O AKADEMIJI

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – ATSSB osnovana je Odlukom Vlade Republike Srbije 05 broj 022-8045/2019 od 29.08.2019. godine.

Odlukom Vlade Republike Srbije osnovana je nova visokoškolska ustanova spajanjem četiri visoke škole strukovnih studija sa višedecenijskim iskustvom rada u obrazovanju, i to:

  1. Visoke škole strukovnih studija –Beogradska politehnika iz Beograda,
  2. Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Beograda,
  3. Visoke inženjerske škole strukovnih studija Tehnikum Taurunum iz Beograda,
  4. i Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Požarevca.

Danas Akademiju čine četiri odseka:

  1. Odsek Beogradska politehnika,
  2. Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo,
  3. Odsek za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite,
  4. Odsek Primenjene inženjerske nauke.

Akademija u obavljanju delatnosti objedinjuje obrazovni, primenjeno-istraživački rad kao deo jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Delatnost Akademije je ostvarivanje visokog obrazovanja kroz strukovne studije prvog i drugog stepena, u okviru akreditovanih studijskih programa. Akademija u okviru svoje delatnosti može realizovati programe obrazovanja tokom čitavog života, van okvira studijskih programa, kao i druge poslove kojima se komercijalizuju rezultati stručnog, naučnog, istraživačkog i umetničkog rada, pod uslovom da se tim poslovima ne ugrožava kvalitet nastave.

Dan Akademije tehničkih strukovnih studija je 21. maj.

Akademija organizuje i izvodi strukovne studije, u skladu sa Zakonom, koje  osposobljavaju studente za primenu znanja i veština potrebnih za neposredno uključivanje u radni proces.

Strukovne studije obuhvataju sledeće nivoe, i to:

  1. studije prvog stepena – osnovne strukovne studije koje traju tri godine (180 ESPB bodova) i specijalističke strukovne studije koje traju jednu godinu (60 ESPB bodova).
  2. studije drugog stepena –master strukovne studije koje traju dve godine (120 ESPB bodova).

Akademija je član Konferencije akademija i visokih škola.

VIZIJA

Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd – vodeća strukovna visokoškolska ustanova u Republici Srbiji zasnovana na principima obezbeđenja kvaliteta, prepoznata i pozicionirana u nacionalnom i međunarodnom obrazovnom prostoru kao i profesionalnom okruženju, u kojoj studenti stiču međunarodno priznate i konkurentne kompetencije u skladu sa aktuelnim i dugoročnim potrebama društva i razvoja Republike Srbije.

MISIJA

Kroz akreditovane osnovne, specijalističke i master strukovne studijske programe, različite oblike celoživotnog učenja, stručni, naučno-istraživački i umetnički rad u specifičnim, tehničko-tehnološkim i umetničkim oblastima, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd pruža studentima savremena znanja, veštine i kompetencije, koje im omogućavaju da pronađu svoje mesto na tržištu rada, doprinesu razvoju društva i budu konkurentni u profesionalnom okruženju, na domaćem i međunarodnom prostoru. Oslanjajući se na dugogodišnju tradiciju u visokom strukovnom obrazovanju i sarađujući sa domaćim i inostranim visokoobrazovnim ustanovama, kao i privrednim i ostalim subjektima, Akademija neprekidno unapređuje obrazovni proces i usklađuje kompetencije svojih diplomiranih studenata sa potrebama i očekivanjima poslodavaca, šire društvene zajednice i strateškim tendencijama razvoja Republike Srbije. Razvojem međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti, kroz strateške i druge projekte, studentske, nastavne i nenastavne mobilnosti, Akademija konstantno unapređuje znanja, veštine i kompetencije studenata i zaposlenih. Učešćem u realizaciji stručnih, naučno-istraživačkih i umetničkih, komercijalnih i nekomercijalnih projekata, Akademija motiviše studente i zaposlene da stečena znanja i veštine primenjuju i razvijaju u praksi i time doprinose ostvarivanju ciljeva Akademije i svojih ličnih ciljeva. Društveno odgovorno ponašanje zaposlenih i studenata, kao i poštovanje kodeksa profesionalne etike i akademskog integriteta, temelj su delovanja, ugleda i prosperiteta Akademije.