Sticky Background

О Академији

text background image

Академија техничких струковних студија Београд је државна високошколска установа на којој студира више од 3500 студената на више од 30 студијских програма у техничко-технолошком, уметничком, медицинском и друштвено-хуманистичком пољу. Академија остварује запажене резултате у сталном унапређењу и развоју квалитета наставе, високошколског образовања и сарадње са националним и међународним институцијама. Академија се континуирано повезује са релевантним привредним организацијама, што је предуслов за успешно школовање младих стручњака са потребним знањима и компетенцијама прилагођених потребама привреде.

Академија техничких струковних студија Београд – АТССБ основана је Одлуком Владе Републике Србије 05 број 022-8045/2019 од 29.08.2019. године, статусним спајањем четири високе школе струковних студија са вишедеценијском традицијом:

 • Висока школа струковних студија – Београдска политехника
 • Висока техничка школа струковних студија
 • Висока инжењерска школа струковних студија Техникум Таурунум
 • Висока техничка школа струковних студија из Пожаревца

Академију чине четири одсека:

Дан Академије техничких струковних студија је 29. новембар.

Академија организује и изводи струковне студије које оспособљавају студенте за примену знања и вештина потребних за непосредно укључивање у радни процес :

 • Студије првог степена – основне струковне студије (три године, 180 ЕСПБ)
  и специјалистичке струковне студије (једна година, 60 ЕСПБ);
 • Студије другог степена – мастер струковне студије (две године, 120 ЕСПБ).

Академија је члан Конференције академија и високих школа.

Циљеви и задаци

 • Развој и утврђивање студијских програма, чиме преузимамо одговорност за квалитет образовања.
 • Слобода избора метода интерпретације наставних садржаја чиме наставно особље преузима одговорност за разумевање материје, стицање знања и компетенција студената.
 • Више времена у интерактивном раду са студентима – примењујемо концепт „студент у центру учења”.
 • Студент је дужан да испуњава наставне и предиспитне обавезе.
 • Стално унапређењe ефективности и ефикасности студирања.
 • Коректно опхођење и уважавање у односима са студентима.
 • Подршка учешћу студената у подизању квалитета наставног процеса.
 • Сарадња са послодавцима, привредним и јавним сектором у циљу
  напређења релеватности студијских програма на националном нивоу.
 • Тежња ка применљивим знањима и вештинама.
 • Интернационализација Академије, мобилност студената,
  наставника и ненаставног особља и учешће у међународним пројектима.
 • Настава је приоритетна активност.

Визија

Академија техничких струковних студија Београд – водећa струковна високошколскa установа у Републици Србији заснована на принципима обезбеђења квалитета, препозната и позиционирана у националном и међународном образовном простору као и професионалном окружењу, у којој студенти стичу међународно признате и конкурентне компетенције у складу са актуелним и дугорочним потребама друштва и развоја Републике Србије.

Мисија

Кроз акредитоване основне, специјалистичке и мастер струковне студијске програме, кратке програме студија, различите облике целоживотног учења, стручни, истраживачки и уметнички рад у специфичним областима техничко-технолошког, уметничког, друштвено-хуманистичког и медицинског поља, Академија техничких струковних студија Београд пружа студентима савремена знања, вештинe и компетенције, које им омогућавају да пронађу своје место на тржишту рада, допринесу развоју друштва и буду конкурентни у професионалном окружењу, на домаћем и међународном простору.

Ослaњajући се на дугогодишњу традицију у високом струковном образовању и сарађујући са домаћим и иностраним високообразовним установама, као и привредним и осталим субјектима, Академија непрекидно унапређује образовни процес и усклађује компетенције својих дипломираних студената са потребама и очекивањима послодаваца, шире друштвене заједнице и стратешким тенденцијама развоја Републике Србије.

Развојем међународне препознатљивости и атрактивности, кроз стратешке и друге пројекте, студентске, наставне и ненаставне мобилности, Академија константно унапређује знања, вештине и компетенције студената и запослених. Учешћем у реализацији стручних, научно-истраживачких и уметничких, комерцијалних и некомерцијалних пројеката, Академија мотивише студенте и запослене да стечена знања и вештине примењују и развијају у пракси и тиме доприносе остваривању циљева Академије и својих личних циљева.

Друштвено одговорно понашање запослених и студената, као и поштовање кодекса професионалне етике и академског интегритета, темељ су деловања, угледа и просперитета Академије.