Sticky Background

Центар за инжењерство заштите

др Светозар Софијанић, руководилац центра

контакт: ssofijanic@atssb.edu.rs

Центар у оквиру Академије, пружа услуге из области безбедности и здравља на раду, прегледа и провере опреме за рад  и  бави  се пословима у области испитивања услова радне околине као и заштитом од пожара и  едукацијом из наведених области  у складу са актуелним и препознатим потребама друштва.

Организациона јединица пружа лиценциране услуге консалтинга, израде пројеката и  стручних усавршавања  у циљу ефикасне практичне примене нових знања, кроз анализе стања, снимања, испитивања, израде брошура и обуке у складу са актуелним стандардима, законима, правилницима и уредбама у наведеним областима за потребе свих организационих структура.

Поседујемо лиценце Министарства  за  рад,  запошљавање,  борачка  и  социјална  питања  –  Управе  за  безбедност  и  здравље  на  раду  и  то:

 • Лиценцу за обављање послова безбедности и здравља на раду,
 • Лиценцу за обављање послова прегледа и провере опреме за рад.

Услуге

На основу добијених лиценци, пружамо услуге за трећа лица  и  послове  који се односе на:

 • Израду акта о процени ризика на радном месту и у радној околини,
 • Израду  правилника о безбедности и здрављу на раду,
 • Израду  програма обуке за безбедан и здрав рад,
 • Израду  планова превентивних мера за градилишта,
 • Израду  елабората о уређењу градилишта,
 • Израду  упутстава и процедура за безбедан рад,
 • Послове  координатора за безбедност и здравље на раду у фази израде пројекта,
 • Послове  координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова,
 • Послове  лица за безбедност и здравлје на раду,
 • Аудити и наменски прегледи код послодаваца са издавањем извештаја и препорука,
 • Анализу  стања безбедности и здравља на раду за потребе правних лица,
 • Консултантске услуге из области безбедност и здравље на раду,
 • Израда  брошура, постера и другог материјала за подизање свести.
 • Преглед и проверу  опреме за рад са становишта примењених мера безбедности и здравља на раду,
 • Термовизијска снимања и испитивања електричних инсталација,
 • Анализу  стања  заштите  од  пожара  за  потребе  правних  лица,
 • Израду  Правила  за  заштиту  од  пожара,
 • Израду  Програма  обуке  из  области  заштита  од  пожара,
 • Израду  Плана  евакуације,
 • Консултантске услуге  из  области  Заштита  од  пожара  и  спасавање,
 • Припремну  наставу  за  полагање  стручног  испита  за  обављање  послова  безбедности  и  здравља  на  раду,
 • Оспособљавање и континуирана едукација  запослених  за  безбедан  и  здрав  рад,
 • Посебни курсеви  усавршавања  знања  и  вештина  из  области  безбедности  и  здравља  на  раду  за  опасне  активности,
 • Стручна усавршавања  и  оспособљавања  запослених  за  руковање  опремом  за  рад  (дизалице,  виљушкари,  машине  за  обраду  дрвета,  грађевинске  машине,  машине  за  обраду  метала  и  др.),
 • Обуке  запослених  из  области  заштита  од  пожара  и  др.

Референца

 1. ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ
 2. СП ЛАСТА АД БЕОГРАД
 3. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД
 4. ЈП Железнице Србије
 5. ЈП Пошта Србије
 6.  STRABAG D.O.O
 7. “GINKO” D.O.O. Пожега
 8. PORSCHE INTER AUTOS D.O.O. Београд
 9. PORSCHE SCG D.O.O. Београд
 10. ЕКО ГРАДИТЕЉ 21 Д.О.О. Београд
 11. ПРЕЗИДЕНТ ДОО НОВИ САД
 12. ПОЛИТЕРМ ДОО БЕОГРАД
 13. ТОРО-АУТО ЦЕНТАР Д.О.О
 14. ВЕКТРА ДОО, Пожега
 15.  BIG BUILDING DOO
 16.  DUNA STEEL COMPANY DOO
 17. PAPIR COOP D.O.O.
 18. URBAN-TECHNICS DOO
 19. МОДУС ПРОЈЕКТОВАЊЕ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
 20. МОДЕЛ 5 БЕОГРАД