UPIS

Dobrodošli na upis 2022!

Objavljen je Konkurs za četvrti upisni rok za master i specijalističke strukovne studije.

Rang liste u četvrtom upisnom roku za upis na master strukovne studije možete pogledati ovde.

Informacije o studijskim programima pogledajte u Informatoru, a informacije o prijemnom ispitu pročitajte u priručnicima za prijemni.

Na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju pravo da se prijave kandidati koji su završili srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.

Kandidat može da se upiše na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako ostvari najmanje 51 bod.

Student može biti finansiran iz budžeta samo jedanput na istom stepenu studija.

Kandidat može da se upiše na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na Konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako ostvari najmanje 30 bodova.

UPIS PO AFIRMATIVNIM MERAMA

Upis koji se vrši primenom afirmativnih mera se odnosi na lica sa invaliditetom, kao i na lica koja su pripadnici romske nacionalne manjine. Ova lica osim dokumentacije koju dostavljaju ostali kandidati prilažu i dokumentaciju koja dokazuje da pripadaju dvema navedenim grupama. Spisak navedene dokumentacije je dat na veb stranama odseka. Kandidati koji konkurišu po ovim merama se rangiraju na posebnim rang listama.

UPIS DRŽAVLJANA REPUBLIKE SRBIJE
KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOSTRANSTVU

Državljani Republike Srbije koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se nostrifikuje diploma u skladu sa Zakonom i opštim aktom Akademije. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu za upis podnose i potvrdu da je postupak u toku.

UPIS STRANIH DRŽAVLJANA

Strani državljani plaćaju školarinu.

Kandidati, strani državljani, prilikom prijavljivanja na konkurs podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi. Ukoliko postupak nostrifikacije nije okončan, ovi kandidati uz prijavu za upis podnose i potvrdu da je postupak u toku.

Pre upisa kandidati, strani državljani dužni su da podnesu dokaze:

         • da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju;
         • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlašćene komisije.

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

PREDAJA DOKUMENATA ZA KONKURS

Svi kandidati za upis na specijalističke i master studije dostavljaju potrebnu dokumentaciju od ponedeljka 10. oktobra do petka 28. oktobra u periodu od 10 do 13 časova.

Kandidati za upis na osnovne studije u prostorije Odseka dostavljaju dokumente date na donjem spisku. Podnose se originalna dokumenta na uvid i fotokopije koje se zadržavaju. Fotokopije ne moraju da budu overene.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA OSNOVNE STUDIJE

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole
3. Diploma o položenom završnom / maturskom ispitu
4. Potvrda o izvršenoj uplati troškova za polaganje prijemnog ispita. Iznos ove naknade je 5.000 dinara (za studijske programe iz tehničko-tehnoloških oblasti) ili 6.000 dinara (za studijske programe iz oblasti dizajna)

Svi kandidati za upis na specijalističke i master studije dostavljaju dokumente date na donjem spisku u prostorije sedišta Akademije, Katarine Ambrozić 3. Podnose se originalna dokumenta na uvid i fotokopije koje se zadržavaju. Fotokopije ne moraju da budu overene.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU NA KONKURS ZA SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE

1. Izvod iz matične knjige rođenih
2. Diploma o stečenom višem ili visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju, ako diploma još nije izdata
3. Potvrda o izvršenoj uplati troškova za polaganje prijemnog ispita. Iznos ove naknade je 5.000 dinara (za studijske programe iz tehničko-tehnoloških oblasti) ili 6.000 dinara (za studijske programe iz oblasti dizajna)
4. Dodatna dokumentacija, zavisno od studijskog programa. Spisak ove
dokumentacije je dat u Informatoru u delu o specijalističkim i master studijama,
kao i na veb stranama Odseka.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita se vrši na sledeći način:

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit se polaže u terminima i na način koji je opisan u dokumentu „Konkurs za upis“ i u skladu sa odgovarajućim procedurama. Priručnici za prijemni koji se mogu preuzeti sa veb strane Akademije i veb strana odseka sadrže programe prijemnih ispita, rešene primere kao i druge informacije u vezi sa održavanjem prijemnog ispita.

