Sticky Background

Центар за квалитет

text background image

Центар за квалитет је организациона јединица одговорна и овлашћена за функционисање система менаџмента квалитетом Академије, његово праћење, вредновање, извештавање и интеграцију у укупну делатност Академије. Центар за квалитет активно учествује у процесу акредитације Академије и њених студијских програма, процесима екстерне провере квалитета и процесу самовредновања, као и процесу сертификације система менаџмента квалитетом Академије. Центар за квалитет одговоран је за обезбеђење квалитета и акредитацију акредитованих лабораторија и контролног тела. Центар за квалитет пружа консултантске услуге у вези успостављања, примене, одржавања и побољшавања различитих система менаџмента.

Чланови центра

др Александра Настасић, руководилац центра
контакт: anastasic@atssb.edu.rs

Драгана Рошуљ, стручни сарадник у центру
контакт: drosulj@atssb.edu.rs

Услуге

Пружање консултантских услуга при успостављању, примени, одржавању и побољшавању:

  • Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2015;
  • Система менаџмента за образовне организације у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 21001:2018;
  • Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 45001:2018.

Обуке у вези са применом стандарда за различите системе менаџмента са циљем постизања одрживог успеха организације:

  • Континуирано побољшање пословања;
  • Управљање ризицима;
  • Управљање континуитетом пословања;
  • Модели друштвене одговорности.

Референце

  1. Пружање консултантских услуга Предузећу за телекомуникације „Телеком Србија“ – Београд при успостављању система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према стандарду SRPS ISO 45001:2018.