УПИС

Добродошли на упис 2022!

Конкурс за упис ће бити објављен у мају, пријемни испити су крајем јуна, а упис почетком јула. Прецизни датум свих уписних активности биће благовремено објављени.

Информације о студијским програмима погледајте у Информатору, а информације о пријемном испиту прочитајте у приручницима за пријемни.

На конкурс за упис у прву годину основних струковних студија имају право да се пријаве кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем или трогодишњем трајању.

Кандидат може да се упише на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на Коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и ако оствари најмање 51 бод.

Студент може бити финансиран из буџета само једанпут на истом степену студија.

Кандидат може да се упише на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на Коначној ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената и ако оствари најмање 30 бодова.

УПИС ПО АФИРМАТИВНИМ МЕРАМА

Упис који се врши применом афирмативних мера се односи на лица са инвалидитетом, као и на лица која су припадници ромске националне мањине. Ова лица осим документације коју достављају остали кандидати прилажу и документацију која доказује да припадају двема наведеним групама. Списак наведене документације је дат на веб странама одсека. Кандидати који конкуришу по овим мерама се рангирају на посебним ранг листама.

УПИС ДРЖАВЉАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су завршили средњошколско образовање у иностранству могу да се упишу на студијски програм ако им се нострификује диплома у складу са Законом и општим актом Академије. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву за упис подносе и потврду да је поступак у току.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављани плаћају школарину.

Кандидати, страни држављани, приликом пријављивања на конкурс подносе нострификовану диплому о завршеној средњој школи. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву за упис подносе и потврду да је поступак у току.

Пре уписа кандидати, страни држављани дужни су да поднесу доказе:

         • да су здравствено осигурани за школску годину коју уписују;
         • да владају српским језиком, што се доказује уверењем овлашћене комисије.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

Кандидати за упис на основне студије у просторије Одсека достављају документе дате на доњем списку. Подносе се оригинална документа на увид и фотокопије које се задржавају. Фотокопије не морају да буду оверене.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе
3. Дипломa о положеном завршном / матурском испиту
4. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је 5.000 динара (за студијске програме из техничко-технолошких облaсти) или 6.000 динара (за студијске програме из области дизајна)

Кандидати за упис на специјалистичке и мастер студије у просторије Одсека достављају документе дате на доњем списку. Подносе се оригинална документа на увид и фотокопије које се задржавају. Фотокопије не морају да буду оверене.

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

1. Извод из матичне књиге рођених
2. Дипломa о стеченом вишем или високом образовању или уверење o дипломирању, ако диплома још није издата
3. Потврда о извршеној уплати трошкова за полагање пријемног испита. Износ ове накнаде је 5.000 динара (за студијске програме из техничко-технолошких облaсти) или 6.000 динара (за студијске програме из области дизајна)
4. Додатна документација, зависно од студијског програма. Списак ове
документације је дат у Информатору у делу о специјалистичким и мастер студијама,
као и на веб странама Одсека.

Уплата накнаде за полагање пријемног испита се врши на следећи начин:

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

Пријемни испит се полаже у терминима и на начин који је описан у документу „Конкурс за упис“ и у складу са одговарајућим процедурама. Приручници за пријемни који се могу преузети са веб стране Академије и веб страна одсека садрже програме пријемних испита, решене примере као и друге информације у вези са одржавањем пријемног испита.

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Кандидати за упис на техничко-технолошке студијске програме се рангирају на основу успеха у претходном образовању и на основу резултата оствареног на пријемном испиту. Максималан број бодова које ови кандидати могу да имају на основу оцена у средњој школи је 40 (збир просечних оцена сва четири разреда помножен се са два и заокружен на две децимале), а максималан број бодова које могу да остваре на пријемном испиту је 60.

Пријемни испит за упис на све техничко-технолошке* студијске програме подразумева:

 • Тест општег информисања (60 бодова) или
 • Тест из математике (60 бодова)

Кандидати бирају који од ова два теста ће полагати.

* Графичко инжењерство, Безбедност и здравље на раду, Заштита животне средине, Менаџмент
квалитетом, Рециклажне технологије, Компјутерски машински системи, Индустријско инжењерство, Енергетска ефикасност и чиста енергија, Друмски и градски саобраћај, Заштита од пожара и спасавање, Машинско инжењерство, Електротехника и рачунарство, Машинство, Прехрамбрена  технологија и нутриционизам, Заштита биља.

Кандидати за упис на студијске програме из области дизајна се рангирају на основу успеха у претходном образовању и на основу резултата оствареног на пријемном испиту. Максималан број бодова које ови кандидати могу да имају на основу оцена у средњој школи је 20 (збир просечних оцена сва четири разреда заокружен на две децимале), а максималан број бодова које могу да остваре на пријемном испиту је 80.

Кандидати за упис на студијске програме Графички дизајн, Дизајн индустријских производа и Модни дизајн производа од коже полажу:

 • Цртање (40 бодова),
 • Тест склоности и способности (20 бодова) и
 • Тест општег информисања (20 бодова)

Кандидати за упис на студијски програм Концепт и карактер дизајн полажу:

 • Цртање (60 бодова) и
 • Тест општег информисања (20 бодова)

Услови за упис, као и начин бодовања кандидата за Специјалистичке струковнe студијe и Мастер струковнe студијe дати су у појединачним информаторима одсека.

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС

Након пријемног испита утврђује се ранг листа кандидата на основу које се стиче право на упис. Кандидати се рангирају на основу укупног броја бодова. Ако два кандидата имају идентичан број бодова, предност има онај кандидат који је остварио више бодова на пријемном испиту.

Кандидати који су стекли право уписа, доносе ОРИГИНАЛНЕ ДОКУМЕНТЕ дате на доњем списку. Ови документи се задржавају. При упису, кандидати добијају индексе и ШВ-20 обрасце неопходне за упис.

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Две идентичне фотографије 3,5 х 4,5 cm
 3. Сведочанства свих разреда завршене средње школе и дипломa о положеном
  завршном / матурском испиту
 4. Потврда о извршеној уплати накнаде за трошкове уписа од 4.000 динара
  (сви студенти).
 5. Потврда о уплати прве рате школарине (самофинансирајући студенти). Прва рата износи 30% годишње школарине.
 6. Кандидати који су у радном односу треба да приложе и потврду о запослењу.

ДОКУМЕНТИ ЗА УПИС НА СПЕЦИЈAЛИСТИЧКЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

 1. Извод из матичне књиге рођених
 2. Две идентичне фотографије 3,5 х 4,5 cm
 3. Дипломa о стеченом вишем или високом образовању или уверење o дипломирању,
  ако диплома још није издата
 4. Потврда о извршеној уплати накнаде за трошкове уписа од 4.000 динара
  (сви студенти).
 5. Потврда о уплати прве рате школарине (сви студенти). Прва рата износи 30% годишње школарине.
 6. Кандидати који су у радном односу треба да приложе и потврду о запослењу.

ПЛАЋАЊЕ ШКОЛАРИНЕ

Све информације у вези плаћања школарине можете погледати на линковима:

ПОСЕТИТЕ СТРАНИЦЕ ОДСЕКА О УПИСУ