ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА

Академија техничких струковних студија Београд – водећa струковна високошколскa установа у Републици Србији заснована на принципима обезбеђења квалитета, препозната и позиционирана у националном и међународном образовном простору као и професионалном окружењу, у којој студенти стичу међународно признате и конкурентне компетенције у складу са актуелним и дугорочним потребама друштва и развоја Републике Србије.

МИСИЈА

Кроз акредитоване основне, специјалистичке и мастер струковне студијске програме, различите облике целоживотног учења, стручни, научно-истраживачки и уметнички рад у специфичним, техничко-технолошким и уметничким областима, Академија техничких струковних студија Београд пружа студентима савремена знања, вештинe и компетенције, које им омогућавају да пронађу своје место на тржишту рада, допринесу развоју друштва и буду конкурентни у професионалном окружењу, на домаћем и међународном простору. Ослaњajући се на дугогодишњу традицију у високом струковном образовању и сарађујући са домаћим и иностраним високообразовним установама, као и привредним и осталим субјектима, Академија непрекидно унапређује образовни процес и усклађује компетенције својих дипломираних студената са потребама и очекивањима послодаваца, шире друштвене заједнице и стратешким тенденцијама развоја Републике Србије. Развојем међународне препознатљивости и атрактивности, кроз стратешке и друге пројекте, студентске, наставне и ненаставне мобилности, Академија константно унапређује знања, вештине и компетенције студената и запослених. Учешћем у реализацији стручних, научно-истраживачких и уметничких, комерцијалних и некомерцијалних пројеката, Академија мотивише студенте и запослене да стечена знања и вештине примењују и развијају у пракси и тиме доприносе остваривању циљева Академије и својих личних циљева. Друштвено одговорно понашање запослених и студената, као и поштовање кодекса професионалне етике и академског интегритета, темељ су деловања, угледа и просперитета Академије.