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

Kandidati za upis na tehničko-tehnološke studijske programe se rangiraju na osnovu uspeha u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu. Maksimalan broj bodova koje ovi kandidati mogu da imaju na osnovu ocena u srednjoj školi je 40 (zbir prosečnih ocena sva četiri razreda pomnožen se sa dva i zaokružen na dve decimale), a maksimalan broj bodova koje mogu da ostvare na prijemnom ispitu je 60.

Prijemni ispit za upis na sve tehničko-tehnološke* studijske programe podrazumeva:

 • Test opšteg informisanja (60 bodova) ili
 • Test iz matematike (60 bodova)

Kandidati biraju koji od ova dva testa će polagati.

* Grafičko inženjerstvo, Bezbednost i zdravlje na radu, Zaštita životne sredine, Menadžment
kvalitetom, Reciklažne tehnologije, Kompjuterski mašinski sistemi, Industrijsko inženjerstvo, Energetska efikasnost i čista energija, Drumski saobraćaj, Zaštita od požara i spasavanje, Mašinsko inženjerstvo, Elektrotehnika i računarstvo, Mašinstvo, Prehrambrena tehnologija i nutricionizam, Zaštita bilja.

Kandidati za upis na studijske programe iz oblasti dizajna se rangiraju na osnovu uspeha u prethodnom obrazovanju i na osnovu rezultata ostvarenog na prijemnom ispitu. Maksimalan broj bodova koje ovi kandidati mogu da imaju na osnovu ocena u srednjoj školi je 20 (zbir prosečnih ocena sva četiri razreda zaokružen na dve decimale), a maksimalan broj bodova koje mogu da ostvare na prijemnom ispitu je 80.

Kandidati za upis na studijske programe Grafički dizajn, Dizajn industrijskih proizvoda, Modni dizajn proizvoda od kože i Dizajn enterijera  polažu:

 • Crtanje (40 bodova),
 • Test sklonosti i sposobnosti (20 bodova) i
 • Test opšteg informisanja (20 bodova)

Kandidati za upis na studijski program Koncept i karakter dizajn polažu:

 • Crtanje (60 bodova) i
 • Test opšteg informisanja (20 bodova)

Uslovi za upis, kao i način bodovanja kandidata za Specijalističke strukovne studije i Master strukovne studije dati su u pojedinačnim informatorima odseka.

DOKUMENTI ZA UPIS

Nakon prijemnog ispita utvrđuje se rang lista kandidata na osnovu koje se stiče pravo na upis. Kandidati se rangiraju na osnovu ukupnog broja bodova. Ako dva kandidata imaju identičan broj bodova, prednost ima onaj kandidat koji je ostvario više bodova na prijemnom ispitu.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, donose ORIGINALNE DOKUMENTE date na donjem spisku. Ovi dokumenti se zadržavaju. Pri upisu, kandidati dobijaju indekse i ŠV-20 obrasce neophodne za upis.

DOKUMENTI ZA UPIS NA OSNOVNE STUDIJE

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
 3. Svedočanstva svih razreda završene srednje škole i diploma o položenom
  završnom / maturskom ispitu
 4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa od 4.000 dinara
  (svi studenti).
 5. Potvrda o uplati prve rate školarine (samofinansirajući studenti). Prva rata iznosi 30% godišnje školarine.
 6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o zaposlenju.

DOKUMENTI ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE I MASTER STUDIJE

 1. Izvod iz matične knjige rođenih
 2. Dve identične fotografije 3,5 h 4,5 cm
 3. Diploma o stečenom višem ili visokom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju,
  ako diploma još nije izdata
 4. Potvrda o izvršenoj uplati naknade za troškove upisa od 4.000 dinara
  (svi studenti).
 5. Potvrda o uplati prve rate školarine (svi studenti). Prva rata iznosi 30% godišnje školarine.
 6. Kandidati koji su u radnom odnosu treba da prilože i potvrdu o zaposlenju.

PLAĆANJE ŠKOLARINE

Sve informacije u vezi plaćanja školarine možete pogledati na linkovima:

POSETITE STRANICE ODSEKA O UPISU