CENTAR ZA SAOBRAĆAJ

Članovi centra

dr Željko Ranković, rukovodilac centra
 
dr Biljana Ranković-Plazinić
 
dr Boban Đorović
kontakt: lukema@ptt.rs
 
dr Bogdan Marković
 
dr Dragana Velimirović
 

Centar za saobraćaj Odseka za saobraćaj, mašinstvo i inženjerstvo zaštite čine stalni članovi – profesori sa studijskog programa Drumski saobraćaj, diplomirani inženjeri saobraćaja i mašinstva i povremeni članovi zainteresovani studenti završnih godina osnovnih i master studija na našem studijskom programu, kao i spoljnji saradnici na osnovu saradnje i ugovora.

Reference stalnih članova Centra su veoma bogate u svim oblastima saobraćaja i transporta. U skladu sa referencama stalnih članova Centra, proverenim u praksi, Centar nudi saradnju u oblasti saobraćaja i transporta sledećim subjektima:

 • Privrednim subjektima koji imaju vozni park, odnosno vozače i vozila;
 • Državnim organima i institucijama koje su nadležne za pojedine oblasti u saobraćaju i transportu;
 • Lokalnim zajednicama (opštinama i gradskim upravama);
 • Javnim preduzećima koja su formirale lokalne samouprave, a koje imaju vozni park, odnosno vozače i vozila ili površine namenjene za parkiranje vozila;
 • Školama (osnovnim, srednjim), kao i predškolskim ustanovama;
 • Pojedincima (fizičkim licima) kojima je potrebna konsultantska ili druga vrsta usluga u oblasti saobraćaja i transporta.

Usluge

Oblasti saradnje koju nudi Centar za saobraćaj su:

 • Konsultantske usluge u pogledu: definisanja potrebnih sistemskih dokumenata (pravilnika, procedura i sl.) koje svaki privredni subjekat treba da ima iz domena saobraćaja i transporta, praćenja korišćenja vozila i potrošnje goriva, optimizacije organizacije i upravljanja saobraćajno-transportnim resursima, postupanja u slučaju saobraćajnih nezgoda, prekršaja, disciplinskih postupaka i sl. u vezi kršenja propisa iz oblasti bezbednosti saobraćaja;
 • Edukacija, koja može biti povremena – tematska ili kontinuirana, u vezi primene novih propisa u oblasti saobraćaja i transporta, vremena rada posada vozila, korišćenja digitalnih tahografa, racionalizacije potrošnje goriva, optimizacije u transportu i bezbednosti saobraćaju, i to organizovana na dva nivoa:
  • Edukacija rukovodioca koji su odgovorni prema propisima za stanje u bezbednosti saobraćaja i posledice istog u privrednom subjektu, javnom preduzeću ili državnom organu i
  • Obuka vozača, profesionalnih ili onih koji upravljaju vozilima preduzeća/kompanija a da im posao vozača nije osnovno zanimanje.
 • Angažovanje za potrebe unapređenja bezbednosti saobraćaja korisnika:
  • Izrada studija i projekata za unapređenje bezbednosti pojedinih kategorija učesnika u saobraćaju, kao i generalno u konkretnim opštinama i gradovima;
  • Snimanje i analiza indikatora bezbednosti saobraćaja;
  • Provere i revizije bezbednosti saobraćaja na deonicama puteva;
  • Analize „crnih tačaka“ na putevima i davanje prdloga mera za saniranje takvih mesta;
  • Projektovanja i razrade kampanje za unapređenje bezbednosti saobraćaja pojednih kategorija učesnika ili promene njihovog ponašanja;
  • Ekspertize i veštačenja saobraćajnih nezgoda.
 • Izrada projekata tehničkog regulisanja saobraćaja od strane licenciranih projektanata:
  • raskrsnica, uključujući i onih sa svetlosnim signalima, zona škola, „zona 30“, zona usporenog saobraćaja;
  • uređenja biciklističkih staza, pešačkih sztaza, taktilnih staza za sepa i slabovida lica i sl.;
  • parkirališta;
  • privrednih objekata.