CENTAR ZA INŽENJERSTVO ZAŠTITE

 
dr Svetozar Sofijanić, rukovodilac centra

 

Centar u okviru Akademije, pruža usluge iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, pregleda i provere opreme za rad  i  bavi  se poslovima u oblasti ispitivanja uslova radne okoline kao i zaštitom od požara i  edukacijom iz navedenih oblasti  u skladu sa aktuelnim i prepoznatim potrebama društva.

Organizaciona jedinica pruža licencirane usluge konsaltinga, izrade projekata i  stručnih usavršavanja  u cilju efikasne praktične primene novih znanja, kroz analize stanja, snimanja, ispitivanja, izrade brošura i obuke u skladu sa aktuelnim standardima, zakonima, pravilnicima i uredbama u navedenim oblastima za potrebe svih organizacionih struktura.

Posedujemo licence Ministarstva  za  rad,  zapošljavanje,  boračka  i  socijalna  pitanja  –  Uprave  za  bezbednost  i  zdravlje  na  radu  i  to:

  • Licencu za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu,
  • Licencu za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad.

 

Usluge

Na osnovu dobijenih licenci, pružamo usluge za treća lica  i  poslove  koji se odnose na:

 • Izradu akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini,
 • Izradu  pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu,
 • Izradu  programa obuke za bezbedan i zdrav rad,
 • Izradu  planova preventivnih mera za gradilišta,
 • Izradu  elaborata o uređenju gradilišta,
 • Izradu  uputstava i procedura za bezbedan rad,
 • Poslove  koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izrade projekta,
 • Poslove  koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova,
 • Poslove  lica za bezbednost i zdravlje na radu,
 • Auditi i namenski pregledi kod poslodavaca sa izdavanjem izveštaja i preporuka,
 • Analizu  stanja bezbednosti i zdravlja na radu za potrebe pravnih lica,
 • Konsultantske usluge iz oblasti bezbednost i zdravlje na radu,
 • Izrada  brošura, postera i drugog materijala za podizanje svesti.
 • Pregled i proveru  opreme za rad sa stanovišta primenjenih mera bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Termovizijska snimanja i ispitivanja električnih instalacija,
 • Analizu  stanja  zaštite  od  požara  za  potrebe  pravnih  lica,
 • Izradu  Pravila  za  zaštitu  od  požara,
 • Izradu  Programa  obuke  iz  oblasti  zaštita  od  požara,
 • Izradu  Plana  evakuacije,
 • Konsultantske usluge  iz  oblasti  Zaštita  od  požara  i  spasavanje,
 • Pripremnu  nastavu  za  polaganje  stručnog  ispita  za  obavljanje  poslova  bezbednosti  i  zdravlja  na  radu,
 • Osposobljavanje i kontinuirana edukacija  zaposlenih  za  bezbedan  i  zdrav  rad,
 • Posebni kursevi  usavršavanja  znanja  i  veština  iz  oblasti  bezbednosti  i  zdravlja  na  radu  za  opasne  aktivnosti,
 • Stručna usavršavanja  i  osposobljavanja  zaposlenih  za  rukovanje  opremom  za  rad  (dizalice,  viljuškari,  mašine  za  obradu  drveta,  građevinske  mašine,  mašine  za  obradu  metala  i  dr.),
 • Obuke  zaposlenih  iz  oblasti  zaštita  od  požara  i  dr.

Referenca

 1. JP PUTEVI SRBIJE
 2. SP LASTA AD BEOGRAD
 3. TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD
 4. JP Železnice Srbije
 5. JP Pošta Srbije
 6.  STRABAG D.O.O
 7. “GINKO” D.O.O. Požega
 8. PORSCHE INTER AUTOS D.O.O. Beograd
 9. PORSCHE SCG D.O.O. Beograd
 10. EKO GRADITELJ 21 D.O.O. Beograd
 11. PREZIDENT DOO NOVI SAD
 12. POLITERM DOO BEOGRAD
 13. TORO-AUTO CENTAR D.O.O
 14. VEKTRA DOO, Požega
 15.  BIG BUILDING DOO
 16.  DUNA STEEL COMPANY DOO
 17. PAPIR COOP D.O.O.
 18. URBAN-TECHNICS DOO
 19. MODUS PROJEKTOVANJE INŽENJERING DOO
 20. MODEL 5 BEOGRAD