Sticky Background

Органи

У темељу сваке успешне високошколске установе се налази чврста и координирана структура органа који осигуравају њен стални развој, иновације и изврсност у области образовања. Органи управљања су кључни за стратешко усмеравање Академије техничких струковних студија Београд, постављајући визију, мисију и водеће принципе којима се руководимо.

Орган управљања Академије – савет Академије

Савет Академије чине:

 1. представници Академије
  • мр Владан Радивојевић, председник Савета
  • др ум. Жолт Kовач
  • Љиљана Сушић
  • др Драган Крецуљ
  • мр Миланка Плавшић
  • др Јован Исаковић
  • др Срђан Барзут
  • др Татјана Секулић
  • др Владанка Ступар
  • Небојша Николић
 2. представници оснивача
  • проф. др Петар Спалевић
  • проф. др Владан Пешић
  • проф др Радован Радовановић
  • др Жељко Марчићевић
  • др Марко Танасковић
  • проф. др Владимир Томовић
 3. представници студената Академије
  • Марко Радић
  • Милан Николић
  • Стефан Стојковић

Председник Академије – орган пословођења

Преседник Академије се бира из реда наставника Академије који су у радном односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време и имају изражене организаторске способности и искуство на пословима руковођења. За председника може бити изабрано лице које има минимално пет година рада у Академији са пуним радним временом. Председник именује помоћнике из реда запослених у Академији у радном односу са пуним радним временом.

Стручни органи

Стручни органи Академије техничких струковних студија Београд су:

 1. Наставно-стручно веће Академије – највиши стручни орган Академије, које чине председник, помоћници председника, руководиоци одсека, представници Већа одсека и представници Студентског парламента;
  • др Марина Стаменовић
  • мр Весна Аливојводић
  • др ум. Јелена Дробац
  • др Ђорђе Диховични
  • др Нада Ратковић Ковачевић
  • др Ђорђе Ђурђевић
  • др Горан Василић
  • др Злата Живковић
  • др Маркола Саулић
  • др Доминик Бркић
  • др Предраг Дробњак
  • др Александра Настасић
  • др Горан Зајић
  • др Татјана Маринковић
  • др Предраг Максић
  • Небојша Ћурчић
  • др Данијела Живојиновић
  • др Драгана Велиимировић
  • др Горан Несторовић
 2. Наставно-стручно већа Одсека – чине наставници, асистенти са докторатом и асистенти у радном односу са пуним радним временом који раде у Одсеку.
 3. Колегијум Академије – оперативно тело које сазива председник Академије ради координирања рада Академије, чланови Колегијума су председник Академије, помоћници председника Академије, руководиоци Одсека, секретар Академије, секретар Одбора за квалитет а по потреби и други запослени по одлуци председника.
 4. Веће катедре – стручни орган који разматра сва питања из домена наставе а који чине наставници и сарадници Академије из исте или сродних ужих научних области за које су бирани. Академија има десет катедри;
 5. Одбор за квалитет – орган који промовише културу квалитета у Академији и који се стара о успостављању, одржавању и развоју система менаџмента квалитетом;
 6. Етички одбор – саветодавно и стручно тело које образује Академија.

Студентски парламент

Студентски парламент је орган Академије преко кога студенти остварују своја права и штите своје интересе у Академији. Рад Студентског парламента је јаван. Избори за председника Студентског парламента Академије и чланове Студентског парламента Академије спроводе се у априлу, једном у две године. Право да бирају и буду бирани, за председника и чланове Студентског парламента Академије имају студенти Академије, уписани на студије у школској години у којој се бира Студентски парламент. У саставу Студентског парламента заступљено је најмање 30% представника мање заступљеног пола.

Савет послодаваца

Савет послодаваца је саветодавни орган Академије чија је улога остваривање сарадње између Академије и привреде, а у циљу развоја студијских програма Академије у складу са потребама тржишта рада, као и проналажења могућности и начина за практичну обуку студената Академије током студија. Чланови Савета послодаваца су из следећих области: графичко инжењерство, машинско инжењерство, саобраћајно инжењерство, инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, електротехничко и рачунарско инжењерство, индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент, биотехнологије и дизајн.