CENTAR ZA Kratke programe studija

Članovi centra

dr Tatjana Marinković, rukovodilac centra
 

Centar za kratke programe studije je organizaciona jedinica u okviru Akademije odgovorna i ovlašćena za osmišljavanje, registraciju i realizaciju programa studija u obimu nastavnog procesa od 300 do 600 časova aktivne nastave (30-60 ESPB), koji može trajati od 3 do 18 meseci i obezbeđuje sticanje odgovarajućeg sertifikata. Kratki programi studija se uvode na osnovu iskazane potrebe poslodavaca u cilju rešavanja akutnih problema u pogledu nedostatka znanja i veština za radna mesta za koje se uvodi kratki program studija i koji treba da budu usklađeni sa zahtevima tržišta.

Usluge

  • Analiza stanja i identifikacija potreba poslodavaca u cilju prepoznavanja problema – nedostatka znanja i veština za obavljanje konkretnog posla koji po vrsti i nivou kompetencija i složenosti odgovara visokom obrazovanju;
  • Kreiranje kurikuluma kratkih programa studija u tehničko-tehnološkom polju i polju umetnosti – osmišljeni skup predmeta i prakse/obuke koji za cilj ima obezbeđivanje sticanja užih i funkcionalno povezanih znanja i veština, radi osposobljavanja polaznika za obavljanje konkretnog posla koji po vrsti i nivou kompetencija i složenosti odgovara visokom obrazovanju;
  • Registracija kratkog programa studija kod Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje;
  • Realizacija kratkog programa studija;
  • Vođenje evidencije o realizovanim kratkim programima studija i izdatim sertifikatima u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i opštim aktima Akademije.

Referenca

  1. Vođenje evidencije o realizovanim kratkim programima studija i izdatim sertifikatima u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje i opštim aktima Akademije