Sticky Background

Центар за кратке програме студија

text background image

Центар за кратке програме студије је организациона јединица у оквиру Академије одговорна и овлашћена за осмишљавање, регистрацију и реализацију програма студија у обиму наставног процеса од 300 до 600 часова активне наставе (30-60 ЕСПБ), који може трајати од 3 до 18 месеци и обезбеђује стицање одговарајућег сертификата. Kратки програми студија се уводе на основу исказане потребе послодаваца у циљу решавања акутних проблема у погледу недостатка знања и вештина за радна места за које се уводи кратки програм студија и који треба да буду усклађени са захтевима тржишта.

Чланови центра

др Татјана Маринковић, руководилац центра
контакт: tmarkovic@atssb.edu.rs

Услуге

  • Анализа стања и идентификација потреба послодаваца у циљу препознавања проблема – недостатка знања и вештина за обављање конкретног посла који по врсти и нивоу компетенција и сложености одговара високом образовању,
  • Креирање курикулума кратких програма студија у техничко-технолошком пољу и пољу уметности – осмишљени скуп предмета и праксе/обуке који за циљ има обезбеђивање стицања ужих и функционално повезаних знања и вештина, ради оспособљавања полазника за обављање конкретног посла који по врсти и нивоу компетенција и сложености одговара високом образовању,
  • Регистрација кратког програма студија код Националног савета за високо образовање,
  • Реализација кратког програма студија,
  • Вођење евиденције о реализованим кратким програмима студија и издатим сертификатима у складу са законом којим се уређује високо образовање и општим актима Академије.

Референце

  1. Евидентиран кратки програм студија – Програмирање CNC струга
  2. Евидентиран кратки програм студија – Напредне технике програмирања CNC струга применом CAD/CAM система
  3. Евидентиран кратки програм студија – Програмирање CNC глодалице
  4. Евидентиран кратки програм студија – Напредне технике програмирања CNC глодалице применом CAD/CAM система