Stručna praksa

3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

20.

Ekotoksikologija

7

21.

Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom

6

22.

Monitoring zagađenosti životne sredine

6

23.

Ekološki rizici

6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

24.

Inženjerska istraživanja

6

25.

Reciklažni procesi

5

26./27.

Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

Zaštita od buke i vibracija

6

Osnovi biotehnologije

6

Čistija proizvodnja

6

28.

Završni rad

12

   R.br.    Naziv predmeta     Broj ESPB

PRVA GODINA - 1. SEMESTAR

     1.          Osnovi ekologije                         7

     2.         Osnovi inženjerstva                    7

     3.         Primena računara          6

     4.         Odabrana pollja fizike           7

PRVA GODINA - 2. SEMESTAR

     5.         Hemija životne sredine                8

     6.         Tehnološke operacije                            7

     7.         Sociologija           6

     8.        Energetika i životna sredina                         6

     9.       Engleski jezik 2                     6

DRUGA GODINA - 3. SEMESTAR

    10.       Zagađenje i zaštita vazduha        6

    11.      Ekološki menadžment          6

    11.      Osnovi poslovanja         6

    13./14.       Izborni blok 1 (student bira 2 predmeta)

                  Bezbednost tehnoloških procesa         6

                Procena rizika na radu         6

                  Medicina i higijena rada          6

DRUGA GODINA - 4. SEMESTAR

    15.      Zagađenje i zaštita zemljišta          7

    16.      Zagađenje i zaštita voda          8

    17.      Pravo životne sredine         5

    18.      Primenjena statistika          7

    19.        Stručna praksa          3

TREĆA GODINA - 5. SEMESTAR

    20.      Ekotoksikologija          7

    21.      Upravljanje čvrstim i opasnim otpadom         6

    22.      Monitoring zagađenosti životne sredine          6

    23.      Ekološki rizici         6

TREĆA GODINA - 6. SEMESTAR

    24.      Inženjerska istraživanja          6

    25.      Reciklažni procesi          5

    26./27.       Izborni blok 2 (student bira 2 predmeta)

                  Zaštita od buke i vibracija          6

                  Osnovi biotehnologije          6

                  Čistija proizvodnja          6

    28.       Završni rad          12