Sticky Background

Центар за саобраћај

text background image

Центар за саобраћај Одсека за саобраћај, машинство и инжењерство заштите чине стални чланови – професори са студијског програма Друмски саобраћај, дипломирани инжењери саобраћаја и машинства и повремени чланови заинтересовани студенти завршних година основних и мастер студија на нашем студијском програму, као и спољњи сарадници на основу сарадње и уговора.

Чланови центра

др Жељко Ранковић, руководилац центра
контакт: zrankovic@atssb.edu.rs

др Биљана Ранковић-Плазинић
контакт: bplazinic@atssb.edu.rs

др Драгана Велимировић
контакт: dvelimirovic@atssb.edu.rs

Референце сталних чланова Центра су веома богате у свим областима саобраћаја и транспорта. У складу са референцама сталних чланова Центра, провереним у пракси, Центар нуди сарадњу у области саобраћаја и транспорта следећим субјектима:

 • Привредним субјектима који имају возни парк, односно возаче и возила;
 • Државним органима и институцијама које су надлежне за поједине области у саобраћају и транспорту;
 • Локалним заједницама (општинама и градским управама);
 • Јавним предузећима која су формирале локалне самоуправе, а које имају возни парк, односно возаче и возила или површине намењене за паркирање возила;
 • Школама (основним, средњим), као и предшколским установама;
 • Појединцима (физичким лицима) којима је потребна консултантска или друга врста услуга у области саобраћаја и транспорта.

Услуге

Области сарадње коју нуди Центар за саобраћај су:

Консултантске услуге у погледу: дефинисања потребних системских докумената (правилника, процедура и сл.) које сваки привредни субјекат треба да има из домена саобраћаја и транспорта, праћења коришћења возила и потрошње горива, оптимизације организације и управљања саобраћајно-транспортним ресурсима, поступања у случају саобраћајних незгода, прекршаја, дисциплинских поступака и сл. у вези кршења прописа из области безбедности саобраћаја,

Едукација, која може бити повремена – тематска или континуирана, у вези примене нових прописа у области саобраћаја и транспорта, времена рада посада возила, коришћења дигиталних тахографа, рационализације потрошње горива, оптимизације у транспорту и безбедности саобраћају, и то организована на два нивоа:

 • Едукација руководиоца који су одговорни према прописима за стање у безбедности саобраћаја и последице истог у привредном субјекту, јавном предузећу или државном органу и
 • Обука возача, професионалних или оних који управљају возилима предузећа/компанија а да им посао возача није основно занимање.

Ангажовање за потребе унапређења безбедности саобраћаја корисника:

 • Израда студија и пројеката за унапређење безбедности појединих категорија учесника у саобраћају, као и генерално у конкретним општинама и градовима;
 • Снимање и анализа индикатора безбедности саобраћаја;
 • Провере и ревизије безбедности саобраћаја на деоницама путева;
 • Анализе „црних тачака“ на путевима и давање прдлога мера за санирање таквих места;
 • Пројектовања и разраде кампање за унапређење безбедности саобраћаја поједних категорија учесника или промене њиховог понашања;
 • Експертизе и вештачења саобраћајних незгода.

Израда пројеката техничког регулисања саобраћаја од стране лиценцираних пројектаната:

 • раскрсница, укључујући и оних са светлосним сигналима, зона школа, „зона 30“, зона успореног саобраћаја;
 • уређења бициклистичких стаза, пешачких сзтаза, тактилних стаза за сепа и слабовида лица и сл.;
 • паркиралишта;
 • привредних објеката.