Sticky Background

Документа

Планови и извештаји

Извештаји

Правни акти Aкадемије

Правилници

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 20.06.2023. ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА ПРАВИЛНИК О ОСЕТЉИВИМ ДРУШТВЕНИМ ГРУПАМА ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ТЕЛЕФОНА ЗАПОСЛЕНИХ АКАДЕМИЈЕ ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЊУ ПУТНОГ НАЛОГА ЗАПОСЛЕНИМА АКАДЕМИЈЕ ПРАВИЛНИК О ДАВАЊУ ПОКЛОНА ЗАПОСЛЕНИМА АКАДЕМИЈЕ ПРАВИЛНИК ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНАТА АКАДЕМИЈЕ ПРАВИЛНИК УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА ПРАВИЛНИК КРАТКИ ПРОГРАМИ СТУДИЈА ПРАВИЛНИК О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ АКАДЕМИЈЕ ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ПРАВИЛНИК УНУТРАШЊЕ УЗБУЊИВАЊЕ ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ ПРАВИЛНИК О НАГРАДАМА ЗА СТУДЕНТЕ ДИЗАЈНА ПРАВИЛНИК О РАДУ АКАДЕМИЈА ПРАВИЛНИК СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ ПРАВИЛНИК О РАДУ ЦЕНТАРА ПРАВИЛНИК О СТУДИЈАМА ПРАВИЛНИК ДУАЛНИ МОДЕЛ СТУДИЈАА ПРАВИЛНИК ПРИПРЕМА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРАВИЛНИК О САВЕТУ ПОСЛОДАВАЦА ПРАВИЛНИК ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ПРАВИЛНИК СВОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ПРАВИЛНИК О ШКОЛАРИНИ ПРАВИЛНИК ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ШКОЛАРИНИ ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОНСКИХ ДОКУМЕНАТА ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ЕВИДЕНТИРАЊА, КЛАСИФИКОВАЊА, АРХИВИРАЊА И ЧУВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ ПРАВИЛНИК О ПОСЛОВНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ АТССБ ПРАВИЛНИК ПОПИС ПРАВИЛНИК ОСНОВНА СРЕДСТВА ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ И АНГАЖОВАЊУ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ПРАВИЛНИК О МОБИЛНОСТИ АТССБ ПРАВИЛНИК О РАДУ БИБЛИОТЕКЕ АТССБ ПРАВИЛНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ПРАВИЛНИК О ВИДЕО НАДЗОРУ ПРАВИЛНИК О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ ПРИСУСТВА ЗАПОСЛЕНИХ ПРАВИЛНИК О РАДУ КАРИЈЕРНОГ ЦЕНТРА ЗА СТУДЕНТЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТУДИЈАМА 17.03.2023. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТУДИЈАМА 26.04.2023. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СТУДИЈАМА 07.07.2023. ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ПРАВИЛНИК О РАДУ РАДИОНИЦЕ ЗА КОНВЕНЦИОНАЛНЕ ПОСТУПКЕ ОБРАДЕ И CNC ТЕХНОЛОГИЈЕ Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки, набавки на које се закон не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга
Лице овлашћено за поступак узбуњивања Лице овлашћено за заштиту података о личности Лице овлашћено за приступ информацијама од јавног значаја

Финансијски показатељи

ИДЕНТИФИКАЦИЈА АКАДЕМИЈЕ

Јавне набавке

РЕАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕКУЋЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Систем менаџмента квалитетом

ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА АТССБ МИСИЈА И ВИЗИЈА АТССБ НАЧЕЛА О ОБРАЗОВНОЈ ДЕЛАТНОСТИ АТССБ СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА АТССБ ПОСЛОВНИК О КВАЛИТЕТУ АТССБ 2023. СЕРТИФИКАТИ ISO 9001 АТССБ СТРАТЕШКИ ПЛАН АТССБ ЗА ПЕРИОД 2021-2025 ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ АТССБ 2021. СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА АТССБ ИЗЈАВА О ПОЛИТИЦИ ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА МЕНАЏМЕТА ЛАБОРАТОРИЈЕ ПОЛИХЕМ ПОСЛОВНИК О ИНТЕГРИСАНОМ СИСТЕМУ МЕНАЏМЕНТА ЛАБОРАТОРИЈЕ ПОЛИХЕМ

Акредитација

Уверења о акредитацији

Основне струковне студије АТССБ

Мастер струковне студије АТССБ

Студентски парламент

Избори за чланове Студентског парламента

Студентске организације

Студенти Академије техничких струковних студија Београд

Регистар студентских организација